Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : energia]
Sortuj wg :
 • Pozyskiwanie nieruchomo?ci gruntowych
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja us?ug in?ynierskich KAZ posiada w ofercie profesjonalne us?ugi in?ynieryjne oraz konsultingowe w bran?y odnawialnych ?róde? energii. Sektor ten bardzo szybko si? rozwija sprawiaj?c, ?e na nasze us?ugi istnieje coraz wi?kszy popyt, tym samym zdobywamy coraz wi?ksze do?wiadczenie, które przek?ada si? na jeszcze wy?szy poziom oferowanych us?ug. Oferujemy pozyskiwanie nieruchomo?ci liniowych, projekty farm wiatrowych oraz wspieranie inwestycji liniowych. Nie bie??co wspó?pracujemy z najlepszymi w bran?y ekspertami oraz wiod?cymi przedsi?biorstwami. Postaw na elektrownie wiatrowe, skorzystaj z us?ug KAZ.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Oct 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Uzdrawianie duszy
 • ocena:
 • ocena gości:
Uzdrawianie cia?a - tak precyzyjnie mo?na podsumowa? sposób i zakres, w którym lecz?. Natchnienie czerpi? z wielu ?róde?, systemów my?lowych oraz metod uzdrawiania, nie tylko z tych uwa?anych za niekonwencjonalne. Oczyszczam cia?o i dusz? leczonej osoby z negatywnych energii, uroków, negatywnych kodów, dotycz?cych uczu?, pieni?dzy b?d? pracy. Wyciszam uk?ad nerwowy poprzez oczyszczenie z z?ych my?li, po??cze? astralnych i energetycznych a tak?e l?kow. Usuwam negatywne programy i my?lokszta?ty nie?yczliwych osób oraz w?asne, zakorzenione w ?wiadomo?ci pacjenta. Przenosz? byty negatywne i pozytywne danej osoby, ktore znajduj? sie w jej ciele, na wy?szy poziom ?wiadomo?ci.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Psychologia

Data dodania: Nov 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • E-pismo naukowo-techniczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Przekazujemy kolejny numer e-pisma, pe?ni?cego swoist? rol?
ksi??ki naukowo-technicznej. W kolejnym czwartym nr poruszamy takie tematy jak: Energia odnawialna i jej sposób wykorzystania w praktyce.
W jaki sposób mo?emy wykorzysta? energi? s?oneczn? w celu uzyskania energii elektrycznej oraz cieplej wody. Polecamy artyku? autorstwa prof. dr hab. in?. W?adys?awa Nowaka oraz, dr hab. in?. Aleksandera Stachela pt. Kolektory s?oneczne i panele fotowoltaiczne jako ?ród?o energii w ma?ych instalacjach cieplnych i energetycznych. Oraz wiele innych. Serdecznie Zapraszamy.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Produkcja Przemys? > Automatyka
Produkcja Przemys? > Elektronika

Data dodania: Jun 20, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • www.efektywna-energia.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Kolektory s?oneczne, s? dzi? bez w?tpienia jednym z najbardziej przyst?pnych sposobów na pozyskiwanie odnawialnych ?róde? energii. Zast?p swój piec i skorzystaj z naturalnego s?o?ca! Tak, dzi? to mo?liwe! Oszcz?dno?? energetyczna, jest nie tylko mo?liwa, ona jest na wyci?gni?cie r?ki.

W okresie letnim, tego typu urz?dzenia potrafi? zagwarantowa? nawet 100% zapotrzebowania na ciep?? wod?. Bogata oferta dotyczy tak?e pomp ciep?a, wiatraków oraz licznych mo?liwo?ci wykorzystania o?wietlenia ledowego!

Sta? si? ekologiczny i zacznij oszcz?dza? ju? teraz, dzi?ki efektywnym metodom pozyskiwania alternatywnych ?róde? energii. Proponujemy tylko i wy??cznie sprawdzone rozwi?zania, w oparciu o certyfikowane instalacje, najwy?szej jako?ci.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Data dodania: Apr 24, 2014 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pellet ze s?omy
 • ocena:
 • ocena gości:
Dariusz Maci?ski jest lubuskim przedsi?biorc? z okolic Gorzowa. Stworzona przez Pana Dariusza Maci?skiego spó?ka Woodwaste Sp. Z o.o. funkcjonuje w Przytocznej od ponad dziesi?ciu lat, wytwarzaj?c agropellet. Ta forma agropelletu jest wytwarzana z ro?lin energetycznych. Jest to te? bardziej ekologiczne rozwi?zenie ni? popularny eko groszek. Zach?camy do sprawdzenia strony Dariusza Maci?skiego macinski.com.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Aug 14, 2017 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: [< Poprzednia] 1 2