Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne  

Linki
 • Kancelaria Prawna Warszawa - GerschWin Lawyer
 • ocena:
 • ocena gości:
Stara, ?aci?ska sentencja mówi: „dura lex, sed lex”, czyli „twarde prawo, ale prawo”. Ka?dy kto kiedykolwiek znalaz? si? w tarapatach, doskonale wie o co chodzi. Nic w tym dziwnego, bowiem polskie ustawodawstwo jest wyj?tkowo skomplikowane i tylko nieliczni mog? si? doskonale porusza? po jego meandrach. Dobrym tego przyk?adem jest kancelaria prawna.
Warszawa obfituje co prawda w rozmaite kancelarie, ale specjalizuj? si? one w w?skiej ilo?ci zagadnie?. Potencjalny klient, który b?dzie potrzebowa? pomocy z prawa pracy i rodzinnego, zostanie zmuszony do poszukania dwóch odr?bnych prawników, co w jego sytuacji b?dzie nie tylko strat? pieni?dzy, ale i czasu. Z tego te? wzgl?du kancelaria prawna (Warszawa jest np. siedzib? kancelarii GerschWin Layer), która zatrudnia prawników z ró?nych dziedzin jest znacznie lepiej przygotowana do reprezentowania ewentualnego klienta przed s?dami lub innymi organami czy instytucjami ?ycia publicznego. Dzi?ki temu klient w jednym miejscu uzyska profesjonalne porady prawne z zakresu tak odleg?ych dziedzin jak zarz?dzanie przedsi?biorstwem, spory alimentacyjne oraz prawo zamówie? publicznych. Istotnym czynnikiem jest równie? mo?liwo?? uczestnictwa przedstawicieli danej kancelarii w negocjacjach, mediacjach oraz przy podpisywaniu umów albo ugody.
Wymienione powy?ej elementy s? wyj?tkowo wa?ne dla przeci?tnego klienta, ale niestety pozwoli? sobie mo?e na nie jedynie nie ka?da kancelaria prawna. Warszawa ma jednak sporo szcz??cia, gdy? przy ul. Cio?ka pr??nie funkcjonuje renomowana Kancelaria Prawna GerschWin Layer. Pomaga ona zarówno klientom indywidualnym, firmom z sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, jak i korporacjom.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Jan 31, 2009 Trafień: 29 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Roman Giertych Kancelaria
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka Roman Giertych specjalizuje si? w sprawach karnych gospodarczych oraz w zagadnieniach cywilnych i gospodarczych. Od jesieni 2008 obok kancelarii indywidualnej Romana Giertycha dzia?a Kancelaria Adwokacka Giertych i Partnerzy Spó?ka Partnerska w sk?ad której wchodz? adwokaci specjalizuj?cy si? we wszystkich najwa?niejszych dziedzinach prawa. Spó?ka zosta?a za?o?ona w dniu 26 czerwca 2008 roku i planuje powo?ywanie oddzia?ów w poszczególnych miastach Polski.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Feb 25, 2009 Trafień: 10 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Odszkodowania ?ód?, najwy?sza skuteczno??, bez op?at wst?pnych
 • ocena:
 • ocena gości:
Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach. Nie pobieramy op?at wst?pnych. Zadzwo? po bezp?atn? konsultacj?. Uleg?e? wypadkowi, po?lizgn??e? si?, potkn??e?, zwali?a si? na Ciebie budowla. Wywalczymy dla Ciebie najwy?sze odszkodowanie. Nie mo?esz si? porusza? przyjedziemy do Ciebie. Odszkodowanie za s?upy na dzia?ce, rury, linie wysokiego napi?cia, telekomunikacyjne.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • adwokat Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka, ?wiadczy kompleksowe us?ugi prawne zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Kancelaria oferuje ponadto profesjonaln? reprezentacj? przed s?dami powszechnymi, organami administracji oraz s?dami polubownymi. Je?eli wymaga tego charakter lub zakres prowadzonej sprawy, Kancelaria kooperuje równie? ze specjalistami z innych dziedzin: notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami oraz t?umaczami przysi?g?ymi.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Biznes Ekonomia

Data dodania: Aug 26, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Adwokaci Gniezno
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Prawnicza Sed-Lex proponuje pe?n? obs?ug? prawna firm i pomoc prawn? dla osób fizycznych. Oferta kancelarii to reprezentacja w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i handlowego. Kancelaria zajmuje si? doradztwem prawnym i finansowym, consultingiem, przygotowywaniem pism do s?dów, urz?dów i instytucji oraz sporz?dzaniem analiz prawnych i finansowych. Osobom fizycznym kancelaria zapewnia pomoc w sprawach maj?tkowych, administracyjnych i w zakresie prawa rodzinnego.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • radca prawny wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Wraz z naszymi partnerami specjalizujemy si? w szerokiej gamie dziedzin prawa, m.in. cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, podatkowym, nieruchomo?ci, ubezpieczeniowym i pracy. G?ówn? cz??ci? naszej dzia?alno?ci jest obs?uga prawna w biznesie, cho? reprezentujemy tak?e klientów indywidualnych. Oferuj?c swoje us?ugi kierujemy si? przede wszystkim etyk? zawodow? oraz wybieraniem rozwi?za? najkorzystniejszych finansowo dla naszych klientów.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw

Data dodania: Oct 11, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • kancelaria Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Radcy Prawnego w Poznaniu, prowadzi sprawy klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Kancelaria oferuje szeroki i dostosowany do obs?ugi ró?nego typu zlece? zakres us?ug: od porad prawnych, pomocy przy sporz?dzaniu wszelkiego rodzaju pism, pozwów, apelacji oraz umów, uczestniczenia w posiedzeniach s?dowych i reprezentowania klientów przed s?dami do sta?ej obs?ugi prawnej.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kancelarie prawne Bukowski - prawo autorskie, w?asno?? intelektualna, szkolenie prawa autorskiego.
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy zosta?a za?o?ona w 1996 roku w Krakowie,a od roku 2006 dzia?a w formie spó?ki komandytowej.
Kancelaria ?wiadczy pomoc prawn? na rzecz krajowych i zagranicznych Klientów. Do ich grona nale?? zarówno renomowane firmy jak i rozpoczynaj?cy dzia?alno?? przedsi?biorcy.
W tym zakresie Kancelaria oferuje kompleksow? obs?ug? prawn? firm, specjalistyczne doradztwo prawne oraz zast?pstwo procesowe przed s?dami i innymi instytucjami.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Nov 10, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Porady Prawne 24
 • ocena:
 • ocena gości:
Porady prawne online.Profesjonalnie i tanio. Udzielimy Ci porady prawnej, przygotujemy szczegó?ow? analiz? prawna oraz pomo?emy napisa? pisma procesowe.

Tylko u nas porada prawna w ci?gu 24 godzin! Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów: zamów porad? prawn?, analiz? prawn? lub pismo procesowe.

"Porady Prawne 24" to portal prawny umo?liwiaj?cy uzyskanie aktualnych informacji z dziedziny prawa w tym porady prawne on line, analizy do?wiadczonych prawników oraz szczegó?ow? pomoc.

Porad? prawna otrzymasz w ci?gu 24 godzin od wp?yni?cia nale?no?ci, wycen? zapytania do 3 godzin. Pami?taj, zadanie pytania nic nie kosztuje i do niczego nie zobowi?zuje
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Dec 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Adwokat Szczecin - Kancelaria Adwokacka Natalia Lechman
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokat Lechman u?ywaj?c pe?ni przys?uguj?cej adwokatom swobody wykonywanego zawodu, obejmuje dzia?aniem powierzchni? ca?ego kraju. Z tytu?u tego ?e siedzib? kancelarii jest Szczecin a filii Goleniów maksymalna aktywno?? dzia?a? prawnych kancelarii pokrywa województwo zachodniopomorskie. Dziedzina ?wiadczonych przez kancelari? us?ug prawnych jest bardzo rozleg?y ale w szczególno?ci s? to :
- sprawy rodzinne (podzia? maj?tku, rozwód, separacja, alimenty, ustalenie i egzekucja kontaktów z dzie?mi)
- sprawy spadkowe (ustalenie spadku, zachowek, testament, podzia? spadku)
- sprawy gospodarcze i us?ugi dla przedsi?biorców (mediacje, obs?uga prawna, rejestracja spó?ek, windykacja, opiniowanie umów)
Przewodnim zamierzeniem dzia?a? kancelarii jest ochrona interesów klienta i utrzymanie relacji opartych na zaufaniu. Aby zachowa? wysok? sprawno?? prawnicz?, kancelaria k?adzie du?y nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Kancelaria czuwa nad biegiem spraw i przekazuje klientowi informacje o jej post?pach. Zach?camy do zaznajomienia si? z nasz? stron? internetow? i rozpocz?cia wspó?pracy.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: Jul 9, 2014 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 12
Najlepszy
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags