Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : fizjoterapia]
Sortuj wg :
 • Zak?ad Rehabilitacji Leczniczej w Urazach i Chorobach Kregos?upa AKSON Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Zak?ad specjalizuje si? w fizjoterapii dla osób po urazie kr?gos?upa, a tak?e dla wszystkich z pora?eniami i niedow?adami wynikaj?cymi z chorób rdzenia kr?gowego. Opracowuje si? tutaj dla ka?dej takiej osoby indywidualny program leczenia, oparty na podstawie badania klinicznego, testów czynno?ciowych i bada? laboratoryjnych. Program taki obejmuje m. in. kinezyterapi?, terapi? fizykaln? i dobór sprz?tu ortopedycznego. Sam o?rodek jest w pe?ni przystosowany dla osób niepe?nosprawnych, które przyje?d?a? tu mog? równie? z osobami towarzysz?cymi. 'Akson' dzia?a pod patronatem Stowarzyszenia 'AXIS' i jest pierwszym zak?adem rehabilitacyjnym, który wdro?y? specjalistyczny program leczenia osób z para- i tetraplegi?.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Rehabilitacja
Zdrowie Uroda > Rehabilitacja > Niepe?nosprawni
Zdrowie Uroda > Masa?

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • REHA-HELP Gabinet Rehabilitacji Ruchowej, Fizykoterapii i Masa?u - Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Mamy przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do skorzystania ze specjalistycznej pomocy magistrów fizjoterapii w bogato wyposa?onym w sprz?t do fizykoterapii i kinezyterapii gabinecie rehabilitacji, umo?liwiaj?cym przeprowadzenie leczenia rehabilitacyjnego we wszelkich schorzeniach narz?du ruchu o charakterze urazowym, przeci??eniowym, przewlek?ym lub chorobowym.

Je?li cierpisz na dolegliwo?ci zwi?zane z bólem np. pleców, stawów, mi??ni, rw? kulszow?, ostrog? pi?tow?, zapaleniem ?ci?gna Achillesa, ?okciem tenisisty albo doznali?cie kontuzji (np. skr?cenia stawu skokowego czy zerwania wi?zade? krzy?owych kolana - ACL, PCL) uprawiaj?c zawodowo lub rekreacyjnie sport zadzwo? do nas. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby przywróci? Ci jako?? ?ycia, która na skutek dokuczliwego bólu zosta?a zaburzona.

Zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z naszej pomocy.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Rehabilitacja
Zdrowie Uroda > Masa?
Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 13 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kosmetologia, fizjoterapia
 • ocena:
 • ocena gości:
Krakowska Wy?sza Szko?a Promocji Zdrowia zach?ca do zapoznania si? z ofert? edukacyjn?. Do wyboru s? zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne czyli zaczne. Grono do?wiadczonych wyk?adowców zapewnia wysoki poziom nauczania i przekazywanej studentom wiedzy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Rehabilitacja w Warszawie
 • ocena:
 • ocena gości:
Serdecznie zapraszam na stron? internetow? gabinetu "Mofiz", który oferuje terapie poprawiaj?ce oraz lecz?ce nasze stany zdrowia, dzi?ki us?ugom fizjoterapii oraz rehabilitacji na terenie Warszawy. Gabinet www.Mofiz.pl zaprasza! Ju? teraz zadbaj o sprawno?? i zdrowie. Skuteczno?? rehabilitacji jest wysoka w leczeniu dolegliwo?ci spowodowanych g?ównie problemami z kr?gos?upem.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Rehabilitacja

Data dodania: Mar 9, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Fizjoterapia
 • ocena:
 • ocena gości:
Internetowy serwis fizjoterapeutyczny. Znajdziecie w nim wszystkie informacje dotycz?ce fizjoterapii. Spis fizjoterapeutów oraz gabinety fizjoterapeutyczne. W poszczególnych dzia?ach tematycznych znajdziecie informacje potrzebne do wykonania zabiegu, informacje o post?powaniu w przypadkach chorobowych i wiele innych.
Internetowy serwis fizjoterapeutyczny. Znajdziecie w nim wszystkie informacje dotycz?ce fizjoterapii. Spis fizjoterapeutów oraz gabinety fizjoterapeutyczne. W poszczególnych dzia?ach tematycznych znajdziecie informacje potrzebne do wykonania zabiegu, informacje o post?powaniu w przypadkach chorobowych i wiele innych. [url=http://fizjo.e-masaz.pl/]Fizjoterapia[/url] jest poj?ciem nierozerwalnie zwi?zanym z "rehabilitacj? medyczn?". Przez fizjoterapi? rozumie si? zespó? metod leczniczych wykorzystuj?cych zjawisko reaktywno?ci organizmu na bod?ce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii s? fizjoterapeuci. Rozró?nia si? nast?puj?ce dzia?y fizjoterapii: balneoterapi?, klimatoterapi?, hydroterapi?, kinezyterapi?, terapi? manualn?, masa? leczniczy, ergoterapi?, fizykoterapi?. Celem fizjoterapii jest zapobieganie post?powi i nawrotom choroby, usuwanie ró?nych dolegliwo?ci i przywracanie sprawno?ci fizycznej. Historia fizjoterapii. Ju? Konfucjusz (VI / V w. p.n.e.) w swym systemie filozoficznym zwróci? uwag? na zwi?zek mi?dzy odpowiednim u?o?eniem cia?a a uzyskiwanymi efektami profilaktycznymi i leczniczymi. Tak?e starohinduska joga widzia?a w ?wiczeniach gimnastycznych i oddechowych ?rodek do osi?gni?cia równowagi psychofizycznej i lepszej wydolno?ci organizmu. W Europie jako pierwszy, grecki lekarz Hipokrates (V/IV w. p.n.e.) zaleca? gimnastyk? obok codziennej higieny i prawid?owej diety.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Rehabilitacja

Data dodania: Nov 30, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • WSEIA - administracja studia
 • ocena:
 • ocena gości:
Wy?sza Szko?a Ekonomii i Administracji w Bytomiu jest pierwsz? niepubliczn? wy?sz? uczelni?, która powsta?a w Bytomiu. Od samego pocz?tku oferowali?my kierunki dostosowane do aktualnych potrzeb studentów i rynku pracy tak aby nasi absolwenci uzyskali wiedz?, która b?dzie aktualna i teraz i w przysz?o?ci. Staramy si? nieustannie rozwija? i poszerza? zakres naszej oferty edukacyjnej jak i umiej?tno?ci i wiedz? naszych pracowników.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y

Data dodania: Apr 4, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Masa? Bydgoszcz - Ortimed
 • ocena:
 • ocena gości:
Przychodnia rehabilitacji Ortimed w Bydgoszczy zaprasza na specjalne zabiegi medycyny manualnej. W Ortimed Bydgoszcz wykonujemy takie zabiegi mi?dzy innymi jak: rehabilitacja, fizjoterapia, kinezyterapia, fizykoterapia oraz ró?nego rodzaju masa?e lecznicze. Dysponujemy nowym sprz?tem do fizjoterapii. Zapraszamy do naszego nowoczesnego gabinetu, oferujemy atrakcyjne ceny www.ortimed.net
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Rehabilitacja
Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Rehabilitacja > Niepe?nosprawni

Data dodania: Jan 21, 2014 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Dobry dietetyk, odchudzanie
 • ocena:
 • ocena gości:
Fizjoterapeuta, osteopata, dobry rehabilitant i profesjonalny dietetyk - Body Medica Pozna?. Us?ugi z zakresu: fizjoterapia, rehabilitacja kr?gos?upa, odchudzanie, ciekawe masa?e, dietetyka i trening personalny. Dzia?amy z my?l? o tych którzy chc? skutecznie zadba? o swój wygl?d i samopoczucie. Profesjonalny gabinet masa?u Pozna? - masa? odchudzaj?cy, rehabilitacja Pozna? nfz, sprawd? i przekonaj sie na w?asnym ciele.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Uroda

Data dodania: Mar 14, 2015 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Uzdrowiska Polskie Zdrój24.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Portal uzdrowiskowy zdrój24.pl jest skarbnic? wiedzy dla potencjalnych kuracjuszy. Wszystkie 43 uzdrowiska polskie w jednym miejscu. Sanatoria, pensjonaty i hotele. Opisy, zdj?cia i aktualno?ci z wybranych miejsc. Opis profili leczniczych i zabiegów. Poradnik kuracjusza dostarcza wiedzy potrzebnej do wyjazdu na leczenie. Mo?liwo?? rezerwacji miejsc przez Internet. Informacje niezb?dne do wype?nienia dokumentacji wymaganej przez NFOZ z mo?liwo?ci? wydrukowania w PDF aktualnie obowi?zuj?cych wzorów formularzy.
Kategoria:   Internet > Portale
Zdrowie Uroda > Rehabilitacja
Zdrowie Uroda > Rehabilitacja > Turnusy rehabilitacyjne

Data dodania: Jan 7, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Gabinet rehabilitacji funkcjonalnej mgr Bartosz Dutka
 • ocena:
 • ocena gości:
Mamy do zaoferowania Pa?stwu kompleksow?, nowoczesn? fizjoterapi?. Zajmujemy si? przede wszystkim terapi? manualn?, poniewa? jest ona zaliczana do najbardziej skutecznych metod leczenia nieprawid?owo?ci i schorze? w zakresie narz?du ruchu. Stosujemy tak?e wiele metod fizjoterapeutycznych daj?cych szerokie spektrum mo?liwo?ci terapeutycznych. Realizujemy terapi? indywidualn? na któr? sk?adaj? si?: wywiad, badanie manualne, zabiegi manualne a tak?e nauka autoterapii. W trakcie nauki autoterapii uczymy indywidualnych ?wicze? utrwalaj?cych rezultaty zabiegu, przeprowadzania samodzielnej terapii w sytuacji wyst?pienia dolegliwo?ci jak i równie? profilaktyki. Najistotniejsze dla nas jest zdrowie i funkcjonowanie naszych Pacjentów, dlatego du?o czasu przeznaczamy na rozwój w?asnych umiej?tno?ci. Jeste?my uczestnikami rozmaitych kursów specjalistycznych, wyk?adów, sympozjów by móc sprosta? nawet tym najbardziej wymagaj?cym przypadkom.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Rehabilitacja

Data dodania: Feb 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 [Następna >]