Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Prawo Spo?ecze?stwo  

Kategorie

Adwokaci (97)

Historia (5)

Kancelarie prawne (94)

KRS Warszawa (0)

Notariusz (23)

Polityka (11)

Polonia (5)

Pomoc charytatywna (2)

Porady prawne (102)

Prawo (98)

Religia (11)

Solidarno?? (1)

?lub (50)

Wierzytelno?ci (10)

Windykacja@ (64)


Linki
 • Kancelaria Prawna Warszawa - GerschWin Lawyer
 • ocena:
 • ocena gości:
Stara, ?aci?ska sentencja mówi: „dura lex, sed lex”, czyli „twarde prawo, ale prawo”. Ka?dy kto kiedykolwiek znalaz? si? w tarapatach, doskonale wie o co chodzi. Nic w tym dziwnego, bowiem polskie ustawodawstwo jest wyj?tkowo skomplikowane i tylko nieliczni mog? si? doskonale porusza? po jego meandrach. Dobrym tego przyk?adem jest kancelaria prawna.
Warszawa obfituje co prawda w rozmaite kancelarie, ale specjalizuj? si? one w w?skiej ilo?ci zagadnie?. Potencjalny klient, który b?dzie potrzebowa? pomocy z prawa pracy i rodzinnego, zostanie zmuszony do poszukania dwóch odr?bnych prawników, co w jego sytuacji b?dzie nie tylko strat? pieni?dzy, ale i czasu. Z tego te? wzgl?du kancelaria prawna (Warszawa jest np. siedzib? kancelarii GerschWin Layer), która zatrudnia prawników z ró?nych dziedzin jest znacznie lepiej przygotowana do reprezentowania ewentualnego klienta przed s?dami lub innymi organami czy instytucjami ?ycia publicznego. Dzi?ki temu klient w jednym miejscu uzyska profesjonalne porady prawne z zakresu tak odleg?ych dziedzin jak zarz?dzanie przedsi?biorstwem, spory alimentacyjne oraz prawo zamówie? publicznych. Istotnym czynnikiem jest równie? mo?liwo?? uczestnictwa przedstawicieli danej kancelarii w negocjacjach, mediacjach oraz przy podpisywaniu umów albo ugody.
Wymienione powy?ej elementy s? wyj?tkowo wa?ne dla przeci?tnego klienta, ale niestety pozwoli? sobie mo?e na nie jedynie nie ka?da kancelaria prawna. Warszawa ma jednak sporo szcz??cia, gdy? przy ul. Cio?ka pr??nie funkcjonuje renomowana Kancelaria Prawna GerschWin Layer. Pomaga ona zarówno klientom indywidualnym, firmom z sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, jak i korporacjom.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Jan 31, 2009 Trafień: 29 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Portal pracy
 • ocena:
 • ocena gości:
Witamy serdecznie. Zapraszamy do serwisu w którym znajdziesz oferty pracy w kraju i zagranic?, baz? CV oraz wiadomo?ci na temat kariery, edukacji, przepisów BHP i emerytur. Dowiesz si? równie? jak korzysta? z dotacji i ulg oraz jakie przys?uguj? Ci prawa w walce z nieuczciwym pracodawc? lub pracownikiem. Wiadomo?ci s? codziennie aktualizowane. To wszystko znajdziesz na naszym portalu pracy. Sprawd? to: www.wortalpraca.pl
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Prawo Spo?ecze?stwo
Produkcja Przemys?

Data dodania: Feb 10, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Roman Giertych Kancelaria
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka Roman Giertych specjalizuje si? w sprawach karnych gospodarczych oraz w zagadnieniach cywilnych i gospodarczych. Od jesieni 2008 obok kancelarii indywidualnej Romana Giertycha dzia?a Kancelaria Adwokacka Giertych i Partnerzy Spó?ka Partnerska w sk?ad której wchodz? adwokaci specjalizuj?cy si? we wszystkich najwa?niejszych dziedzinach prawa. Spó?ka zosta?a za?o?ona w dniu 26 czerwca 2008 roku i planuje powo?ywanie oddzia?ów w poszczególnych miastach Polski.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Feb 25, 2009 Trafień: 10 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • FORUMWYBORY.PL :: Strona G?ówna
 • ocena:
 • ocena gości:
Wybory w polskiej polityce - Sejm, Premier, Prezydent; Partie - PO, PiS, SLD, PSL i reszta; Dyskusje, Dylematy, Ciekawostki. Nie tylo smutna politykaolska na bardzo powa?nie, gdzie konflikty i wojenki mo?na spotkac co krok, ale tak?e odrobine oddechu i zdroworzs?dkowego spojrzenia na rzeczywisto?c. Je?li chcesz wiedziec kto wygra wybory, a kto je przegra i dlaczego tak w??nie si? stanie, wejd? na ten portal. Tutaj naga prawda miesza si? z g??bokimi ideami, które jeszcze s? do spotkania w tej n?dznej polityce
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo
Inne > Strony prywatne

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • samorz?d pomocniczy
 • ocena:
 • ocena gości:
Witamy na naszej stronie internetowej. Mo?ecie si? Pa?stwo na niej zapozna? ze szczegó?ami projektu "Samorz?d pomocniczy jako czynnik pobudzaj?cy spo?ecze?stwo obywatelskie na wsi". G?ównym za?o?eniem Projektu jest uwra?liwienie przedstawicieli samorz?du terytorialnego ró?nego szczebla w ca?ym kraju na to, w jaki potencja? w zakresie pobudzania dzia?a? obywatelskich drzemie w instytucji so?tysa. Wraz z realizacj? kolejnych etapów projektu b?da pojawia?y si? nowe informacje.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • porady prawne
 • ocena:
 • ocena gości:
Chcesz zasi?gn?? porady prawniczej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym personelem. Dzi?ki naszym fachowym poradom rozwi??emy wszystkie twoje problemy. Doradzamy w takich ga??ziach jak: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo konsumenckie, prawo pracy i inne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i na której znajdziecie Pa?stwo wiele niezb?dnych informacji.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Prawo Spo?ecze?stwo

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • dziennik
 • ocena:
 • ocena gości:
Tylko u nas najnowsze informacje z kraju i ze ?wiata. Zawsze Gazeta Prawna jako pierwsza publikuje najnowsze wiadomo?ci na swoich internetowych stronach. Najwi?kszy dziennik gospodarczy to w?a?nie Gazeta Prawna. Je?li interesujesz si? gospodark? czy polityk?, wejd? i sprawd? najnowsze wiadomo?ci. Gazeta Prawna to dziennik ka?dego szanuj?cego si? przedsi?biorcy.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Prawo Spo?ecze?stwo

Data dodania: Aug 21, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nadwozia T-Car - ch?odnie, izotermy, kontenery.
 • ocena:
 • ocena gości:
Z my?l? o Pa?stwa potrzebach prowadzimy sprzeda? nadwozi przeznaczonych do monta?u na wszystkich typach podwozi samochodów, przyczep oraz naczep.
Rodzaj, typ, parametry i kompletacja oferowanych przez nas nadwozi dobierane s? ka?dorazowo wed?ug Pa?stwa indywidualnych potrzeb i wymaga?, w celu zapewnienia optymalnych rozwi?za? dla jego systemu transportu, przechowywania oraz za?adunku towaru.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo

Data dodania: Nov 10, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Polskie obywatelstwo
 • ocena:
 • ocena gości:
Yourpoland.pl to strona, na której zawarte s? praktyczne informacje mieszcz?ce si? w ramach prawa a propos polskiego obywatelstwa. Tak?e ka?dy kto ma polskie korzenie i zmaga si? z prawnymi problemami potwierdzania obywatelstwa, a tym samym otrzymaniem polskiego paszportu otrzyma szybk? pomoc. Je?li wi?c jeste? polskim emigrantem, który niegdy? wyjecha? z kraju albo jeste? potomkiem polskiego emigranta, to ta strona pomo?e Ci otrzyma? obywatelstwo polskie. Na opisywanej stronie dost?pne s? równie? generatory wniosków, które bardzo u?atwi? przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz forum.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo

Data dodania: Sep 3, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Porady Prawne 24
 • ocena:
 • ocena gości:
Porady prawne online.Profesjonalnie i tanio. Udzielimy Ci porady prawnej, przygotujemy szczegó?ow? analiz? prawna oraz pomo?emy napisa? pisma procesowe.

Tylko u nas porada prawna w ci?gu 24 godzin! Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów: zamów porad? prawn?, analiz? prawn? lub pismo procesowe.

"Porady Prawne 24" to portal prawny umo?liwiaj?cy uzyskanie aktualnych informacji z dziedziny prawa w tym porady prawne on line, analizy do?wiadczonych prawników oraz szczegó?ow? pomoc.

Porad? prawna otrzymasz w ci?gu 24 godzin od wp?yni?cia nale?no?ci, wycen? zapytania do 3 godzin. Pami?taj, zadanie pytania nic nie kosztuje i do niczego nie zobowi?zuje
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Dec 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags