Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : Ekspres do kawy]
Sortuj wg :
 • Ekspresy do kawy
 • ocena:
 • ocena gości:
Od 1880 roku WMF dzia?a w bran?y kawowej. Pierwsze gastronomiczne ekspresy do kawy powsta?y w 1927 roku, jednak dopiero po prawie 30 latach, w roku 1955, rozpocz?? si? ich triumfalny sukces, kiedy to WMF zakorzeni? w sektorze cateringowym mod?, zaczerpni?t? od W?ochów – picia espresso. WMF dokona? tego przy pomocy pierwszego w pe?ni automatycznego ekspresu gastronomicznego. Dokona? tego dzi?ki wielu prze?omowym i wielce innowacyjnym rozwi?zaniom. Id?c za ciosem, WMF jako pierwszy wprowadzi? do sektora gastronomicznego ekspres przygotowuj?cy Latte Macchiato po naci?ni?ciu jednego przycisku. Moc innowacji, jako?ci WMF i d?ugi okres do?wiadcze? uformowa?y baz? dla dobrej reputacji jak? ciesz? si? dzi? ekspresy WMF. Niepostrze?enie ekspresy WMF sta?y si? ?ród?em najwy?szej jako?ci napojów kawowych.
Kategoria:   AGD RTV
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Oct 18, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ekspres do kawy
 • ocena:
 • ocena gości:
Ju? Firma WMF zosta?a za?o?ona w 1853 roku. Jest dostawc? markowych produktów spe?niaj?cych najwy?sze wymagania jakie stawiamy obecnie, czyli wysoka jako??, u?yteczno??, stylowe wzornictwo. Marka znana na ca?ym ?wiecie produkuje sprz?t codziennego u?ytku tj. naczynia, ekspresy do kawy, sztu?ce, zastawa sto?owa, no?e kuchenne i kuchenne gad?ety. Przez dziesi?ciolecia WMF znany jest jako producent sprz?tu kuchennego i produktów najwy?szej jako?ci. Ró?ne zastosowania, jak i unikatowe wzornictwo wymagaj? zastosowania najwy?szej technologii produkcji. Technologia know-how wp?ywa na jako?? materia?ów wykonanych ze stali nierdzewnej. Nic wi?c dziwnego, ?e symbol Cromargan, który zosta? opatentowany przez WMF ju? w 1920 roku sta? si? ich domen? i symbolem. 
Kategoria:   AGD RTV > Sprz?t AGD

Data dodania: Nov 9, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Serwis Jura
 • ocena:
 • ocena gości:
Pogwarancyjny serwis ekspresów Jura
Jeste?my Autoryzowanym Serwisem Partnerskim marki Jura.
Wykonujemy pogwarancyjne naprawy ekspresów automatycznych Jura.
Specjalizujemy si? zarówno w przegl?dach, usuwaniu usterek jak i renowacjach ekspresów.
Wychodz?c na przeciw oczekiwaniom Klienta i w trosce o Jego cenny czas, proponujemy, najnowocze?niejszy system logistyczny DOOR TO DOOR.
Polega on na tym, i? kurier odbiera zapakowany sprz?t spod wskazanego adresu i dowozi do naszego serwisu, po czym my odsy?amy go do Pa?stwa. Nie ma potrzeby wychodzenia z domu czy biura.
W zwi?zku z faktem, i? jeste?my Autoryzowanym Serwisem Partnerskim, nie jeste?my tak obci??eni naprawami jak Serwisy Autoryzowane, dlatego te? wi?kszo?? napraw jeste?my w stanie wykona? w terminie do 7 dni roboczych.
Posiadamy w?asny magazyn cz??ci, jednak w przypadku nietypowych usterek wymagaj?cych sprowadzenia podzespo?ów z centrali w Szwajcarii zastrzegamy sobie prawo przed?u?enia terminu naprawy.
W celu uzyskania innych informacji dotycz?cych serwisu, warunków serwisowania b?d? systemu logistycznego pozostajemy do Pa?stwa dyspozycji
Firma Jura to mi?dzynarodowy koncern, powsta?y w 1931 roku. Dzia?a obecnie w ponad 40 krajach na ca?ym ?wiecie i specjalizuje si? w produkcji automatów do kawy. Celem firmy jest umocnienie wiod?cej pozycji w segmencie towarów ekskluzywnych, a tak?e wyznaczenie nowych standardów jako?ci napojów kawowych, designu oraz ergonomiki.
Spo?ród firm, które oferuj? ekspresy Jura, szwajcarska Jura ma najd?u?sz? tradycj?. Jura gwarantuje swoim klientom jako?? i niezawodno?? produktów, ale przede wszystkim niepowtarzalny smak przygotowywanych napojów kawowych.
Swój niesamowity smak i aromat napoje zawdzi?czaj? Systemowi Wst?pnego Zaparzania I.P.B.A.S. który pozwala wydoby? ze ?wie?o zmielonych ziaren kawy maksimum smaku i aromatu. Uwie?czeniem ka?dego przygotowywanego napoju jest aksamitnie delikatna pianka.
Kategoria:   AGD RTV > Sprz?t AGD

Data dodania: Nov 9, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

4. Kawa

 • Kawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Wielu z Was ka?dy poranek zaczyna od fili?anki smacznej kawy. Dlatego warto dowiedzie? si? w jaki sposób kawa jest produkowana od jej zbiorów kolejno przez suszenie, selekcj?, palenie, mielenie. W doskona?ym espresso wa?nych jest bardzo wiele czynników takich jak: mieszanka ziaren, czas parzenia, ubicie ziaren, ci?nienie ekspresu, krema, kolor i najwa?niejszy - smak. Espresso to te? podstawa do wielu innych deserów i napojów dlaczego mia?by? nie robi? ich z smakowitego espresso, które mo?esz te? poda? swoim przyjacio?om, którzy na pewno doceni? twoje starania. Zapraszam na nasz? stron? GoodCafe.
Kategoria:   Hobby Rozrywka > Przepisy kulinarne

Data dodania: Jan 18, 2011 Trafień: 3 Ocena: 5.00 Głosów: 3
 • MEGAPUNKT JURA ekspresy do kawy
 • ocena:
 • ocena gości:
Autoryzowany sprzedawca i serwis Ekspresów do kawy Jura, Akcesoria do ekspresów Jura, Kawy Lavazza, Illy,Vettori, Mk Cafe. Pe?na oferta Ekspresów do kawy Jura.
Znak MEGAPUNKT zaistnia? na polskim rynku w 1992 roku.
By?a to sie? kilkudziesi?ciu ma?ych o?miok?tnych stoisk z zielonym daszkiem, gdzie na powierzchni 5m2 sprzedawali?my nowinki dla domu i kuchni z praktycznymi pokazami ich u?ytkowania. Czas jednak nie stoi w miejscu. Wzros?y oczekiwania klientów, zmieni? si? obraz polskiego handlu detalicznego i wzros?a oferta dobrych towarów. Dlatego obecnie pod znakiem MEGAPUNKT dzia?a sie? sklepów z eleganckim, markowym wyposa?eniem kuchni i domu. Dzi? jeste?my jedyn? w Polsce sieci? wyspecjalizowan? w sprzeda?y wysokiej klasy artyku?ów kuchennych. Dzia?amy w Warszawie, Krakowie, ?odzi, Poznaniu, Wroc?awiu, Olsztynie, Katowicach, Bydgoszczy, Bia?ymstoku, Gda?sku, Czeladzi, S?upsku i Zielonej Górze. Niebawem zostan? otwarte nowe sklepy w: P?ocku, Opolu, Koszalinie, Lublinie i Rzeszowie. Zamierzamy tak?e od 2009 roku rozszerzy? sie? sklepów poza Polsk?.
Kategoria:   AGD RTV > Sprz?t AGD
Internet > Sklepy internetowe
Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Jan 18, 2011 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Heyday Cafe:: ekspres do kawy
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my specjalistami w rozprowadzaniu kawy, która pochodzi z popularnej palarni Cafes Guilis. Oprócz tego, oferujemy te? ekspresy do kawy oraz m?ynki, które te? pochodz? od znamienitych producentów. Staramy si?, aby nasz asortyment wpisa? si? w oczekiwania ka?dego konsumenta, który liczy na zadowalaj?c? jako??. W miar? mo?liwo?ci, dorzucamy do sklepu nowe towary, by przy??czy? obecny asortyment. Wszystkim swoim interesantom proponujemy mo?liwo?? poczynienia zakupów przez Internet, za po?rednictwem naszego sklepu. Zrobili?my co w naszej mocy, aby udost?pni? platform? ?atw? w obs?udze, dzi?ki czemu klient b?yskawicznie znajdzie po??dany asortyment, kieruj?c si? tematycznymi dzia?ami. Warto doda?, ?e proponujemy niewysokie ceny, jednocze?nie gwarantuj?c swoim klientom produkty o jak najlepsze jako?ci.
Zapraszamy serdecznie do naszego sklepu: Heyday Cafe:: kawa do biura
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Aug 14, 2015 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0