Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Zdrowie Uroda > Kobiety  

Linki
 • Osteoporoza Kobieta zdrowa preparaty CaliVita sklep internetowy kobietazdrowa.com.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Nie musisz chorowa? na osteoporoz?,mo?esz jej zapobiec.
Co to jest OSTEOPOROZA ?
Osteoporoza jest chorob? uk?adu kostnego charakteryzuj?c? si? zaburzeniem budowy tkanki kostnej oraz zmniejszeniem jej masy.W wyniku tych zmian ko?ci staj? si? s?abe i podatne na z?amania.Ka?de z?amanie, które powsta?o w wyniku niewielkiego urazu mo?e ?wiadczy? o niepe?nowarto?ciowej tkance kostnej i najcz??ciej przyczyn? jest osteoporoza.
Procesy zachodz?ce w ko?ciach u ka?dego cz?owieka przebiegaj? nieco inaczej.Wiele zale?y od jako?ci tkanki kostnej w wieku 25-30 lat a tak?e od szybko?ci procesu odwapniania ko?ci przebiegaj?cego w pó?niejszym okresie.
OSTEOPOROZA - to choroba prowadz?ca do stopniowego os?abienia ko?ci, przebiega przez wiele lat bezobjawowo.Na skutek z?ama? kr?gów lub szyjki ko?ci udowej mo?e sta? si? przyczyn? trwa?ego inwalidztwa lub nawet ?mierci.
Silne ko?ci w okresie m?odzie?czym stanowi? najlepsze zabezpieczenie przed osteoporoz?.W pó?niejszym wieku mo?liwe jest wzmocnienie ko?ci nie tylko dzi?ki zastosowaniu odpowiedniego leczenia, ale tak?e poprzez zmian? trybu ?ycia.
Kto choruje na osteoporoz??
Najbardziej zagro?one s? kobiety po menopauzie , u których w zwi?zku z brakiem hormonów dochodzi do przyspieszenia procesów odwapnienia ko?ci. 25% kobiet w wieku 60 lat i co druga w 70 roku ?ycia choruje na osteoporoz?.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Suplementy diety

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nadci?nienie Cudowne noni - sklep internetowy cudownenoni.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Uk?ad sercowo-naczyniowy czyli uk?ad kr??enia to przede wszystkim serce,krew i naczynia krwiono?ne,ale równie? wiele innych narz?dów ,które warunkuj? ich prac? a wi?c w?troba,?ledziona,nerki,rdze? kr?gowy.Motorem nap?dowym uk?adu kr??enia jest serce.Wraz z krwi? do ca?ego organizmu docieraj? substancje od?ywcze,tlen i hormony a usuwane produkty przemiany materii.Zaburzenia kr??enia krwi mog? dotyczy? zarówno uk?adu kr??enia jak i poszczególnych naczy? krwiono?nych jak mózg,serce,p?uca,?o??dek czy w?troba.Coraz wi?cej osób cierpi z powodu zaburze? kr??enia a czynnikami ,które maj? wp?yw to stres, warunki pogodowe,zdenerwowanie, nieprawid?owa dieta,przem?czenie oraz ró?nego rodzaju choroby. Najwa?niejszym zadaniem uk?adu kr??enia jest zaopatrzenie organizmu w krew. Ka?dy z narz?dów potrzebuje odpowiedniej ilo?ci krwi w zale?no?ci od sytuacji i chwilowego zapotrzebowania organizmu. O zaburzeniach kr??enia krwi ?wiadcz? odchylenia warto?ci pulsu oraz ci?nienia krwi.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0

3. Chanel

 • Chanel
 • ocena:
 • ocena gości:
Dom mody Chanel jako pierwszy na ?wiecie wprowadzi? wiele trendów które do dzisiaj s? ?ywe, trendy ukierunkowane lata temu do dzi? s? wzorem dla projektantów a nowe kolekcje sprzedaj? si? w tysi?cach egzemplarzy. Chanel to nie tylko moda, to tak?e perfumy, które od blisko 100 lat wiod? prym w?ród ekskluzywnych zapachów z górnej pó?ki. Strona Chanel to wszelkie informacje na temat tego domu mody, przysz?e trendy, wywiady z projektantami i wiele, wiele wi?cej.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Kobiety
Internet > Blogi
Zakupy Online > Odzie?

Data dodania: Feb 11, 2009 Trafień: 29 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Nordic Walking ?l?sk, zaj?cia w grupach i indywidualne, wyjazdy Nordic Walking, kijki do NW
 • ocena:
 • ocena gości:
Szko?a Nordic Walking, prowadzimy zaj?cia indywidualne i grupowe. Doradzamy w wyborze kijków do nordic walking. Organizujemy aktywny wypoczynek z programem Nordic Walking. Nordic Walking jest form? aktywno?ci ruchowej, która mo?e by? podejmowana przez ka?dego i w prawie ka?dych warunkach. Uprawiaj?cy Nordic Walking posiadaj? dwa specjalne kije i u?ywaj? charakterystycznej techniki chodzenia. Obszar dzia?ania to ?l?sk, a w szczególno?ci Chorzów i Katowice.
Kategoria:   Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Sport Turystyka > Fitness
Zdrowie Uroda > Kobiety

Data dodania: Mar 1, 2009 Trafień: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Portal dla kobiet w ciazy i mlodych matek w UK. Informacje o zasilkach i benefitach w Wielkiej Bryta
 • ocena:
 • ocena gości:
Portal dla kobiet w ciazy i mlodych matek w UK. Informacje o zasilkach i benefitach w Wielkiej Brytanii. Prawo pracy, urlop macierzynski, ciaza i porod w Anglii. Forum i ogloszenia dla mlodych matek. Wymien sie doswiadczeniami, znajdz niezbedne informacje na temat maciezynstwa w Anglii. Dowiedz sie jak otrzymac urlop macierzysnki, brytyjskie becikowe czy zasilek na dziecko.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Ci??a
Zdrowie Uroda > Kobiety

Data dodania: Mar 4, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kosmetyki do w?osów
 • ocena:
 • ocena gości:
sklep dermocosmetic proponuje we swojej ofercie wysokiej klasy dermokosmetyki (kosmetyki dopuszczone do obrotu w aptekach)
z oferty s? dost?pne naturalne kosmetyki do w?osów (monrin) preparaty z kwasem hialuronowym (b-derm) jak i z botulin?(toksyna botulinow?) marki b-derm i dodatkowo sklep oferuje wysokiej klasy kosmetyki do stóp marki gehwol. Równie? sklep posiada seri? kosmetyków dla osób z ?uszczyc? pod nazw? Blue Cap.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Kosmetyki
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > W?osy

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • powiekszenie biust
 • ocena:
 • ocena gości:
Zbyt ma?y rozmiar piersi, ma?o j?drny biust to problemy których rozwi?zaniem tego typu problemów jest który Pueraria Mirifica pobudza wzrost piersi, poprawia j?drno?? biustu i wyra?nie go unosi.Organizm ka?dej kobiety produkuje hormon estrogen. Czas produkcji i ilo?? wyprodukowanego hormonu warunkuje rozmiar, kszta?t i j?drno?? piersi. Korze? Pueraria zawiera fitoestrogeny, które s? odpowiednikiem ?e?skiego estrogenu.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Uroda
Zdrowie Uroda > Kobiety

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Poród, ci??a
 • ocena:
 • ocena gości:
Skurcze i odej?cie wód p?odowych, które to odej?cie jest kojarzone z ci??? i porodem a tak naprawd? rzadko si? zdarza oznaczaj?, ?e kobieta nied?ugo b?dzie rodzi?, a zatem nale?y szybko uda? si? z partnerem b?d? kimkolwiek innym, bliskim, do szpitala. Je?li lekarz, lekarka, po?o?na mia?a by? obecna przy porodzie nale?y do nich zadzwoni? i powiadomi?, je?li nie by?o takowych ustale? wystarczy, aby partner zadzwoni? do szpitala ?e w?a?nie jeste?cie w drodze.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Ci??a
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SkarbMamy serwis dla kobiet
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis SkarbMamy.pl to wyj?tkowo profesjonalna i unikalna witryna pozwalaj?ca dok?adnie zaplanowa? pocz?cie dziecka oraz przej?? przez okres ci??y i wychowania dziecka bez wi?kszych niespodzianek. Przeznaczony jest dla kobiet dokonuj?cych analizy temperatury swojego cia?a oraz innych obserwacji zgodnie z metodami Naturalnego Planowania Rodziny, dla kobiet w ci??y, oraz dla matek prowadz?cych kart? dziecka oraz dziennik dziecka.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Ci??a
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Lekarze

Data dodania: Mar 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • stylizacja paznokci
 • ocena:
 • ocena gości:
PROFESSIONAILS to w?asne wspó?czesne technologie, skierowane na starann? piel?gnacj? naturalnego paznokcia, w?asna produkcja materia?ów, ogólno?wiatowa sie? dealerów, nowe systemy szkole? dla pocz?tkuj?cych i profesjonalistów. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, a tak?e do zapoznania si? z nasz? bogat? ofert? .

PROFESSIONAILS POLSKA - od kilku lat na polskim rynku - to jedyny w kraju przedstawiciel dzia?aj?cej od ponad 20 lat znanej w ?wiecie belgijskiej firmy PROFESSIONAILS, produkuj?cej najwy?szej jako?ci specyfiki do piel?gnacji i przed?u?ania paznokci . To centrum kszta?cenia profesjonalistów, w którym prowadzone s? kursy dla stylistów paznokci . Nasi szkoleniowcy posiadaj? najwy?sze kwalifikacje z wypracowanymi metodami uczenia oraz wieloletnim sta?em. Szkolenia, które prowadzone s? w mi?ej i kameralnej atmosferze, odbywaj? si? wy??cznie w grupach kilkuosobowych.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Kobiety

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags