Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Edukacja Nauka > Konferencje  

Linki
 • Effect Group Sp. z o.o. - szkolenia, warsztaty, seminaria - Home
 • ocena:
 • ocena gości:
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowa specjalizuj?ca si? w zwi?kszaniu efektywno?ci na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udost?pnianie sprawdzonej wiedzy i do?wiadczenia zawodowego naszych trenerów.

Proponujemy Pa?stwu szkolenia otwarte w takich obszarach dzia?alno?ci jak:
• logistyka, zakupy, produkcja, export/import, transport,
• zarz?dzanie zasobami ludzkimi, prawo pracy, hr, kadry,
• umiej?tno?ci interpersonalne, windykacja,
• sprzeda?, marketing, obs?uga klienta

Szkolenia biznesowe odbywaj? si? w kameralnych grupach (od kilku do kilkunastu osób). Staramy si?, aby zaj?cia mia?y charakter praktyczny i odbywa?y si? przy aktywnym udziale wszystkich uczestników. Ka?dy uczestnik otrzymuje materia?y poszkoleniowe b?d?ce rozszerzeniem tre?ci poruszanych podczas warsztatu oraz dyplom uko?czenia szkolenia.
W trakcie szkole? stosujemy nast?puj?ce formy ?wiczeniowe:

?wiczenia indywidualne, ?wiczenia grupowe, ”burza mózgów”,analizy przypadków, odgrywanie ról, case study
dyskusja i omawianie przyk?adów z praktyki zawodowej uczestników, omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwi?za? do zastosowania w praktyce.wyk?ad w oparciu o przyk?ady praktyczne,


Specjalizujemy si? równie? w szkoleniach zamkni?tych uwzgl?dniaj?cych specyfik? i potrzeby firmy oraz indywidualny potencja? poszczególnych grup pracowniczych. Szkolenia zamkni?te organizowane s? w o?rodkach szkoleniowych w kraju lub w siedzibie Klienta.
Kategoria:   Edukacja Nauka
Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Konferencje

Data dodania: Mar 21, 2009 Trafień: 2 Ocena: 4.92 Głosów: 12
 • Wydzia? In?ynierii Produkcji SGGW w Warszawie
 • ocena:
 • ocena gości:
Wydzia? In?ynierii Produkcji SGGW w Warszawie oferuje Pa?stwu studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Kierunki kszta?cenia: Zarz?dzanie i In?ynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Le?na, Technologie Energii Odnawialnej.
Przeprowadzamy szkolenia w zakresie kursu pilarza (drwala) - operatora pilarek spalinowych.
Prowadzimy droradztwo techniczne w zakresie in?ynierii rolniczej.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Konferencje

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 11 Ocena: 4.86 Głosów: 7
Popularny
 • Konferencje nad morzem
 • ocena:
 • ocena gości:
Po narzadzie w Gdyni musisz koniecznie wybra? si? na molo. Podczas konferencji naukowej nad morzem od?ywimy swój organizm wdychaj?c jod. W W?adys?awowie mo?emy liczy? na wielorakie zabawy. Wybornie jest wybra? obiekt konferencyjny, jaki jest na wysokim poziomie. Urocze widoki wspieraj? za?atwianiu interesów.Po odbytym spotykaniu biznesowym polecam przej?? si? do barów serwuj?cych ?wie?? ryb?. Pi?knym miejscem na urz?dzenie rady menagerskiej jest Ko?obrzeg. Podczas konferencji medycznej nad morzem od?ywimy nasz organizm.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Konferencje

Data dodania: Dec 11, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • konferencje na mazurach
 • ocena:
 • ocena gości:
Pi?kne obj?cie jezior s?u?y ?wietnemu samopoczuciu. Po konferencji mo?na przej?? si? na ognisko nad stawem. Nader fajnym zaj?ciem po uko?czonej konferencji jest p?ywanie na rowerku wodnym. Je?eli cenisz wod? koniecznie musisz wypo?yczy? motorówk?. Ka?dy o?rodek konferencyjny proponuje rozliczne atrakcje.

Urocze s?siedztwo jezior sprzyja ?wietnemu samopoczuciu. Po konferencji mo?na wybra? si? na ognisko nad przystaniom. Bardzo fajowym zaj?ciem po odbytej konferencji jest p?ywanie na rowerku wodnym. Ka?dy o?rodek konferencyjny oferuje rozliczne atrakcje. ?adnym po?o?eniem na konferencj? firmow? s? nasze ?liczne mazury.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Konferencje

Data dodania: Dec 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Konferencje
 • ocena:
 • ocena gości:
Najpopularniejszy portal bran?owy Konferencje.pl. Wielotysi?czna baza obiektów konferencyjnych z ca?ej Polski. Wyszukiwarka firm z bran?y oraz wszelakich atrakcji niezb?dnych w organizacji konferencji. W celu u?atwienia u?ytkownikom korzystania z portalu struktura zosta?a podzielona na 5 g?ównych dzia?ów obiekty - alternatywne, centra kongresowe, centra targowe, atrakcje - atrakcje turystyczne, gry i zabawy, miejsca eventowe, us?ugi – bezpiecze?stwo, catering, obs?uga techniczna oraz firmy i materia?y.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Konferencje
Sport Turystyka > Hotele

Data dodania: Dec 31, 2009 Trafień: 2 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • Konferencje nieruchomo?ci
 • ocena:
 • ocena gości:
Cz?sto postaci jakie postanawiaj? naby? posiad?o?? frapuj? si? konferencjami z tego obr?bu. Konferencje o nieruchomo?ciach to bardzo frapuj?ca my?l zw?aszcza dla jednostek z bran? deweloperskiej. Niezmiernie wa?ne by osoby obracaj?ce si? w ?rodowisku deweloperskim uczestniczy?y w konferencjach tego wariantu. Specjalizacja deweloperska pomimo pozornego kryzysu na rynku skarbowym stopniowo si? rozwija. Na konferencjach budowlanych mówi si? o nowatorskich alternatywach w budownictwie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci
Edukacja Nauka > Konferencje

Data dodania: Feb 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 1.00 Głosów: 1
 • Konferencje informatyczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li chcesz wybra? si? na konferencj? wejd? na nasz serwis, konferencje nadchodz?ce oraz odbyte, polecamy serwis. Zjazdy oraz sympozja, jeste? ??dny wiedzy, interesuj? Ci? wiadomo?ci informatyczne, wybierz si? na najbli?sz? konferencj? informatyczn?. Konferencje informatyczne na mazurach, znajd? konferencj? w swoim regionie oraz mie?cie. Szkolenia kursy, ciekawe artyku?y na temat sympozjów, dodatkowo polecamy obiekty na stronie takie jak 3 Trio ***.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Konferencje

Data dodania: Feb 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 1.00 Głosów: 1
 • Konferencje w Polsce, Obiekty konferencyjne w Polsce
 • ocena:
 • ocena gości:
Wychodz?c naprzeciwko zainteresowaniu firm opcj? zorganizowania szkole?, kursokonferencji, zlotów oraz sympozjów o?rodki konferencyjne oferuj? rozleg?? ofert? szkoleniow?. Wychodz?c naprzeciw zainteresowaniu firm mo?liwo?ci? zorganizowania zjazdów i sympozjów w Polsce hotele s? przygotowane do obs?ugi nawet najbardziej wymagaj?cych i potrzebuj?ych klientów.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Konferencje

Data dodania: Feb 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 1.00 Głosów: 1
 • biuro t?umacze? Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja express translations ?wiadczy us?ugi w zakresie pisemnych t?umacze? specjalistycznych z zakresu architektury oraz budownictwa. Realizuj?c projekty j?zykowe wspó?pracujemy z architektami oraz in?ynierami a zarazem lingwistami z wieloletnim do?wiadczeniem. Tylko znajomo?? specjalistycznych dziedzin w praktyce gwarantuje wysok? jako?? przek?adu. Zaufa?o nam blisko 3000 wymagaj?cych klientów reprezentuj?cych specjalistyczne bran?e, czo?owych przedstawicieli polskiej gospodarki.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > T?umaczenia
Edukacja Nauka > Konferencje

Data dodania: Feb 18, 2010 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • konferencje nad morzem
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapewniamy konferencje nad morzem w perfekcyjnie przygotowanych salach konferencyjnych. W morskim klimacie mo?na przeprowadzi? wyk?ady dla 60 osób. Zaplecze techniczne oraz bogata oferta restauracyjna pozwoli sprosta? oczekiwaniom najbardziej wymagaj?cych go?ci. Zapewniamy konferencje nad morzem w perfekcyjnie przygotowanych salach konferencyjnych. W morskim klimacie mo?na przeprowadzi? prezentacje dla 80 osób. Zaplecze techniczne i bogata oferta szefa kuchni pozwoli sprosta? oczekiwaniom bardzo wymagaj?cych go?ci.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Konferencje

Data dodania: Mar 31, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags