Katalog Stron WWW

 
 

Elektryk Warszawa

Opis Elektryk Warszawa Jeste?my nastawieni na nowe rozwi?zania i osprz?t pierszej klasy. Wszelkie uwagi firm, dla których ?wiadczymy us?ugi pozwoli?y nam wypracowa? rozwi?zania i systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb.

?wiadczymy us?ugi dla:
Zak?adów produkcyjnych, placówek o?wiatowych, placów budów, odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, punktów us?ugowych.

Posiadamy:
Potrzebne uprawnienia do wykonywania w/w us?ug, wykwalifikowanych elektromonterów, profesjonalny sprz?t z atestami i certyfikatami.

Gwarantujemy:
Wysok? jako?? us?ug wykonywanych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, w najnowszych technologiach zapewniaj?cych wysoki standard u?ytkowania jak i bezawaryjno?? oraz atrakcyjne ceny.
Url http://www.euro-serwis.info.pl/
Kategoria Produkcja Przemys? > Elektronika
AGD RTV > Naprawa serwis
Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Słowa kluczowe elektryk   pomiary elektryczne   elektryk warszawa   instalacje elektryczne   us?ugi elektryczne   Warszawa
Data dodania Aug 19, 2010
ID linku 8797
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 5.00 (z 5)
Ilość ocen: 1 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Produkcja Przemys? > Elektronika

Jeste?my prywatn? firm? rodzinn?. W obecnej formie organizacyjnej dzia?amy od roku 1994.
Punktem wyj?cia by?a produkcja obwodów drukowanych i sitodruk precyzyjny. Opracowali?my konstrukcj? klawiatur, w których uk?ad elektryczny zrealizowany jest jako typowy obwód drukowany na laminatach pokrywanych miedzi?. Projektowanie i wykonanie takich klawiatur, oraz p?yt czo?owych sta?o si? podstaw? naszej dzia?alno?ci.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Elektronika
Ozonowanie to jedna z najlepszych metod na usuni?cie roztocz, grzybów ple?ni i innych drobnoustrojów. To tak?e metoda, dzi?ki której mo?na pozby? si? nieprzyjemnych zapachów np. zapachu dymu papierosowego, zwierz?cych odchodów i wielu innych. Nasze generatory ozonu s? w stanie pozby? si? ka?dego nieprzyjemnego zapachu w bezpieczny sposób. Dzi?ki naszym generatorom ozonu mo?liwa jest dezynfekcja ka?dego miejsca. W szczególno?ci ozonowanie sprzyja osobom maj?cym alergie, dzi?ki temu, ?e usuwaj? one grzyby i ple?nie, które mog?yby wywo?a? niepo??dane skutki. Zajmujemy si? ozonowaniem ró?norodnych pomieszcze? oraz obiektów. Ozonowanie to metoda, która najlepiej sprawdza si? w przypadku miejsc, w których znajduje si? i przemieszcza bardzo wiele osób. Szczególnie do takich miejsc mo?na zaliczy? restauracje, bary, powierzchnie biurowe, szko?y, przedszkola, szpitale i inne pomieszczenia. Z ch?ci? zajmiemy si? tak?e dezynfekcj? klimatyzacji i wentylacji, dzi?ki czemu powietrze zawsze b?dzie zdrowe i przyjemne.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Elektronika
Serwis SzczotkiWeglowe.pl prezentuje propozycj? producenta szczotek w?glowych, cz??ci motoryzacyjnych, cz??ci do elektronarz?dzi i wielu innych - Przedsi?biorstwa Wytwórczego PROMOT z W?oc?awka.
Firma PROMOT zajmuje si? wytwórczo?ci? w przewa?aj?cej dozie szczotek w?glowych do ka?dego wariantu maszyn elektrycznych. W ofercie firmy znajduj? si? te? takie towary jak: cz??ci motoryzacyjne, cz??ci do elektronarz?dzi, ?o?yska, smary, oleje i kleje, grafity techniczne czy ceramika techniczna. Firma posiada mi?dzynarodowe certyfikaty równie? wspó?dzia?a z wieloma podmiotami w Polsce i na ?wiecie.
Serwis szczotkiweglowe.pl umo?liwia klientowi na znalezienie poszukiwanego asortymentu w ka?dy wykonalny sposób. U?ytkownicy serwisu mog? wyszuka? artyku?y w wyszukiwarce jednakowo? wyselekcjonowa? wszelk? dost?pn? pozycj? oferty z intuicyjnego menu.Po wybraniu odpowiadaj?cej klasy produktów mo?liwe jest stosowne ograniczenie wyników dzi?ki rozbudowanym mechanizmom filtrowania.
Na stronie znajduj? si? równie? poszerzone informacje techniczne z obszaru obejmuj?cego ca?? propozycj? firmy PROMOT.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Elektronika
Motoryzacja > Cz??ci samochodowe
Produkcja Przemys? > Wózki wid?owe
Jeste?my niezale?nymi ekspertami w sprawach tablic interaktywnych, które s? wy??cznym przedmiotem naszej dzia?alno?ci.. Nie sprzedajemy notebooków, rzutników ani jakiegokolwiek innego sprz?tu. Nie promujemy te? o nas - tablice interaktywne?adnego modelu ani producenta tablic, poniewa? nie jeste?my dystrybutorem jednej konkretnej firmy.

Zdajemy wi?c sobie spraw?, ?e doradztwo przy zakupie tablicy interaktywnej jest szczególnie istotne dlatego nie zastanawiaj si? i przyjd? do nas. Odpowiemy na ka?de pytanie.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Elektronika
Serwis RFID4ALL jest swie?ym projektem stworzonym do celów edukacyjych na temat techniki RFID czyli identyfikacji za pomoc? fal radiowych. RFID zdobywa co raz wi?ksz? popularno?? z racji tej, ?e pozwala na bardziej zautomatyzowan? identyfikacj? ni? systemy oparte o kody kreskowe co przyczynia sie do szybkiego zwrotu kosztów inwestycji (Return On Investment) i zadowolenia zarówno w?a?cicieli jak i ko?cowego konsumenta. Wi?cej informacji o systemach RFID jak i ich komponentach tj. znacznik RFID, drukarka RFID, czytnik RFID, antena RFID oraz middleware znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie www.rfid4all.pl
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Elektronika
Internet