Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne  

Linki
 • Odszkodowania ?ód?, najwy?sza skuteczno??, bez op?at wst?pnych
 • ocena:
 • ocena gości:
Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach. Nie pobieramy op?at wst?pnych. Zadzwo? po bezp?atn? konsultacj?. Uleg?e? wypadkowi, po?lizgn??e? si?, potkn??e?, zwali?a si? na Ciebie budowla. Wywalczymy dla Ciebie najwy?sze odszkodowanie. Nie mo?esz si? porusza? przyjedziemy do Ciebie. Odszkodowanie za s?upy na dzia?ce, rury, linie wysokiego napi?cia, telekomunikacyjne.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Doradztwo podatkowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Jako doradca podatkowy mam du?e rozeznanie w dziedzinie prawa podatkowego. Podatki po?rednie i bezpo?rednie ( PIT, VAT, PCC). Pomog? okre?li? ryzyko podatkowe przy wszystkich typach transakcji oraz pomog? wybra? optymalne rozwi?zania i ustali? strategie podatków optymalnych, aby nie popa?? w k?opoty z urz?dami skarbowymi. Cho? fiskus przyjazny ale konsekwentny, ma swoje narz?dzia takie jak ustawa karna-skarbowa. ?wiadczone us?ugi doradcze wykonuj? zgodnie z etyk? zawodow?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Biznes Ekonomia > Przetargi

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kancelaria Notarialna - Katarzyna Ró?ycka - B?dzin
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria znajduje si? na parterze kamienicy przy ul. Rybnej 1 w B?dzinie, w s?siedztwie b?dzi?skiego zamku.
W pobli?u kancelarii znajduj? si? miejsca parkingowe z których mo?ecie Pa?stwo skorzysta? dokonuj?c czynno?ci notarialnych.
Notariusz Katarzyna Ró?ycka
ul. Rybna 1
42-500 B?dzin
Tel.: 032 77 83 111
Tel. kom.: 608 366 664
Fax.: 032 77 83 112
Kancelaria czynna:
Poniedzia?ek 9.00 – 17.00
Wtorek – Pi?tek 9.00 – 16.00
Istnieje mo?liwo?? ustalenia innego terminu spotkania poza godzinami pracy.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • kancelaria Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Radcy Prawnego w Poznaniu, prowadzi sprawy klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Kancelaria oferuje szeroki i dostosowany do obs?ugi ró?nego typu zlece? zakres us?ug: od porad prawnych, pomocy przy sporz?dzaniu wszelkiego rodzaju pism, pozwów, apelacji oraz umów, uczestniczenia w posiedzeniach s?dowych i reprezentowania klientów przed s?dami do sta?ej obs?ugi prawnej.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pozew rozwodowy
 • ocena:
 • ocena gości:
W ka?dym zwi?zku s? leprze i gorsze chwile. Jednak czasem dochodzi si? do takiego punktu, w którym mówimy sobie do??. Pragniemy zako?czy? nasze ma??e?stwo i ca?y ten zwi?zek, piszemy pozew rozwodowy i rozstajemy si? z partnerem. Cz?sto jedna sprawa poci?ga za sob? nast?pn? i tak po rozwodzie odbywaj? si? nast?pne sprawy o alimenty, podzia? maj?tku. Piszemy kolejne pozwy do s?du, ale czy kiedykolwiek si? zastanawiali?cie jak taki pozew powinien wygl?da?? Na naszej stronie dowiecie si? co na ten temat mówi? polscy pos?owie.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: Dec 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Porady Prawne 24
 • ocena:
 • ocena gości:
Porady prawne online.Profesjonalnie i tanio. Udzielimy Ci porady prawnej, przygotujemy szczegó?ow? analiz? prawna oraz pomo?emy napisa? pisma procesowe.

Tylko u nas porada prawna w ci?gu 24 godzin! Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów: zamów porad? prawn?, analiz? prawn? lub pismo procesowe.

"Porady Prawne 24" to portal prawny umo?liwiaj?cy uzyskanie aktualnych informacji z dziedziny prawa w tym porady prawne on line, analizy do?wiadczonych prawników oraz szczegó?ow? pomoc.

Porad? prawna otrzymasz w ci?gu 24 godzin od wp?yni?cia nale?no?ci, wycen? zapytania do 3 godzin. Pami?taj, zadanie pytania nic nie kosztuje i do niczego nie zobowi?zuje
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Dec 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Skuteczna Pomoc Prawna
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li mia?e? wypadek komunikacyjny oraz odnios?e? obra?enia, ponios?e? straty, straci?e? kogo? bliskiego, ubezpieczyciel zani?y? nale?ne odszkodowanie - mo?esz liczy? na nasz? pomoc! Wbrew pozorom nie jest ?atwo uzyska? odszkodowanie w nale?nej wysoko?ci. Warto zwróci? si? po nie do profesjonalnej kancelarii zajmuj?cej si? odzyskiwaniem odszkodowa?.

Na terenie ca?ego kraju pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach w uzyskaniu ustawowych odszkodowa? cywilnych z tytu?u doznanych szkód osobowych lub maj?tkowych, a w szczególno?ci za wypadki komunikacyjne, w pracy, b??dy w sztuce medycznej.

Naszymi klientami s? zarówno osoby prywatne jak te? podmioty gospodarcze, dla których przygotowali?my ciekaw? i bogat? ofert? sta?ej pomocy prawnej.

Statystyki informuj?:

* Nieudolne post?powanie odszkodowawcze zamyka drog?, przed uzyskaniem w?a?ciwego odszkodowania; lepiej zleci? to specjali?cie od pocz?tku, a efekt b?dzie lepszy.
* Dzia?ania na w?asn? r?k? bez wsparcia profesjonalnej instytucji zajmuj?cej si? odzyskiwaniem odszkodowa? nie przynosi oczekiwanego rezultatu.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Biznes Ekonomia > Windykacja

Data dodania: Jan 6, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Uniewa?nienie ma??e?stwa
 • ocena:
 • ocena gości:
Skuteczne porady prawne przez internet. Masz pytanie lub problem z napisaniem pisma procesowego? Napisz do nas. Specjalizujemy si? w tzw. rozwodach ko?cielnych czyli sprawach o stwierdzenie i uniewa?nienie ma??e?stwa. Odpowiedzi udzielamy do 24 h. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? prawn? i przedstawienia swojego problemu. Z nami napewno znajdziesz rozwi?zanie.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Jan 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Porady prawne
 • ocena:
 • ocena gości:
SIWEK GACZY?SKI - kancelaria prawnicza w Warszawie. Specjalizujemy si? w prawie gospodarczym oraz prawie zwi?zanym z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej. Profesjonalne us?ugi zapewniaj? do?wiadczeni prawnicy, doradcy podatkowi, konsultanci ekonomiczni, ksi?gowi oraz notariusze. Wspó?pracujemy tak?e z adwokatami i radcami prawnymi. Do ka?dej powierzonej sprawy podchodzimy indywidualnie.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: Feb 22, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii Walii Irlandii Szkocji
 • ocena:
 • ocena gości:
Odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii Walii Irlandii Szkocji
Wypadek na terenie Anglii, Walii, Irlandii, Szkocji. Jurista kompleksowo zajmie si? wszystkimi formalno?ciami zwi?zanymi z dochodzeniem odszkodowa? za doznane obra?enia w wypadkach, które mia?y miejsce na terenie UK i Irlandii. Skontaktuj si? z nami je?eli mia?e?: wypadek w pracy, wypadek drogowy, wypadek obejmuj?cy transport publiczny, dozna?e? urazu sportowego czy aktu przemocy. W imieniu Klienta wyst?pujemy tak?e o: zwrot kosztów leczenia i opieki medycznej, zwrot utraconego dochodu na skutek wypadku, inne koszta.
www.juristapoland.pl
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Inne > Strony prywatne

Data dodania: Jan 26, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags