Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Firmy wg bran? > Elektryczne  

Linki
 • Artyku?y elektryczne i osprz?t-Luven.Pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Osprz?t elektryczny to co?, co na pewno przyda si? ka?demu budowla?cowi, a w szczególno?ci elektrykom, którzy odpowiadaj? za monta? i prawid?owe, a przede wszystkim bezawaryjne dzia?anie instalacji elektrycznej. To przede wszystkim ró?nego rodzaju przewody, ko?cówki, gniazdka i wy??czniki, czyli po prostu elementy instalacji elektrycznych. S? to równie? ró?nego rodzaju ?ród?a ?wiat?a, które zapewniaj? jasno?? pomieszcze?, jak równie? roz?wietlenie mroku na zewn?trz. Je?eli chodzi o osprz?t elektryczny znajdziemy ogromn? ró?norodno??, poniewa? na rynku istnieje wiele producentów sprz?tu elektrycznego, który wci?? staraj? si? jeszcze bardziej udoskonali? swoje produkty. Osprz?t elektryczny to równie? ró?nego rodzaju elektronarz?dzia, które u?atwiaj? prac? przede wszystkim budowla?com, ale tak?e osobom w wielu ró?nych bran?ach. W sklepach elektrycznych znajdziemy równie? osprz?t elektryczny, który jest materia?ami eksploatacyjnymi instalacji elektrycznej i urz?dze? dzia?aj?cych na pr?d. S? to ró?nego rodzaju bezpieczniki i transformatory, a tak?e ?arówki, zarówno te zwyk?e, jak i energooszcz?dne.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Mar 4, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Elektryka, elektronika, instalacje Hertom
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma HERTOM dzia?a na rynku od 2007 roku. W?a?cicielem firmy jest Tomasz Herman. HERTOM to m?ode i pr??nie rozwijaj?ce si? przedsi?biorstwo w bran?y us?ug elektroinstalacyjnych.
Przedmiotem dzia?alno?ci firmy HETROM jest:

* projektowanie i wykonawstwo w zakresie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi pomiarowe w dziedzinie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi w dziedzinie monta?u elektroniki.

Us?ugi projektowe ?wiadczone przez HERTOM dotycz?:

* projektów koncepcyjnych,
* za?o?e? techniczno – ekonomicznych,
* projektów budowlano – wykonawczych w zakresie przy??czy i instalacji elektroenergetycznych.

Wykonawstwo instalacji elektrycznych odbywa si? poprzez:

* wykonanie przy??czy i prac ziemnych,
* wykonanie tras kablowych instalacji,
* okablowanie budynków oraz monta? rozdzielnic, szaf i urz?dze? steruj?cych,
* remonty i modernizacje istniej?cych instalacji.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Produkcja Przemys? > Elektronika
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 37 Ocena: 4.43 Głosów: 7
Popularny
 • Kable ?wiat?owodowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Specjalizujemy si? w dziedzinie okablowania systemów s?u??cych do transmisji danych. Na zamówienie wykonujemy przewody wielo?y?owe, patchcordy, twinax, coax oraz pigtaile ?wiat?owodowe. Z grupy kabli terminalowych i po??czeniowych oferujemy Pa?stwu kable zako?czone typowymi z??czami serii D-Sub. ?wiadczymy us?ugi zaklejania i spawania z??czy ?wiat?owodowych bezpo?rednio w obiektach. Wykonujemy pomiary sieci miernikiem mocy i reflektometrem wraz z pe?n? dokumentacj? powykonawcz?. Zapraszamy do wspó?pracy. Nasze biuro znajduje si? w Warszawie.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Elektryczne
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Produkcja Przemys? > Elektronika

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • PROELECTRONICS profesjonalny monta? elektroniczny SMT i THT
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Proelectronics zajmuj? si? monta?em elektroniki w technologii SMT i THT na zlecenie. Kilkuletnie do?wiadczenie w bran?y zaowocowa?o tym, ?e priorytetem dla nas jest najwy?sza jako?? monta?u. Wykonujemy zlecenia prototypowe, ma?o i ?rednioseryjne w technologii o?owiowej i bez o?owiowej z ochron? ESD. Monta? odbywa si? metod? bezdotykow? (na past? lutownicz?) z automatu lub r?czny (przewlekany).
Kategoria:   Firmy wg bran? > Automatyka
Firmy wg bran? > Elektryczne
Dom Wn?trze > Alarmy

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SELEX grza?ki elektryczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma SELEX zajmuje si? produkcj? grza?ek elektrycznych. Nasze produkty s?u?? g?ównie do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Stosowane s? w wtryskarkach, wyt?aczarkach, urz?dzeniach do produkcji folii, zgrzewarkach, s?u?? do nagrzewania form, g?owic, cylindrów oraz wsz?dzie tam gdzie wymagaj? tego procesy produkcyjne. Produkujemy grza?ki opaskowe i p?askie, ceramiczne i mikanitowe, rurkowe i patronowe, grza?ki aluminiowe, spirale grzejne i inne. Zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Elektryczne
Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie
Biznes Ekonomia > Tworzywa sztuczne

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wy??czniki Silnikowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Elektryka24.com jest to internetowy sklep elektryczny maj?cy w asortymencie produkty z zakresu: automatyka przemys?owa, ogrzewanie elektryczne, w tym grzejniki konwektorowe, przep?ywowe ogrzewacze wody, a tak?e rozdzielnice, przed?u?acze, osprz?t elektryczny oraz osprz?t si?owy. Serdecznie zapraszamy do szczegó?owego zapoznania si? z pe?n? ofert? sklepu.
Kategoria:   Zakupy Online > Sklepy internetowe
Internet > Sklepy internetowe
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Doradztwo i analizy elektroenergetyczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Unikan Sp.j. zajmuje si? kompleksowym doradztwem elektroenergetycznym w zakresie oszcz?dno?ci i zarz?dzania energi? elektryczn?. Wykonujemy ekspertyzy, dokumentacj? powykonawcz? oraz prace doskonal?ce w zakresie elektryki. Oferujemy tak?e pomiary elektryczne zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Projektujemy i realizujemy instalacje zarz?dzania inteligentnym budynkiem w systemie KNX/EIB.
Dodatkowo prowadzimy wynajem agregatów pr?dotwórczych na terenie ca?ego kraju.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Aug 21, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • rozdzielnice
 • ocena:
 • ocena gości:
Polecamy nasz serwis z rozdzielnicami Gliwice ZPUE. Rozdzielnice wykonane w izolacji powietrznej, w obudowie metalowej, przeznaczone g?ównie dla odbiorców przemys?owych oraz do stosowania w obiektach gospodarki wodnej i ochrony ?rodowiska. Nasze rozdzielnice s? zaprojektowane tak, aby normalna praca, inspekcja, operacje obs?ugowe mog?yby by? przeprowadzone bezpiecznie.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Elstin s.j - elektroinstalacje, sterowania i nap?dy
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma ELSTIN s.j. powsta?a we wrze?niu 2007 roku z po??czenia dwóch firm: PUPH "LECH" Zbigniew Dyka i PHU Zenon ?ukaszewski wspó?pracuj?cych ze sob? przy realizacji du?ych inwestycji. Instalacje si?y i o?wietlenia w budownictwie przemys?owym i ogólnym. Instalacje sterowania i sygnalizacji. Nap?dy regulowane. Instalacje komputerowe. Rozdzielnice - prefabrykacja. Linie kablowe NN, SN, sterownicze. Stacje transformatorowe SN. Badania i pomiary w zakresie instalacji i urz?dze? elektrycznych. Konserwacje instalacji i urz?dze? elektrycznych w obiektach przemys?owych.
Spó?ka jawna Elstin od wielu lat zajmuje si? instalacjami elektrycznymi i automatyk? przemys?ow?. Ma ju? na swoim koncie wiele realizacji.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Firmy wg bran? > Automatyka
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kontrola Dost?pu, Rejestracja Czasu Pracy
 • ocena:
 • ocena gości:
Nowoczesne urz?dzenia do rejestracji czasu pracy RCP i kontroli dost?pu KD, Urz?dzenia biometryczne ( odcisk palca ) i na karty zbli?eniowe RFID, MIFARE, UNIQUE. Zamki cyfrowe firmy Samsung. Biometria technologia której nie oszukasz. Raporty pracownika z godzinami pracy i spó?nieniami. Modu?y integracji programami kadrowo-p?acowymi automatyczne rozliczanie pracowników
Kategoria:   Firmy wg bran? > Alarmy
Firmy wg bran? > Automatyka
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags