Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Edukacja Nauka > Szko?y  

Linki
 • Szko?y policealne – liceum i gimnazjum dla doros?ych
 • ocena:
 • ocena gości:
Szko?y policealne dwuletnie, licea dla doros?ych, gimnazjum dla doros?ych, studium policealne - to wszystko znajdziesz w ramach szko?y AP Edukacja. Nasze oddzia?y znajduj? si? w 26 miastach Polski. Szko?y policealne to w tej chwili najlepsza z mo?liwych alternatyw dla studiów wy?szych. W ramach szkó?, które nazywano do niedawna studium policealne, mo?na w tej chwili obecnej naby? wiedz?, umiej?tno?ci i tytu? zawodowy technika, który umo?liwia absolwentom lepszy start na rynku pracy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Szko?y

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Liceum j?zykowe Kraków, Prywatne liceum Kraków, Prywatne gimnazjum w Krakowie
 • ocena:
 • ocena gości:
Prywatne Liceum Ogólnokszta?c?ce oraz Gimnazjum nr 14 maj? uprawnienia szko?y publicznej. W liceum realizowany jest program matury mi?dzynarodowej. Zapraszamy! Nasza oferta to liceum j?zykowe Kraków, liceum ogólnokszta?c?ce oraz gimnazjum.
Prywatne Liceum Ogólnokszta?c?ce oraz Gimnazjum nr 14 maj? uprawnienia szko?y publicznej. W liceum realizowany jest program matury mi?dzynarodowej. Zapraszamy! Nasza oferta to liceum j?zykowe Kraków, liceum ogólnokszta?c?ce oraz gimnazjum.Prywatne Liceum Ogólnokszta?c?ce oraz Gimnazjum nr 14 maj? uprawnienia szko?y publicznej. W liceum realizowany jest program matury mi?dzynarodowej. Zapraszamy! Nasza oferta to liceum j?zykowe Kraków, liceum ogólnokszta?c?ce oraz gimnazjum.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Studia po angielsku
 • ocena:
 • ocena gości:
Pozna?ska Wy?sza Szko?a Biznesu i J?zyków Obcych wychodzi naprzeciw wymaganiom wspó?czesnego rynku pracy, oferuj?c swoim studentom mo?liwo?? studiowania po angielsku na kierunku: Management in Business in English. Program studiów obejmuje nauk? j?zyka angielskiego w stopniu umo?liwiaj?cym swobodn? komunikacj? w zakresie biznesu, ekonomii, marketingu, informatyki i zarz?dzania. Zaj?cia prowadzone s? przez do?wiadczonych lektorów oraz wyk?adowców z uczelni zagranicznych. Studenci uzyskuj? umiej?tno?ci niezb?dne w pracy w firmach i korporacjach z krajów angloj?zycznych.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Edukacja Nauka > Nauki humanistyczne

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zaj?ci taneczne w szkole ta?ca smooth moves
 • ocena:
 • ocena gości:
Szko?a ta?ca Smooth Moves ma do zaoferowania Wam zaj?cia taneczne w bardzo wielu rodzajach ta?ca zaczynaj?c od krumpa po balet. W ofercie jest równie? przygotowanie najbardziej profesjonalnego wyst?pu tanecznego na przeró?nych imprezach. Stawiamy na profesjonalizm. Instruktorzy pracuj?cy w smooth moves mog? pochwali? sie bardzo wieloma osi?gni?ciami na arenach krajowych jak i ?wiatowych. Przy??cz si? do grona pomys?owych instruktorów ze szko?a ta?ca smooth moves.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kosmetologia, fizjoterapia
 • ocena:
 • ocena gości:
Krakowska Wy?sza Szko?a Promocji Zdrowia zach?ca do zapoznania si? z ofert? edukacyjn?. Do wyboru s? zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne czyli zaczne. Grono do?wiadczonych wyk?adowców zapewnia wysoki poziom nauczania i przekazywanej studentom wiedzy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Strony klasowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Katalog Klasa to tematyczny spis stron klasowych i szkolnych.Wszystkie klasowe strony w jednym miejscu.U nas tylko najciekawsze odno?niki do portali i blogów klasowych.Je?eli szukasz informacji o stronach szkolnych to dobrze trafi?e?.Je?eli prowadzisz stron? o podobnej tematyce , dodaj j? do naszego katalogu. Zapraszamy do przejrzenia naszych zasobów.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Internet > Katalog stron
Edukacja Nauka > Przedszkola

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Katalog uczelni
 • ocena:
 • ocena gości:
Study4u.eu to internetowa wyszukiwarka uczelni. Baza serwisu zawiera uczelnie Polskie i uczelnie z wybranych krajów Unii Europejskiej. W serwisie znajduj? si? aktualne rankingi uczelni oraz wyszukiwarka wy?szych.
uczelni. Serwis zawiera kierunki studiów oferowane przez ka?d? znajduj?c? si? w serwisie uczelni?. W bazie serwisu znajdziesz szczegó?owe opisy uczelni wy?szych w tym najlepszych uczelni w Polsce i za granic? oraz opisy rozrywek i atrakcji dost?pnych dla studentów w mie?cie w którym znajduje si? dana uczelnia.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Edukacja Nauka > Nauka za granic?
Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wydzia? In?ynierii Produkcji SGGW w Warszawie
 • ocena:
 • ocena gości:
Wydzia? In?ynierii Produkcji SGGW w Warszawie oferuje Pa?stwu studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Kierunki kszta?cenia: Zarz?dzanie i In?ynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Le?na, Technologie Energii Odnawialnej.
Przeprowadzamy szkolenia w zakresie kursu pilarza (drwala) - operatora pilarek spalinowych.
Prowadzimy droradztwo techniczne w zakresie in?ynierii rolniczej.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Konferencje

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 11 Ocena: 4.86 Głosów: 7
Popularny
 • Szko?y zaoczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Zyskujemy nowych, zadowolonych Klientów dzi?ki: dogodnej lokalizacji, przyst?pnym cenom lub ca?kowitemu ich brakowi, profesjonalnej i uprzejmej obs?udze, ró?norodno?ci kierunków i profili kszta?cenia, wykwalifikowanej kadrze, bonusom dla sta?ych Klientów, sta?emu nadzorowi nad jako?ci? oferowanych us?ug... Szko?a posiada uprawnienia szko?y publicznej. Znajduje si? w centrum Warszawy. BLUE - szko?a dla ka?dego.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

10. Studia

 • Studia
 • ocena:
 • ocena gości:
Studia to szansa na interesuj?c? posad? oraz wy?sze wynagrodzenie, dowiedz si? szczegó?ów o swej uczelni w portalu internetowym. U?yteczne informacje dla maturzystów oraz uczniów, którzy chc? kontynuowa? nauk? na studiach podyplomowych czy zmieni? profil obecnych studiów. Bardzo dobre studia stanowi? furtk? do lepiej p?atnej pracy w przysz?o?ci. Informator o uczelniach, proponujemy studia pierwszego oraz drugiego stopnia a tak?e studia podyplomowe, których mamy ogromny wybór.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne

Data dodania: Dec 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags