Katalog Stron WWW

 
 

Akcesoria kominkowe

Opis Akcesoria kominkowe Galeria kominków.pl jest stron? prezentuj?c? sie? salonów kominkowych znajduj?cych si? na terenie ca?ej Polski. Nasza bogata oferta handlowa zawiera akcesoria kominkowe, w tym m.in.: kasety, piece wolnostoj?ce oraz wk?ady kominkowe. Dzi?ki wspó?pracy z grup? polskich dostawców oraz najlepszymi zagranicznymi producentami bran?y grzewczej zapewniamy wysokiej jako?ci us?ugi. Promujemy prywatne dzia?alno?ci gospodarcze oznaczone znakiem „Galeria Kominków”. W pracy staramy si? zrobi? wszystko, aby nasi klienci byli w pe?ni usatysfakcjonowani.
Url http://www.galeriakominkow.pl
Kategoria Budownictwo > Ogrzewanie
Słowa kluczowe salon kominkowy   system kominkowy   ogrzewanie kominkiem   obudowy do kominków   galeria kominków   piece wolnostoj?ce
Data dodania Oct 18, 2010
ID linku 9963
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Ogrzewanie

Metalteres to firma, której najwi?kszym atutem jest wieloletnie do?wiadczenie w produkcji oraz monta?u kot?ów w?glowych i instalacji co, cwu i gaz. Ju? od 1976 roku zapewniamy naszym klientom produkty i us?ugi wysokiej jako?ci, dzi?ki czemu zdobyli?my siln? pozycj? na rynku. Troszczymy si? o to, by nasze us?ugi by?y kompleksowe, z tej przyczyny mog? by? Pa?stwo pewni, ?e uzyskaj? od nas wszechstronn? pomoc. W 2010 roku w??czyli?my do oferty kot?y z podajnikiem paliwa mog?ce pracowa? w uk?adzie zamkni?tym ze zbiornikiem przeponowym - by?o to pierwsze takie urz?dzenie na ?l?skim rynku. Wi?cej informacji oraz wszystkie detale dotycz?ce naszej dzia?alno?ci odnajd? Pa?stwo na stronie:
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
POLMARK Wroc?aw - autoryzowany dystrybutor oferuje automatyczne kot?y na w?giel ekogroszek Klimosz Ling, Weber Heiztechnik Reto i Enka Set.

Kot?y Ling firmy Klimosz to wielopaliwowe urz?dzenia spalaj?ce ekogroszek, mia?, pellet, owies, drewno i w?giel. Na rynku automatycznych kot?ów z podajnikiem wyró?niaj? si? mo?liwo?ci? spalania ró?norodnego opa?u w trybie automatycznym.

Kot?y Reto firmy Weber Heiztechnik wyposa?one s? w nowoczesny regulator elektroniczny ecoMax z algorytmem Indyvidual Fuzzy Logic. U?ytkownik kot?a ustawia tylko temperatur? c.o. Sterownik kot?a sam dobiera optymalne nastawy pracy kot?a wyr?czaj?c u?ytkownika w ?mudnym dobieraniu parametrów ustawie?. Wyposa?enie kot?a retortowego w sterownik IFL wyznacza nowe standardy obs?ugi kot?ów spalaj?cych ekogroszek.

Natomiast kot?y Enka Set wyposa?one w czopuch na "dachu kot?a" mieszcz? si? w ma?ych kot?owniach, gdzie nie mo?na zmie?ci? innych kot?ów na ekogroszek.

Dla wygody naszych klientów kupuj?cych piece na ekogroszek posiadamy w ci?g?ej sprzeda?y najwy?szej jako?ci ekogroszek workowany o sta?ej jako?ci zapewniaj?cy komfortow? obs?ug? kot?a w sezonie grzewczym.

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? kot?ów na na ekogroszek na naszej stronie internetowej. Tworzymy ciep?e klimaty !
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw
Galeria kominków.pl jest stron? prezentuj?c? sie? salonów kominkowych znajduj?cych si? na terenie ca?ej Polski. Nasza bogata oferta handlowa zawiera akcesoria kominkowe, w tym m.in.: kasety, piece wolnostoj?ce oraz wk?ady kominkowe. Dzi?ki wspó?pracy z grup? polskich dostawców oraz najlepszymi zagranicznymi producentami bran?y grzewczej zapewniamy wysokiej jako?ci us?ugi. Promujemy prywatne dzia?alno?ci gospodarcze oznaczone znakiem „Galeria Kominków”. W pracy staramy si? zrobi? wszystko, aby nasi klienci byli w pe?ni usatysfakcjonowani.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Mamy zaszczyt zaprezentowa? Pa?stwu PGNiG Termika S.A. Jeste?my najogromniejszym w Polsce fabrykantem ciep?a i energii elektrycznej w skojarzeniu - metoda ta jest w najwi?kszym stopniu efektywnym rodzajem produkcji. Zak?ady PGNiG TERMIKA wytwarzaj? 11 procent fabrykowanego w Polsce ciep?a, jakie dociera do 70 procent warszawiaków i 60 procent mieszka?ców Pruszkowa, Piastowa i Micha?owic. Dzi?ki produkcji w kogeneracji PGNiG TERMIKA zapewnia pokrycie oko?o 65 procent ca?kowitego zapotrzebowania stolicy na energi? elektryczn?. Dostarczane przez zak?ady ciep?o dochodzi do u?ytkowników w postaci ciep?ej wody w kranach i grzejnikach. Produkcja odbywa si? w pi?ciu zak?adach. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Kot?y s? niezwykle istotnym elementem w procesie ogrzewania. Wykorzystuje si? je w ka?dym niemal?e lokalu, zarówno tym o du?ej, jak i ma?ej powierzchni. Je?li wi?c chcemy wybra? dla siebie nowoczesny system grzewczy, warto skorzysta? z oferty, jak? przedstawia dzi? swoim klientom firma Carbotherm. Bez wzgl?du na to czy chcemy wybra? kocio? w?glowy, parowy, czy te? olejowy, na pewno mo?emy zdecydowa? si? na produkty tej firmy. Ka?dy kocio?, bowiem cechuje si? wielk? ekologiczno?ci?, a tak?e ekonomiczno?ci?, co sprawia, ?e redukuje emisj? niebezpiecznych spalin i toksyn. Zalet? owych produktów jest tak?e niska i przyst?pna dla ka?dego klienta cena.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie