Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Edukacja Nauka > Szkolenia  

Linki
 • Szkolenia BHP
 • ocena:
 • ocena gości:
Szkolenia BHP. Nadzór BHP. Nowoczesne szkolenia z zakresu BHP i PPO? dla wszystkich grup zawodowych, ocena ryzyka zawodowego, post?powania powypadkowe. Szkolenia bhp wst?pne oraz szkolenia bhp okresowe.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Kursy
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kurs Rysunku Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Kurs Rysunku odr?cznego przygotowuj?cy do egzaminów na kierunki Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Sztuka Ogrodowa, Projektowanie wn?trz. W programie podstawy historii architektury i sztuki. Zaj?cia prowadzone przez wyk?adowców, architektów z do?wiadczeniem bran?owym i dydaktycznym. Sprawdzony program i wysoka skuteczno?? to nasze atuty. Zapraszamy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka
Edukacja Nauka > Szkolenia

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 5 Ocena: 4.33 Głosów: 6
 • Prawo jazdy oraz jazdy doszkalaj?ce z ABC-TRANS - Strona G?ówna
 • ocena:
 • ocena gości:
ABC-TRANS
Centrum Kszta?cenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców

Oferujemy szkolenia na kategori? A i B oraz jazdy doszkalaj?ce w obu kategoriach. Zapisuj?c si? na kurs prawo jazdy s?uchacz otrzymuje bezp?atnie:4 podr?czniki prawo jazdy, p?yt? CD z testami. Zaj?cia teoretyczne odbywaj? si? w salach wyk?adowych o?rodka na terenie Bródna. Dla osób pracuj?cych w ci?gu tygodnia mamy dogodne rozwi?zanie, spotkania mog? trwa? przez trzy kolejne tygodnie w dni wolne od pracy. Zaj?cia praktyczne - jazdy - rozpoczynaj? si? po uko?czeniu zaj?? teoretycznych w godzinach 9-20 w ci?gu ca?ego tygodnia. Gor?co polecam odwiedzenie naszej strony internetowej www.abc-trans.pl gdzie mo?na sprawdzi? aktualn? ofert? lub pod numerami telefonów 0-22 811-83-74, 0-502-425-706. Nasze biuro i place manewrowe znajduj? si? na przeciwko o?rodka egzaminowania kierowców na Warszawskim ?eraniu (ul. Odlewnicza 7)

Cena kursu :
Kat. A - 900 z?
Kat. B - 1090 z?
ZAPRASZAMY

>>MO?LIWO?? P?ATNO?CI W RATACH
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Szkolenia
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa

Data dodania: Feb 23, 2009 Trafień: 4 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • Szkolenia Treningi Doradztwo
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy szkolenia specjalistyczne (rachunkowo?? zarz?dcza, controlling, zarz?dzanie projektem), szkolenia rozwijaj?ce umiej?tno?ci i pog??biaj?ce wiedz? pracowników (zarz?dzanie zmian?, zarz?dzanie sob? w czasie, zarz?dzanie personelem, rozwi?zywanie konfliktów w relacjach zawodowych, kreatywno?? i twórcze my?lenie, efektywna prezentacja, asertywno??, radzenie sobie ze stresem), szkolenia handlowe (techniki sprzeda?y, negocjacje, telemarketing, metody przejmowania klientów konkurencji, komunikacja niewerbalna).
Realizujemy gry strategiczne, symulacje biznesowe i gry mened?erskie.
Przygotowujemy i wdra?amy instrumenty zarz?dzania zasobami ludzkimi (system ocen okresowych, systemy motywacyjne, systemy wynagrodze?).
Szkolenia i us?ugi doradcze prowadzimy na terenie ca?ego kraju.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia

Data dodania: Mar 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Effect Group Sp. z o.o. - szkolenia, warsztaty, seminaria - Home
 • ocena:
 • ocena gości:
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowa specjalizuj?ca si? w zwi?kszaniu efektywno?ci na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udost?pnianie sprawdzonej wiedzy i do?wiadczenia zawodowego naszych trenerów.

Proponujemy Pa?stwu szkolenia otwarte w takich obszarach dzia?alno?ci jak:
• logistyka, zakupy, produkcja, export/import, transport,
• zarz?dzanie zasobami ludzkimi, prawo pracy, hr, kadry,
• umiej?tno?ci interpersonalne, windykacja,
• sprzeda?, marketing, obs?uga klienta

Szkolenia biznesowe odbywaj? si? w kameralnych grupach (od kilku do kilkunastu osób). Staramy si?, aby zaj?cia mia?y charakter praktyczny i odbywa?y si? przy aktywnym udziale wszystkich uczestników. Ka?dy uczestnik otrzymuje materia?y poszkoleniowe b?d?ce rozszerzeniem tre?ci poruszanych podczas warsztatu oraz dyplom uko?czenia szkolenia.
W trakcie szkole? stosujemy nast?puj?ce formy ?wiczeniowe:

?wiczenia indywidualne, ?wiczenia grupowe, ”burza mózgów”,analizy przypadków, odgrywanie ról, case study
dyskusja i omawianie przyk?adów z praktyki zawodowej uczestników, omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwi?za? do zastosowania w praktyce.wyk?ad w oparciu o przyk?ady praktyczne,


Specjalizujemy si? równie? w szkoleniach zamkni?tych uwzgl?dniaj?cych specyfik? i potrzeby firmy oraz indywidualny potencja? poszczególnych grup pracowniczych. Szkolenia zamkni?te organizowane s? w o?rodkach szkoleniowych w kraju lub w siedzibie Klienta.
Kategoria:   Edukacja Nauka
Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Konferencje

Data dodania: Mar 21, 2009 Trafień: 2 Ocena: 4.92 Głosów: 12
 • Ciekawe szkolenie Kraków, szkolenia kadr, nowe szkolenia pracowników, kurs Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Czy wiesz ?e inni pracownicy korzystaj? ze szkolenia kadr ? W dzisiejszych czasach pracodawcy potrzebuj? pracowników bogatych w praktyczne umiej?tno?ci. Nie zwlekaj zatem - szkolenie Kraków z avenhansen. Prowadzimy szkolenia, kursy dla pracowników np. z marketingu, negocjacji, finansów. Obierz kurs na Kraków i nabierz praktycznych umiej?tno?ci z nami.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro ochrony ?�rodowiska BOSMAR
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? specjalizuj?c? si? w zakresie ochrony ?rodowiska i zagadnieniach zwi?zanych z bezpiecze?stwem i higien? pracy. Sporz?dzamy równie? ?wiadectwa energetyczne oraz audyty energetyczne na potrzeby termomodernizacji. Dzia?amy na terenie ma?opolski oraz województw o?ciennych. Do zapoznania si? ze szczegó?ow? ofert? zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi i sprz?t przeciwpo?arowy
Edukacja Nauka > Szkolenia

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Szkolenia warsztaty dla nauczycieli
 • ocena:
 • ocena gości:
Organizujemy szkolenia oraz warsztaty na terenie ca?ego kraju, posiadamy najlepszych wyk?adowców. Oferujemy us?ugi na najwy?szym poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje. Po zako?czeniu szkolenia uczestnicy otrzymuj? certyfikat potwierdzaj?cy uczestnictwo. W koszty szkolenia wliczone s? równie? materia?y szkoleniowe i catering.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Polskie Szko?y Jazdy
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li chcesz zda? prawo jazdy bezstresowo? Chcesz dowiedzie? si?, która szko?a nauki jazdy uczy najlepiej w Twoim mie?cie? Wszystko czego szukasz znajdziesz u nas! Szeroki wybór o?rodków nauki jazdy, dok?adne opisy ka?dej ze szkó?, komentarze i oceny wystawiane przez by?ych kursantów! Poszerz swoj? wiedz? na temat kodeksu drogowego na naszym forum, zdob?d? wiedz? o egzaminach prawa jazdy w Twoim mie?cie, zasi?gnij porady eksperta ruchu drogowego a na pewno zdasz za pierwszym razem! Ranking szkó? nauki jazdy w województwach uszeregowane specjalnie dla Ciebie. Najwi?cej zarejestrowanych szkó? nauki jazdy jest z Warszawy, Krakowa oraz Poznania. O?rodki z tych miast nie boj? si? ocen i komentarzy swoich kursantów!
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Szkolenia
Motoryzacja > Samochody

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Nauka Jazdy
 • ocena:
 • ocena gości:
O?rodek Szkolenia Kierowców zaprasza na kursy prawa jazdy kat B Fiatem Grande Punto po trasach egzaminacyjnych w Ostro??ce. Przygotowanie do egzaminu w mi?ej atmosferze. Tanio i solidnie www.jazda.ostroleka.pl O?rodek Szkolenia Kierowców zaprasza na kursy prawa jazdy kat B Fiatem Grande Punto po trasach egzaminacyjnych w Ostro??ce. Najtaniej jazdy doszkalaj?ce w Ostro??ce.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Szkolenia

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags