Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze  

Linki

1. ?ó?wie

 • ?ó?wie
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis dla mi?o?ników i hodowców ?ó?wi l?dowych, po?wi?cony g?ównie gatunkom z rodzaju Testudo tj. ?ó?w stepowy (testudo horsfieldii) i ?ó?w grecki (testudo hermanni). Systematyka i opisy gatunków. Porady hodowlane. Ochrona w prawie krajowym i mi?dzynaraodowym oraz Konwencji CITES. Artyku?y o ?yciu ?ó?wi w naturze, ?ywieniu, budowie i urz?dzeniu terrarium oraz wybiegu. Porady zwi?zane z zimowaniem. Choroby ?ó?wi, ich objawy, przyczyny i leczenie. Podstawowe informacje na temat rozmna?ania. A tak?e ciekawostki, quizy, galeria zdj?? ?ó?wi, terrariów i wybiegów, blogi o ?ó?wiach, forum tematyczne.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Hobby Rozrywka > Terrastyka

Data dodania: Mar 27, 2009 Trafień: 6 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Popularny Najlepszy
 • Fantom - pomoce dydaktyczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma istnieje od 1991 roku, jeste?my oficjalnym przedstawicielem Firmy 3B SCIENTIFIC - na Polsk? (produkuj?cej od 70 lat modele z zakresu anatomii cz?owieka, botaniki, zoologii, chemii, fizyki oraz nowoczesnych fantomów reanimacyjnych) oraz firmy SOMSO MODELS (produkuj?cej modele z zakresu anatomii, zoologii i botaniki). Ponadto posiadamy w swojej ofercie fantomowe g?owy dentystyczne niemieckiej firmy FRASACO oraz wiele innych modeli i symulatorów znanych ?wiatowych marek. Chcieliby?my na naszej witrynie internetowej przedstawi? Pa?stwu nasz? aktualn? ofert? handlow? dotycz?c? pomocy dydaktycznych. Proponowane przez nas pomoce posiadaj? mi?dzynarodowy certyfikat jako?ci ISO 9001.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Zabawki edukacyjne
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Zdrowie Uroda > Sprz?t medyczny

Data dodania: Jan 26, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Mikroskop optyczny
 • ocena:
 • ocena gości:
Serdecznie zapraszamy na strony internetowe firmy Micro Instruments AP z Krakowa. Nasza firma od wielu lat skupia swoj? dzia?alno?? wokó? mikroskopów. Nasze bogate do?wiadczenie oraz pasja z któr? przychodzi nam pracowa? ka?dego dnia sprawiaj?, ?e oferowane przez nas mikroskopy oraz us?ugi pokrewne, jak m.in. naprawa mikroskopów stoi na najwy?szym poziomie. Przeczytaj wi?cej o naszej firmie na ?amach naszego serwisu. Zapraszamy do wspó?pracy!
Kategoria:   Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze

Data dodania: Apr 25, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Linum.pl :: Ekologia i Ochrona przyrody
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis Linum.pl to fantastyczne miejsce w internecie na którym zdob?dziesz zagadnienia z ekologii ?rodowiska. Zamieszczamy naj?wie?sze nagonki ze ?wiata natury, oraz spraszamy do opinii licznych uczniów, nie tylko geografów co my?l? o efekcie cieplarnianym na obszarze Uni Europejskiej. Niewielu si? zgodzi ze stwierdzeniem ?e ludzko?? ma gigantyczny wp?yw na jako?? ?ycia ludzi jak równie? grzybów. Nasza strona internetowa ukazuje niezbite dowody, ?e winni s? tylko i wy??cznie ludzie! Doktorzy nauk technicznych nie s? w stanie obroni? naszej Ziemi przed katastrof? ekologiczn?.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Edukacja Nauka > Opracowania

