Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci  

Kategorie

Religia (10)


Linki
 • Roman Giertych Kancelaria
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka Roman Giertych specjalizuje si? w sprawach karnych gospodarczych oraz w zagadnieniach cywilnych i gospodarczych. Od jesieni 2008 obok kancelarii indywidualnej Romana Giertycha dzia?a Kancelaria Adwokacka Giertych i Partnerzy Spó?ka Partnerska w sk?ad której wchodz? adwokaci specjalizuj?cy si? we wszystkich najwa?niejszych dziedzinach prawa. Spó?ka zosta?a za?o?ona w dniu 26 czerwca 2008 roku i planuje powo?ywanie oddzia?ów w poszczególnych miastach Polski.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Feb 25, 2009 Trafień: 10 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • . radca prawny ?ód?
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy szeroki wachlarz us?ug prawnych, nasze podej?cie jest rzetelne i profesjonalne. Dotychczasowa dzia?alno?? pozwoli?a nam zdoby? bogate do?wiadczenie.Dzia?alno?? kancelarii zmierza do zagwarantowania naszym klientom pe?nego poczucia komfortu i stabilizacji. Ka?demu z naszych klientów proponujemy indywidualne rozwi?zania.Zajmujemy si? kompleksow? obs?ug? prawn? podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Sposób ?wiadczonych przez nas us?ug dostosowujemy do potrzeb klienta
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Dochodzenie odszkodowa?, porady prawne
 • ocena:
 • ocena gości:
Sporz?dzamy ró?ne pisma procesowe i urz?dowe w tym pozwy, podania, apelacje, za?alenia, skargi, sprzeciwy itp. Zajmujemy si? równie? reprezentowaniem naszych klientów przed s?dami i urz?dami, oraz ?wiadczymy wszelkie inne us?ugi prawnicze.

Dzi?ki zatrudnianiu najlepszych prawników ró?nych specjalno?ci jeste?my w stanie pomóc ka?demu, we wszelkich sprawach, oferuj?c najkorzystniejsze rozwi?zania prawne.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Podlaskie
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • kancelaria adwokacka Warszawa, kancelaria adwokacka ?ód?, Lodz
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria, Adwokacka, adwokat Remigiusz Go?ebiowski
telefon +48 601 93 50 01 , http://WWW.golebiowski.pl
Nasza Kancelaria adwokacka ?wiadczy kompleksow? obs?ug? prawn? przedsi?biorstw w Polsce w szczególno?ci w Warszawie i ?odzi, oraz z zagranicy.
Zakres dzia?ania m.in.: pozas?dowego rozwi?zywania sporów z wykorzystaniem negocjacji i mediacji,
reprezentowania Klientów w sprawach s?dowych i pozas?dowych, tworzenia umów.
kancelaria adwokacka ?ód?, kancelaria Warszawa, kancelaria adwokacka ?ód?, Kancelaria, ?ód?, adwokat ?ód?, adwokat Warszawa, radca prawny ?ód?, radca prawny Warszawa, attorney-at-law Warsaw, attorney-at-law Poland, Warsaw, Warschau, consulting, kancelaria adwokacka ?ód?, Warszawa , ?ód?
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci

Data dodania: May 19, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Adwokat Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka, adwokat Warszawa, ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie prawnym. Oferujemy skuteczn? pomoc prawn? a tak?e porady prawne dla podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych. Celem Kancelarii jest zapewnienie naszym Klientom obs?ugi prawnej na najwy?szym poziomie merytorycznym. Dbamy, by us?ugi ?wiadczone by?y z zachowaniem najwy?szych standardów profesjonalnych i etycznych zwi?zanych z wykonywaniem zawodu adwokata.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Adwokat Szczecin - Kancelaria Adwokacka Natalia Lechman
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokat Lechman u?ywaj?c pe?ni przys?uguj?cej adwokatom swobody wykonywanego zawodu, obejmuje dzia?aniem powierzchni? ca?ego kraju. Z tytu?u tego ?e siedzib? kancelarii jest Szczecin a filii Goleniów maksymalna aktywno?? dzia?a? prawnych kancelarii pokrywa województwo zachodniopomorskie. Dziedzina ?wiadczonych przez kancelari? us?ug prawnych jest bardzo rozleg?y ale w szczególno?ci s? to :
- sprawy rodzinne (podzia? maj?tku, rozwód, separacja, alimenty, ustalenie i egzekucja kontaktów z dzie?mi)
- sprawy spadkowe (ustalenie spadku, zachowek, testament, podzia? spadku)
- sprawy gospodarcze i us?ugi dla przedsi?biorców (mediacje, obs?uga prawna, rejestracja spó?ek, windykacja, opiniowanie umów)
Przewodnim zamierzeniem dzia?a? kancelarii jest ochrona interesów klienta i utrzymanie relacji opartych na zaufaniu. Aby zachowa? wysok? sprawno?? prawnicz?, kancelaria k?adzie du?y nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Kancelaria czuwa nad biegiem spraw i przekazuje klientowi informacje o jej post?pach. Zach?camy do zaznajomienia si? z nasz? stron? internetow? i rozpocz?cia wspó?pracy.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: Jul 9, 2014 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 12
Najlepszy
 • Szczepaniak
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Kancelarii Spaczy?ski Sczepaniak i Wspólnicy. ?wiadczymy kompleksowe us?ugi doradztwa prawnego i podatkowego. Doradzamy Klientom przy tworzeniu strategii, ich wdra?aniu oraz ?wiadczymy bie??c? obs?ug? prawn?. Dysponujemy biurami w Warszawie i w Poznaniu. Przy?wieca nam idea ?wiadczenia us?ug doradztwa prawnego w sposób jak najbardziej efektywny oraz praktyczny.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: Apr 8, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Poady prawne
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr G?adki: Celem Kancelarii jest ?wiadczenie us?ug na najwy?szym poziomie w zakresie doradztwa prawnego i zast?powania stron przed s?dami i organami administracji. Kancelaria ?wiadczy us?ugi zarówno dla osób fizycznych – klientów indywidualnych, jak i osób prawnych-spó?ek prawa handlowego. Kancelaria udziela równie? porad prawnych online. W celu jak najlepszego ?wiadczenia us?ug prawnych na sta?e wspó?pracujemy z innymi adwokatami i prawnikami specjalizuj?cymi si? w ró?nych dziedzinach prawa.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci

Data dodania: Apr 16, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • M. Kalejta - Kancelaria Prawnicza z Warszawy
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Prawnicza adwokata Mariusza Kalejty Warszawa ?wiadczy gruntown? pomoc w zakresie obs?ugi prawnej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zarówno w formie ci?g?ej obs?ugi prawnej, jak i w formie pe?nomocnictw w kwestiach indywidualnych. Prawnik Mariusz Kalejta proponuje poradnictwo prawne oraz reprezentowanie Klientów w sporach s?dowych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferowanych us?ug.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: May 26, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • adwokat olsztyn
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria adwokatów prowadz?ca dzia?alno?? od kilku lat tworzona przez trzech adwokatów. Wykonujemy us?ugi prawne dla osób prywatnych w tym z zakresu prawa karnego, inwestycji budowlanych, czy porad prawnych. Dla firm wykonujemy us?ugi mi?dzy innymi obs?ugi, tworzenia spó?ek oraz ich przedstawicielstw, pisanie i negocjowanie umów oraz sprawy karne gospodarcze. Zarówno dla przedsi?biorców jak i osób prywatnych mamy w ofercie reprezentacj? przed s?dem i innymi organami administracji. Siedziba kancelarii znajduje si? w Olsztynie, posiadamy tak?e fili? w Mor?gu.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: May 31, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags