Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : ekspresy do kawy]
Sortuj wg :
 • Ekspresy do kawy
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy Pa?stwu system Lavazza Blue, dzi?ki któremu mo?na si? w pe?ni delektowa? smakiem espresso. Ekspresy do kawy Lavazza Blue to spe?nienie marze? ka?dego kawosza. Zamów ci?nieniowy ekspres do kawy firmy Eden Springs. Rekomendujemy przyrz?dzanie kawy na bazie ?ródlanej wody Eden. Lavazza kawa cieszy si? uznaniem kawoszy ju? od wielu lat. Prezentujemy pa?stwu nowe oblicze espresso. Lavazza Blue to wy?mienite po??czenie ekspresu ci?nieniowego i kapsu?ek ze starannie odmierzon? porcj? ?wie?ej i aromatycznej kawy Lavazza. Kawa jeszcze nigdy nie by?a tak dobra.
Kategoria:   Inne > Catering

Data dodania: Dec 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ?wietne kuchenki gazowe Hendi
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma jest mark? uformowan?, ?eby dostarczy? solidne urz?dzenia gastronomiczne holenderskiego producenta Hendi. Naszym priorytetem jest w pe?ni udogodni? wyposa?enie gastronomii: restauracji, pizzerii, kawiarni, barów. Sprzedajemy sprz?t gastronomiczny najwy?szej klasy, który produkowany jest na bazie bada?. Szczególnie polecamy: wydajne miksery, zmywarki gastronomiczne, trwa?e krajalnice, energooszcz?dne piece do pizzy, blendery, wytrzyma?e kuchenki gazowe i bemary. Co roku publikujemy katalog poszerzany o innowacyjne produkty. Do urz?dze? Hendi zaliczymy te?: atrakcyjne ekspresy do kawy, kuchenki mikrofalowe, ekonomiczny grill elektryczny, trwa?a szatkownica, produktywna krajalnica, solidna kostkarka do lodu, wytrzyma?y grill gazowy, maszynka do mi?sa, niedrogie piece elektryczne, patelnia elektryczna. Nasze urz?dzenia posiadaj? bezwzgl?dn? gwarancj? producenta. Sprawd? – kompleksowe wyposa?enie baru oraz pe?ne wyposa?enie gastronomii!
Kategoria:   AGD RTV > Sprz?t AGD

Data dodania: Jul 6, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ekspresy do kawy
 • ocena:
 • ocena gości:
Od 1880 roku WMF dzia?a w bran?y kawowej. Pierwsze gastronomiczne ekspresy do kawy powsta?y w 1927 roku, jednak dopiero po prawie 30 latach, w roku 1955, rozpocz?? si? ich triumfalny sukces, kiedy to WMF zakorzeni? w sektorze cateringowym mod?, zaczerpni?t? od W?ochów – picia espresso. WMF dokona? tego przy pomocy pierwszego w pe?ni automatycznego ekspresu gastronomicznego. Dokona? tego dzi?ki wielu prze?omowym i wielce innowacyjnym rozwi?zaniom. Id?c za ciosem, WMF jako pierwszy wprowadzi? do sektora gastronomicznego ekspres przygotowuj?cy Latte Macchiato po naci?ni?ciu jednego przycisku. Moc innowacji, jako?ci WMF i d?ugi okres do?wiadcze? uformowa?y baz? dla dobrej reputacji jak? ciesz? si? dzi? ekspresy WMF. Niepostrze?enie ekspresy WMF sta?y si? ?ród?em najwy?szej jako?ci napojów kawowych.
Kategoria:   AGD RTV
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Oct 18, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ekspres do kawy
 • ocena:
 • ocena gości:
Ju? Firma WMF zosta?a za?o?ona w 1853 roku. Jest dostawc? markowych produktów spe?niaj?cych najwy?sze wymagania jakie stawiamy obecnie, czyli wysoka jako??, u?yteczno??, stylowe wzornictwo. Marka znana na ca?ym ?wiecie produkuje sprz?t codziennego u?ytku tj. naczynia, ekspresy do kawy, sztu?ce, zastawa sto?owa, no?e kuchenne i kuchenne gad?ety. Przez dziesi?ciolecia WMF znany jest jako producent sprz?tu kuchennego i produktów najwy?szej jako?ci. Ró?ne zastosowania, jak i unikatowe wzornictwo wymagaj? zastosowania najwy?szej technologii produkcji. Technologia know-how wp?ywa na jako?? materia?ów wykonanych ze stali nierdzewnej. Nic wi?c dziwnego, ?e symbol Cromargan, który zosta? opatentowany przez WMF ju? w 1920 roku sta? si? ich domen? i symbolem. 
Kategoria:   AGD RTV > Sprz?t AGD

Data dodania: Nov 9, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ekspres do kawy
 • ocena:
 • ocena gości:
W 1931 roku, pewien przedsi?biorczy Szwajcar za?o?y? niewielk? firm? w wiosce Niederbuchsiten pomi?dzy Zurychem a Bern. Teraz firma ta jest mi?dzynarodowym koncernem dzia?aj?cym w ponad czterdziestu krajach ?wiata. We wczesnych latach 90-tych Jura zacz??a specjalizowa? si? w produkcji ekspresów do kawy. Skupiaj?c si? na ci?g?ym rozwoju, Jura opracowuje nowe produkty i wprowadza je na rynek w coraz szybszym tempie, co szczególnie cieszy kawowych smakoszy w ka?dym zak?tku ziemi. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera w?ród producentów ekspresów do kawy i sprawianie by nasze produkty ustanawia?y nowe standardy w jako?ci kawy, projekcie i ergonomii.
Kategoria:   AGD RTV > Sprz?t AGD

Data dodania: Nov 9, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ekspresy Jura
 • ocena:
 • ocena gości:
Taki sposób post?powania jest wymierzony przeciw kulturze wyrzucania. Automatyczne ekspresy do kawy pozwalaj? uzyska? doskona?? kaw? ze ?wie?ych ziaren. Zapewniaj? dowolny wybór kawy i ograniczaj? powstawanie zb?dnych odpadów opakowaniowych. Firma JURA prowadzi konsekwentn? polityk? rozwoju energooszcz?dnych technologii. Nawet pierwszy model IMPRESSA w 1994 r. by? wyposa?ony w funkcj? automatycznego wy??czania. Tryb energooszcz?dny ju? od lat umo?liwia oszcz?dno?? a? 40% cennej energii, a opatentowany prze??cznik Zero Energy Switch pozwala unikn?? zu?ycia energii w trybie czuwania.
Kategoria:   AGD RTV > Sprz?t AGD

Data dodania: Nov 9, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ekspresy do kawy
 • ocena:
 • ocena gości:
Franke Coffee Systems jest czo?owym na ?wiecie dostawc? inteligentnych rozwi?za? niezb?dnych do parzenia kawy. G?ównymi zaletami produktów firmy Franke s? innowacyjno?? i niestandardowe rozwi?zania, które umo?liwiaj? po??czy? profesjonaln? obs?ug? ze sztuk? parzenia kawy. Ekspresy Franke s? ekspresami w pe?ni automatycznymi przeznaczonymi do gastronomii i biur. Oferujemy Pa?stwu nasz? wiedz? i dzielimy si? nasz? pasj?, tak aby wspó?praca z nami by?a satysfakcjonuj?ca.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Wyposa?enie sklepów
AGD RTV > Naprawa serwis
Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Dec 27, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • machgastro.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li zale?y Tobie na kupieniu odpowiednich urz?dze? gastronomicznych powiniene? wiedzie?, ?e ?wietnie trafi?e?! To w?a?nie u nas masz okazj? znalezienia du?ego wyboru takich urz?dze? godnych zainteresowania przez ka?dego. Posiadamy rozbudowane propozycje które cz?sto s? oferowane dla was w bardzo przyst?pnych cenach cz?sto tak?e w tych promocyjnych dlatego nie czekaj tylko zobacz takie propozycje!
Kategoria:   Firmy wg bran? > Wyposa?enie sklepów

Data dodania: May 2, 2017 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Megapunkt artyku?y kuchenne
 • ocena:
 • ocena gości:
MEGAPUNKT ogólnopolska sie? sklepów z eleganckim, markowym wyposa?eniem kuchni i domu. Oferta opiera si? o produkty firm, których MEGAPUNKT jest przedstawicielem w Polsce. Marka megapunkt zaistnia?a na polskim rynku w 1992 roku i rozwin??a si? w ogólnopolsk? sie? dzia?aj?c? ju? w 18 miastach polski wyspecjalizowanych w sprzeda?y markowych artyku?ów dla domu i kuchni. sie? jest kojarzona przez klientów z produktami wysokiej jako?ci i profesjonaln? obs?ug? klientów. Od pa?dziernika 2008 r. sie? uczestniczy w programie rzetelna firma i udost?pnia szereg informacji ?wiadcz?cych o naszej wiarygodno?ci.
Kategoria:   AGD RTV > Sprz?t AGD
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Nov 9, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ekspresy WMF
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Broda e-Shops System to firma, która od zawsze proponuje swoim Klientom produkty o wysokiej jako?ci i niepowtarzalnym designie.
Dzia?amy na rynku od 1996 roku i przez ten okres umacniamy si? jako dostawca produktów tzw. PREMIUM.
W swej ofercie posiadamy ekskluzywne produkty znanych i uznanych producentów marek, takich jak  BLOMUS, BODUM, BROIL KING, DILMAH, FABBRI, FISSLER, ILLY, JURA, LAVAZZA, SANYO, VICTORINOX , WMF
W 2009 roku powsta? sklep internetowy www.BrodaSystem.pl , ma on na celu skoncentrowanie ca?ej oferty naszej firmy wypracowanej od 1996 roku.
??czy on w jedn? ca?o?? wszystkie nasze dotychczasowe projekty, a tym samym u?atwia Naszym Klientom ?ledzenie na bie??co aktualnej oferty w poszczególnych dzia?ach.
Firma Broda e-Shops System postawi?a na jako?? i profesjonaln? obs?ug?, a tak?e prezentacj? sprzedawanych towarów.
Kategoria:   AGD RTV > Sprz?t AGD

Data dodania: Nov 9, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 [Następna >]