Data dodania: Jun 25, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Portal Przyrodniczy
 • ocena:
 • ocena gości:
Nowy Portal przyrodniczy, który pr??nie si? rozwij? i nie traci czasu na zb?dne trele-lele.Jeste?my grup? znaj?cych si? ludzi, który umiej? pomaga? i nie zbyt wiele. Nasza strona oferuje Wam przygotowanie do zdania matury z Biologii,Chemii,Fizyki i dosta? si? na studia medyczne, które w tych czasach s? dost?pne dla ludzi. Aktualnie posiadamy system ekopunktów, które s? bardzo popularne w naszym serwisie,oferujemy za punkty nagrody (e-mail,do?adowania a NAWET KSI??KI!!).
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: Jun 25, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Forum Przyrodnicze
 • ocena:
 • ocena gości:
Forum Przyrodnicze, Zadania z Chemii i Biologii . Pomoc w nauce .Forum rozwini?te jest na chemie,biologie,fizyke i medycyne .Chcesz i?? na studia Medyczne, chcesz si? dobrze przygotowa? ! Nie masz wyboru do??cz do Nas ju? dzi?. Jeszcze w tym miesi?cy macie okazj? zagra? w konkutsie gdzie mamy dobre nagrody np: ksi??ka biologiczno-chemiczna która kosztuje w sklepie oko?o : 200z? jest to dos?ona BIBLIA!

Nowy Portal przyrodniczy, który pr??nie si? rozwij? i nie traci czasu na zb?dne trele-lele.Jeste?my grup? znaj?cych si? ludzi
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: Jun 25, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Mapa konturowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona przeznaczona jest do uczniów, którzy aktywnie poszukuj? pomocnych nauce map konturowych. Dost?pne s? tutaj mapy konturowe Polski, mapy konturowe ?wiata i mapy konturowe Europy. Wszystkie mapy mo?na bezpo?rednio pobra? i s? one przygotowane do wydruku. Mapy konturowe zosta?y zapisane w wygodnym dla u?ytkowników formacie PDF. PRzydatne dla uczniów i nauczycieli.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze

Data dodania: Sep 21, 2011 Trafień: 142 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Pisanie pracy licencjackiej, magisterskiej, prezentacji maturalnej i innych.
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis zuzat.pl powsta? z my?l? o osobach maj?cych problemy przy pisaniu ró?nego typu prac. Pomagamy w pisaniu prac mgisterskich, licencjackich, zaliczeniowych, prezentacji maturalnych, referatów, wypracowa? i wielu innych. Oferta skierowana jest do osób z ca?ej Polski. Gwarantujemy:
- zero plagiatu (nie korzystamy z wcze?niej napisanych prac),
- krótki termin realizacji zlecenia,
- sta?y kontakt,
- wysok? jako?? pracy,
- indywidualne podej?cie do klienta,
- pe?ne zadowolenie.
Pisanie pracy nie musi by? trudne!
Kategoria:   Edukacja Nauka > Nauki humanistyczne
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne

Data dodania: Jul 6, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Chemia Lublin
 • ocena:
 • ocena gości:
Learnfun to serwis z og?oszeniami o korepetycjach w Lublinie. Og?oszeniodawcy mog? wybiera? spo?ród dwunastu kategorii, w których mo?na zamie?ci? ofert? – mi?dzy innymi j?zyk rosyjski, fizyka, biologia, historia, matematyka. Zarówno dodawanie, jak i przegl?danie og?osze? jest bezp?atne. Ka?dy zarejestrowany korepetytor ma mo?liwo?? edycji swoich og?osze?, które pozostaj? w portalu tak d?ugo, jak chce tego og?oszeniodawca. Serwis charakteryzuje elegancki minimalizm.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe
Edukacja Nauka > Matematyka

Data dodania: Dec 27, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Sprzeda? odczynników chemicznych
 • ocena:
 • ocena gości:
Szanowni Pa?stwo, jeste?my firm? zajmuj?c? si? sprzeda?? odczynników chemicznych na terenie ca?ej polski. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu w bran?y chemicznej oraz wykwalifikowanej kadrze pracowniczej mamy mo?liwo?ci dostarczenia Pa?stwu najwy?szej jako?ci odczynników chemicznych do prywatnych laboratoriów. Technika otrzymywania takich odczynników jak 4cmc pozwala nam na osi?gni?cie 100% powtarzalno?ci jako?ci co powoduje ?e nasze produkty s? najwy?szej jako?ci oraz czysto?ci. Wspó?czynnik czysto?ci gwarantuje uzyskanie najlepszych wyników realizowanych do?wiadcze?. Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani wspó?prac? d?ugofalow? lub zakupem wi?kszej ilo?ci odczynników to serdecznie zapraszamy do kontaktu zarówno za po?rednictwem naszej witryny internetowej jak i mailowego. Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 8 do 18. Zapraszamy
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze

Data dodania: Dec 28, 2017 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags