Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Edukacja Nauka > Ekologia  

Linki
 • Oczyszczalnie ?cieków traidenis-pol
 • ocena:
 • ocena gości:
TRAIDENIS-POL oczyszczalnie ?cieków.
Projektujemy i montujemy pe?nobiologiczne oczyszczalnie ?cieków zarówno dla ma?ych pojedynczych gospodarstw jak i du?ych osiedli, zak?adów oraz gmin. Oferujemy Pa?stwu: wykonanie projektów oczyszczalni ?cieków wraz z infrastruktur?, kompleksow? instalacj? oraz uruchomienie oczyszczalni, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.Projektujemy i montujemy pe?nobiologiczne oczyszczalnie ?cieków zarówno dla ma?ych pojedynczych gospodarstw jak i du?ych osiedli, zak?adów oraz gmin.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia

Data dodania: Mar 11, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Przydomowe oczyszczalnie ?cieków
 • ocena:
 • ocena gości:
EKO-SIL przydomowe oczyszczalnie ?cieków to najprostszy i najta?szy sposób unieszkodliwiania ?cieków pochodz?cych
z gospodarstw domowych. Projektujemy i montujemy kolektory s?oneczne, panele fotowoltaiczne, separatory t?uszczy
i w?glowodorów oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.Nasze produkty s? odpowiednie zarówno dla ma?ych gospodarstw,jak i du?ych osiedli mieszkaniowych, zak?adów czy gmin. Oferujemy Pa?stwu wykonanie pe?nych projektów wraz z infrastruktur?, instalacje oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Dzia?alno?? firmy jest zgodna z systemem zapewniania jako?ci ISO 9002.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • turbiny wiatrowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma AM-WIND nale?y do nielicznych na polskim rynku, oferuj?cych sprzeda? elektrowni wiatrowych. Budowa fundamentów pod turbiny wiatrowe jest kolejn? specjalizacj? firmy. Interes zwi?zany z tego typu energetyk? obejmuje równie? doradztwo i pomoc oraz monta? i uruchomienie elektrowni wiatrowych. Dalsza wspó?praca oparta jest na serwisie i monitoringu ju? powsta?ych urz?dze?.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Produkcja Przemys? > Automatyka

Data dodania: Nov 18, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biogazownia
 • ocena:
 • ocena gości:
Dzisiejsze czasy zmuszaj? cz?owieka do poszukiwania nowych ?róde? zasilania. Oczywi?cie jedn? z mo?liwo?ci jest zastosowanie OZE czyli odnawialnych ?róde? energii, co jest wielce pozytywne. Na naszej stronie Biogazownie.org.pl na pewno uda wam si? znale?? wiele informacji na temat jak dzia?a biogazownia i gdzie wyst?puje biogaz.Dzisiejsze czasy zmuszaj? cz?owieka do poszukiwania nowych ?róde? zasilania. Oczywi?cie jedn? z mo?liwo?ci jest zastosowanie OZE czyli odnawialnych ?róde? energii, co jest wielce pozytywne. Na naszej stronie Biogazownie.org.pl na pewno uda wam si? znale?? wiele informacji na temat jak dzia?a biogazownia i gdzie wyst?puje biogaz.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia

Data dodania: Jan 6, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ?rodowisko
 • ocena:
 • ocena gości:
Postanowili?my stworzy? serwis, który oprócz ogólnych informacji z bran?y, zawiera? b?dzie równie? baz? danych z informacjami o firmach dzia?aj?cych w bran?y. Chcemy, aby osoby odwiedzaj?ce nasz serwis w jednym miejscu mog?y znale?? szereg przydatnych wiadomo?ci. Dzi?ki nam zadbasz o ?rodowisko i b?dziesz wiedzia? wszystko co najwa?niejsze o ochronie ?rodowiska. Swoj? wiedz? b?dziesz móg? przekaza? dalej i jeszcze bardziej zadba? o ekologi?.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia

Data dodania: Feb 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Oczyszczanie ?cieków z uboju
 • ocena:
 • ocena gości:
Biologiczna oczyszczalnia ?cieków to wspania?a inwestycja. Mo?na j? wybudowa? przy domu, oczyszczalnie ?cieków wyprodukowane s? przy u?yciu stali w?glowej, odporne na dzia?anie ?cieków, niezawodne i dzia?aj? automatycznie. Zamontowane reaktory sekwencyjne zapewniaj? wysok? jako?? us?ugi.Firma Projprzem Eko znana jest w tematyce budowania oczyszczalni ?cieków. Mi?dzy innymi buduje biologiczne oczyszczalnie ?cieków, chemiczne Koch dla ?cieków z myjni wagonów, chemiczne reaktorowe Roch, oraz oczyszczalnie dla zak?adów produkcyjnych i fabryk. Stal w?glowa zapewnia niezawodno?? funkcjonowania.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia

Data dodania: Apr 25, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Przydomowe oczyszczalnie ?cieków
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasz? podstawow? produkcj? i ofert? handlow? s? przydomowe oczyszczalnie ?cieków typu TOPAS. Te ekologiczne oczyszczalnie ?cieków s? produkowane w wielko?ci od 1 do 400 RLM. Pierwowzorem i zarazem punktem wyj?cia do skonstruowania oczyszczalni i opracowania technologii TOPAS , by?y du?e oczyszczalnie ?cieków typu SBR. Oprócz przydomowych (kompaktowych) oczyszczalni typu TOPAS zajmujemy si? budow? i monta?em oczyszczalni powy?ej 400RLM. S? to biologiczne oczyszczalnie ?cieków SBR typu MONOBLOK i FLEXIDIBLOK przeznaczone dla wsi , ma?ych i du?ych miejscowo?ci. Biologiczne oczyszczalnie ?cieków tej wielko?ci ?wietnie zdaj? egzamin przy du?ych obiektach handlowych oraz jako oczyszczalnie osiedlowe i oczyszczalnie dzielnicowe itp.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Biznes Ekonomia > Tworzywa sztuczne
Budownictwo

Data dodania: May 4, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Gaz ?upkowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?eli interesuje Ci? bezpiecze?stwo energetyczne i chcia?bys dowiedzie? si? co na nie wp?ywa, to z pewno?ci? musisz odwiedzi? naszego bloga. Piszemy na nim o ropie naftowej i gazie ziemnym - najpopularniejszych i najbardziej wydajnych surowcach energetycznych po w?glu. Rozpatrujemy znaczenie polityki energetycznej oraz jej roli dla zapewnienia stabilnego rozwoju pa?stwa. Nie wiesz czym jest gaz ?upkowy? My Ci to wyt?umaczymy, a przy okazji zrozumiesz jak skomplikowane technologi? sa wymagane do jego pozyskania.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Edukacja Nauka > Ekologia
Internet > Blogi

Data dodania: May 14, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Portal Przyrodniczy
 • ocena:
 • ocena gości:
Nowy Portal przyrodniczy, który pr??nie si? rozwij? i nie traci czasu na zb?dne trele-lele.Jeste?my grup? znaj?cych si? ludzi, który umiej? pomaga? i nie zbyt wiele. Nasza strona oferuje Wam przygotowanie do zdania matury z Biologii,Chemii,Fizyki i dosta? si? na studia medyczne, które w tych czasach s? dost?pne dla ludzi. Aktualnie posiadamy system ekopunktów, które s? bardzo popularne w naszym serwisie,oferujemy za punkty nagrody (e-mail,do?adowania a NAWET KSI??KI!!).
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: Jun 25, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Forum Przyrodnicze
 • ocena:
 • ocena gości:
Forum Przyrodnicze, Zadania z Chemii i Biologii . Pomoc w nauce .Forum rozwini?te jest na chemie,biologie,fizyke i medycyne .Chcesz i?? na studia Medyczne, chcesz si? dobrze przygotowa? ! Nie masz wyboru do??cz do Nas ju? dzi?. Jeszcze w tym miesi?cy macie okazj? zagra? w konkutsie gdzie mamy dobre nagrody np: ksi??ka biologiczno-chemiczna która kosztuje w sklepie oko?o : 200z? jest to dos?ona BIBLIA!

Nowy Portal przyrodniczy, który pr??nie si? rozwij? i nie traci czasu na zb?dne trele-lele.Jeste?my grup? znaj?cych si? ludzi
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: Jun 25, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags