Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Komputery > Oprogramowanie  

Linki
 • Telewizja internetowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona aplikacji "Niezb?dnik internauty" s?u??cej do odbioru darmowej, internetowej telewizji. Program jest ca?kowicie w j?zyku polskim, posiada du?? baz? kana?ów telewizyjnych i radiowych (zarówno polskich jak i zagranicznych). Telewizja internetowa jest czym? stosunkowo nowym w internecie, ale dzi?ki coraz szybszym i ta?szym ??czom internetowym zdobywa coraz wi?ksza popularno??. Przetestuj telewizj? online zupe?nie za darmo i ogl?daj filmy i seriale z ca?ego ?wiata.
Kategoria:   Hobby Rozrywka > Media
Komputery > Oprogramowanie
Kultura Sztuka > Film

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 129 Ocena: 1.75 Głosów: 4
Popularny
 • Antywirus NOD32
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my wieloletnim autoryzowanym partnerem Esetu. Oferujemy po konkurencyjnych cenach program antywirusowy NOD32. To szybki i skuteczny antywirus ze ?wietn? heurystyk?. Program w polskiej wersji j?zykowej, zwalczaj?cy wirusy, backdoory, trojany i robaki internetowe. Skuteczno?? potwierdzona wieloma nagrodami VB100% i AV Comparatives. W ofercie mamy tak?e oprogramowanie Smart Security oraz wznowienia produktów firmy Eset. Ponadto ?wiadczymy obs?ug? informatyczn? firm we Wroc?awiu i okolicach.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie
Zakupy Online > Sklepy internetowe
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Feb 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • IC service - Najta?sze we Wroc?awiu us?ugi informatyczne dla Ciebie i Twojej firmy
 • ocena:
 • ocena gości:
Kompleksowa obs?uga informatyczna klientów indywidualnych oraz firm. Zajmujemy si? praktycznie wszystkim co zwi?zane z infrastruktur? informatyczn? w Twoim domu oraz firmie.
Pocz?wszy od instalacji oprogramowania, konfiguracji sprz?tu sieciowego, uruchamiania serwerów pocztowych, sql, www po zapewnianie im infrastruktury sprz?towej w postaci okablowania strukturalnego i sprz?tu aktywnego. Gwarantujemy profesjonalizm oraz NAJNI?SZE ceny we Wroc?awiu.
Kategoria:   Komputery > Us?ugi komputerowe
Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Mar 30, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Copy Handler - program do kopiowania plików
 • ocena:
 • ocena gości:
Oficjalna strona programu Copy Handler - darmowego programu dla systemów z rodziny Windows, który wspomaga kopiowanie i przenoszenie plików. Program jest szeroko konfigurowalny oraz w pe?ni integruje si? z pow?ok? systemow? - dodaje dodatkowe komendy do menu kontekstowych plików, katalogów oraz do menu przeci?gania. Ponadto udost?pnia szczegó?owy przegl?d wykonanych i wykonywanych operacji, a tak?e wiele dodatkowych opcji zwi?zanych z kopiowaniem plików tj. kolejkowanie, filtrowanie, anulowanie kopiowania, pauza, wznawianie kopiowania w wybranym momencie lub automatyczne wznawianie zadania w przypadku wyst?pienia b??du, zmiana parametrów kopiowania w locie, a nawet dost?p do zaawansowanych ustawie? tj. wielko?ci buforów, czy priorytet w?tku. Interfejs programu obs?uguje kilka j?zyków, a dzi?ki prostemu procesowi t?umaczenia mo?na dodawa? nowe. Program jest dystrybuowany na licencji Open Source i posiada otwarte ?ród?a - mo?esz dokonywa? w nim zmian na w?asn? r?k?, jak równie? mo?esz pomóc w jego rozwoju.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Mar 30, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SoftManager oprogramowanie dla firm, program dla biura rachunkowego, ?l?skie, Gliwice
 • ocena:
 • ocena gości:
SOFTMANAGER jest integratorem oprogramowania biznesowego dla sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw (MSP). Ofert? handlow? tworzy oprogramowanie dostosowane (funkcjonalnie i kosztowo) do ka?dego etapu rozwoju firmy.
Oferujemy programy do prowadzenia:
-Biur Rachunkowych - kompletne i profesjonalne rozwi?zanie wspomagaj?ce wszystkie obszary dzia?alno?ci biura rachunkowego dla dowolnej liczby klientów: ewidencj? ksi?gow?, ewidencj? ?rodków trwa?ych i wyposa?enia, operacje kasowe i bankowe, rozrachunki, analizy finansowe i bud?etowanie oraz kadry i p?ace.
-Ma?ych i ?rednich Firm - narz?dzie, które rejestruje wszystkie zdarzenia gospodarcze zachodz?ce w firmie, pokazuj?c pe?ny obraz dzia?alno?ci operacyjnej i finansowej przedsi?biorstwa. Wspiera przedsi?biorców w bie??cym zarz?dzaniu firm? oraz w podejmowaniu decyzji dotycz?cych jej dalszego rozwoju. Pozwala skoncentrowa? si? na skutecznym prowadzeniu przedsi?biorstwa, usprawniaj?c dzia?anie i zwi?kszaj?c wydajno??.
-Mikro Przedsi?biorstw - system oferuje to, co dla przedsi?biorcy najistotniejsze: niskie koszty i du?e mo?liwo?ci, szerokie mo?liwo?ci wynikaj?ce z pe?nej integracji, ?atwo?? obs?ugi i efektywno?? pracy, dopasowanie do aktualnych potrzeb, mo?liwo?? bezproblemowej i taniej rozbudowy.
W sk?ad naszej oferty wchodzi równie? pomoc techniczna (wdro?enia, szkolenia, pomoc w konfiguracji, uruchomieniu i u?ytkowaniu) z nimi zwi?zan?. Jeste?my autoryzowanym serwisem RaksSQL.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie
Komputery > Us?ugi komputerowe

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

6. Winrar

 • Winrar
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy na oficjaln? stron? programu win rar, mo?na na stronie kupi? licencje programu Winiar, doskona?ego programu archiwizuj?cego obs?uguj?cego wiele typów archiwów. Na stronie mo?na popra? najnowsz? wersj? programu. Posiadamy promocj? na program w wersji EDU przeznaczonej dla instytucji edukacyjnych. Cena promocyjna dla wersji EDU to 33% ceny podstawowej. Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • PC-Lider sklep internetowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Pc-Lider sklep internetowy z podzespo?ami i akcesoriami komputerowymi. W ofercie sklepu znajdziesz: monitory, drukarki, karty graficzne, procesory, dyski twarde oraz wiele innych. Wszystkie produkty w sklepie posiadaj? dok?adne opisy i zdj?cia. Pc-Lider oferuje sprz?t tylko najlepszych i sprawdzonych producentów m.in. AMD, Intel, LG, Kingston, Western Digital, Gigabyte, Cisco, NEC, Samsung, Asus, Canon, Creative, Microsoft i wielu innych. Oferta sklepu Pc-Lider jest uzupe?niana o liczne promocje.
Kategoria:   Internet > Sklepy internetowe
Komputery > Oprogramowanie
Komputery > Sprz?t komputerowy

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Oprogramowanie dla firm, programy ksiÄ?gowe RAKS, WAPRO, INSERT, CDN
 • ocena:
 • ocena gości:
Blog po?wi?cony tematyce oprogramowania dla MSP, takiego jak Raks, InsERT, Wa-pro, CDN. Zawiera równie? informacje o wszelkich nowo?ciach z dziedziny IT. Znajdziesz tu wiele informacji potrzebnych do prowadzenia przedsi?biorstwa a szczególnie o oprogramowaniu, które znacznie u?atwi prac? w Twoim przedsi?biorstwie. Informacje o oprogramowaniu ksi?gowym, magazynowym oraz wielu innych.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi Informatyczne, Outsourcing IT, Wirtualizacja serwerów, IT4Q
 • ocena:
 • ocena gości:
Specjalizujemy sie w Outsourcingu IT, Wirtualizacji Serwerów VMWare Hyper V, Oraz swiadczymy us?ugi w Zakresie Helpdesku

W ramach wspó?pracy ?wiadczymy szeroka gam? dora?nych us?ug serwisowo-wdro?eniowych poprzez doradztwo w doborze odpowiedniego sprz?tu lub oprogramowania, instalacj? i kurs obs?ugi, po usuwanie wszelkich awarii powsta?ych podczas pracy systemu IT. Biznesowy cel naszego klienta determinuje form? i zakres naszej wspó?pracy:

Kompleksowy Outsourcing IT
– delegujemy specjalistów do realizacji prac u Klienta,

Sta?e wsparcie
– zapewniamy sta?? opiek?, oraz dost?p do kardy specjalistów,

Helpdesk na zlecenie
– przejmujemy opiek? nad Twoimi klientami,

Zdalne wdro?enia
– realizujemy zdalne wdro?enia,

Serwis interwencyjny
– zajmiemy si? Twoim problemem nawet je?li nie nas umowa o wspó?pracy.


Wirtualizacja srodowiska serwerowego

Standaryzacja srodowiska pracy (SOE)

Pomoc zdalna

VOIP

Wiecej informacji na:
http://www.it4q.com
email: office@it4q.com

+48 327007800
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Apr 22, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • darmowe programy
 • ocena:
 • ocena gości:
Instaluj.net to seriws ca?kowicie po?wi?cony darmowym programom komputerowym. Zosta? stworzony przez firm? NETSS, zrzeszaj?c? m?odych, ambitnych ludzi. Serwis pojawi? si? w ?ieci koncem 2008 roku. Na chwil? obecn? mo?emy pochwali? si? baz? programów zawieraj?c? ponad 1000 wyselekcjonowanych programów komputerowych posekregowanych tematycznie. W serwisie mo?na tak?e znale?? interesuj?ce artyku?y, praktyczne porady dzi?ki którym dowiesz si? wiele nowych informacji odno?nie programów. Serwis posiada równie? forum po?wi?cone darmowemu oprogramowaniu, gdzie z pewno?ci? ka?dy user uzyska szukan? pomoc.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags