Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : choroba]
Sortuj wg :
 • Borelioza - choroba z lyme
 • ocena:
 • ocena gości:
Z po?ród chorób zaka?nych borelioza - choroba z lyme wyró?nia si? tym, ?e bardzo trudno j? zdiagnozowa?. Diagnostyka bywa cz?sto zawodna i daje fa?szywie ujemne wyniki. Co zrobi? je?li si? tak stanie? Wielu pacjentów leczy si? na podstawie tylko objawów. Dlatego tak bardzo wa?ny jest kontakt chorego z lekarzem, który dokonuje wa?nych wyborów na podstawie subiektywnej opinii chorego. Co zrobi? ?eby pomóc lekarzowi w rozpoznaniu choroby? Mo?na samodzielnie si? dokszta?ci? i pozna? chorob? chocia?by czytaj?c histori? innych chorych na naszym forum borelioza. Dowiesz si? tutaj równie? jak wygl?daj? poszczególne fazy leczenia, zapraszamy.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: Dec 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Objawy choroby
 • ocena:
 • ocena gości:
Internetowy s?ownik medyczny zawieraj?cy definicje chorób ludzkich wraz ze szczegó?owym opisem ich przyczyn, sposobów leczenia, a tak?e metod zapobiegania. Opisy chorób s? przygotowane w ten sposób, aby by?y zrozumia?e dla ka?dego cz?owieka. Choroby zawarte w serwisie zosta?y posegregowane alfabetycznie oraz uk?adowo. Nasz s?ownik medyczny to szybki i prosty sposób na znalezienie interesuj?cych ci? informacji. S?ownik jest wiarygodny, gdy? powsta? na podstawie encyklopedii i ksi??ek o tematyce medycznej. Odwied? nasz? stron? ju? dzi? i sprawd? go sam.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: Jan 28, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Dbaj o wn?trze duchowe i cielesne
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona, na której si? znajdujesz traktuje o tematyce zaka?e? bakteryjnych, które spotykaj? cz?owieka nie jednego w tym ?wiecie. Niew?tpliwie w p?dzie dzisiejszego ?ycia, gdy si? cz?owiek spieszy to si? diabe? cieszy, dlatego te? i w kwestiach zdrowia po?piech w stosowaniu medykamentów, postawienia diagnozy i innych tego typu spraw mo?e mie? w swoich skutkach z?e nast?pstwa niejednokrotnie. Nie ma si? jednak nigdy co ?ama?, wybacza? nawet je?li si? takie przypadki przydarz? i szuka? wtedy pomocy, pomocy nie tylko w?ród tradycyjnych opcji leczenia farmakologicznego, ale tak?e poprzez naturalne ?rodki, które daje nam natura od Stwórcy :-) Wiadom? spraw? jest to, ?e s? rzeczy, które nale?y stosowa? z umiarem, oraz zdrowym rozs?dkiem, nale?y uwa?a? na wszelkiego rodzaju ?rodki medyczne, oraz paramedyczne. Dlatego warto jest si? zawsze konsultowa? ze specjalistami, ale niew?tpliwie konsultacja z kim? kto prze?y? jak?? tragedi? ?yciow? oraz dzi?kowa? Bogu wyszed? z tego cierpienia na pewno mo?e pomóc, albowiem nigdy nie nale?y traci? wiary i nadzieji, ?e nawet najci??sze przypadki mo?na uleczy?. ?ywym dowodem jest cz?owiek, który opisa? histori? swoj? histori? na stronie WWW.
Kategoria:   Inne

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Dawca szpiku
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona podarujzycie.org po?wi?cona jest fundacji Urszuli Smok. Fundacja OPP pomaga przy znalezieniu dawcy szpiku kostnego dla osób chorych na bia?aczk?. Oddaj?c z podatku swój 1% fundacja mo?e przebada? wi?cej osób, co wi??? si? z wi?ksz? liczb? potencjalnych dawców. Dawca szpiku zostaje zapisany do Rejestru Dawców prowadzonego w placówce fundacji. Ka?dy z Nas mo?e pomóc fundacji lepiej funkcjonowa?. Fundacja Podaruj ?ycie udowadnia, ?e bia?aczka nie jest ju? wyrokiem ?mierci. Wi?cej informacji o Naszej dzia?alno?ci mo?na poczyta? na stronie internetowej fundacji.
Kategoria:   Inne > Organizacje
Prawo Spo?ecze?stwo > Pomoc charytatywna

Data dodania: Dec 8, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • NZOZ Przychodnia Lekarska
 • ocena:
 • ocena gości:
Przychodnia lekarska Twój Lekarz w Bi?goraju to nowoczesna placówka medyczna na terenie powiatu Bi?gorajskiego. Mieszcz?ca si? przy ulicy dr Pojaska 3 w nowoczesnym budynku przeznaczonym pod dzia?alno?? medyczn?, spe?niaj?cym wszystkie wymogi dotycz?ce pomieszcze? zak?adów opieki zdrowotnej. Znakomity zespó? lekarzy specjalistów, lekarzy rodzinnych, wykwalifikowany personel, wspó?praca z laboratoriami diagnostycznymi oraz nowoczesna aparatura diagnostyczna s? gwarancj? wysokiego poziomu us?ug medycznych.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Gabinety
Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Lekarze

Data dodania: Jan 26, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0