Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna  

Kategorie

Irydologia (1)


Linki
 • Bio-Harmonex -biorezonans magnetyczny CaliVita International - sklep internetowy domowaapteka.eu
 • ocena:
 • ocena gości:
Bio-Harmonex - biorezonans magnetyczny
Jest przeno?nym urz?dzeniem do u?ytku osobistego, wytwarzaj?cym pole magnetyczne.
Skuteczno?? Bio-Harmonexu potwierdzaj? badania kliniczne.
Znane s? przypadki pojawienia si? efektu terapeutycznego ju? w 30 min. po zastosowaniu urz?dzenia (dotyczy g?ównie dzia?ania przeciwbólowego.)
Najlepszy zasi?g to odleg?o?? do 1,5 m.
Bio-Harmonex jest produktem najnowszej generacji - steruje nim wbudowany mikroprocesor, zawieraj?cy dwadzie?cia programów terapeutycznych.Ka?dy z programów sk?ada si? z podprogramów, dlatego pe?na skuteczno?? mo?e by? osi?gni?ta dopiero wówczas, gdy nie zostan? one przerwane.
Po zako?czeniu ca?ego ci?gu podprogramów tworz?cych program, urz?dzenie automatycznie wy??cza si?.
Skuteczno?? Bio-Harmonexu potwierdzaj? badania kliniczne.
Przez ponad 30 lat stosowania tej metody terapii, nie odnotowano ?adnych dzia?a? niepo??danych.
Programy terapeutyczne Bio-Harmonexu

CHILD ,IMMUNE,FOREVER HORMONE,PAIN ,RELAX ,NERVES ,
WEIGHTLOSS ,DETOX,
EYE,VISJON, CIRCULATION,RESPIRATORY, DIGESTION ,
URINARY ,AFTER,TRAINING , MERIDIAN ,BIORYTHM
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Odnowa biologiczna
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zdrowie Uroda > Rehabilitacja

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Osteoporoza Kobieta zdrowa preparaty CaliVita sklep internetowy kobietazdrowa.com.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Nie musisz chorowa? na osteoporoz?,mo?esz jej zapobiec.
Co to jest OSTEOPOROZA ?
Osteoporoza jest chorob? uk?adu kostnego charakteryzuj?c? si? zaburzeniem budowy tkanki kostnej oraz zmniejszeniem jej masy.W wyniku tych zmian ko?ci staj? si? s?abe i podatne na z?amania.Ka?de z?amanie, które powsta?o w wyniku niewielkiego urazu mo?e ?wiadczy? o niepe?nowarto?ciowej tkance kostnej i najcz??ciej przyczyn? jest osteoporoza.
Procesy zachodz?ce w ko?ciach u ka?dego cz?owieka przebiegaj? nieco inaczej.Wiele zale?y od jako?ci tkanki kostnej w wieku 25-30 lat a tak?e od szybko?ci procesu odwapniania ko?ci przebiegaj?cego w pó?niejszym okresie.
OSTEOPOROZA - to choroba prowadz?ca do stopniowego os?abienia ko?ci, przebiega przez wiele lat bezobjawowo.Na skutek z?ama? kr?gów lub szyjki ko?ci udowej mo?e sta? si? przyczyn? trwa?ego inwalidztwa lub nawet ?mierci.
Silne ko?ci w okresie m?odzie?czym stanowi? najlepsze zabezpieczenie przed osteoporoz?.W pó?niejszym wieku mo?liwe jest wzmocnienie ko?ci nie tylko dzi?ki zastosowaniu odpowiedniego leczenia, ale tak?e poprzez zmian? trybu ?ycia.
Kto choruje na osteoporoz??
Najbardziej zagro?one s? kobiety po menopauzie , u których w zwi?zku z brakiem hormonów dochodzi do przyspieszenia procesów odwapnienia ko?ci. 25% kobiet w wieku 60 lat i co druga w 70 roku ?ycia choruje na osteoporoz?.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Suplementy diety

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nadci?nienie Cudowne noni - sklep internetowy cudownenoni.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Uk?ad sercowo-naczyniowy czyli uk?ad kr??enia to przede wszystkim serce,krew i naczynia krwiono?ne,ale równie? wiele innych narz?dów ,które warunkuj? ich prac? a wi?c w?troba,?ledziona,nerki,rdze? kr?gowy.Motorem nap?dowym uk?adu kr??enia jest serce.Wraz z krwi? do ca?ego organizmu docieraj? substancje od?ywcze,tlen i hormony a usuwane produkty przemiany materii.Zaburzenia kr??enia krwi mog? dotyczy? zarówno uk?adu kr??enia jak i poszczególnych naczy? krwiono?nych jak mózg,serce,p?uca,?o??dek czy w?troba.Coraz wi?cej osób cierpi z powodu zaburze? kr??enia a czynnikami ,które maj? wp?yw to stres, warunki pogodowe,zdenerwowanie, nieprawid?owa dieta,przem?czenie oraz ró?nego rodzaju choroby. Najwa?niejszym zadaniem uk?adu kr??enia jest zaopatrzenie organizmu w krew. Ka?dy z narz?dów potrzebuje odpowiedniej ilo?ci krwi w zale?no?ci od sytuacji i chwilowego zapotrzebowania organizmu. O zaburzeniach kr??enia krwi ?wiadcz? odchylenia warto?ci pulsu oraz ci?nienia krwi.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Aloes - suplementy diety
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep z produktami z aloesu, przy?pieszaj? odchudzanie i wspomagaj? zdrow? diet?. Kosmetyki oboj?tne dla alergików, oraz inne produkty z aloesem utrzymuj?ce zdrowie i urod? w ?wietnej formie firmy Forever Living. Forever Living Products jest najwi?kszym na ?wiecie plantatorem Aloesu, a tak?e jednym z najbardziej licz?cych si? wytwórców i sprzedawców ró?nych produktów uzyskanych z tej niezwyk?ej ro?liny.
Kategoria:   Zakupy Online > Zdrowa ?ywno??
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna

Data dodania: Mar 4, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • hemoroidy
 • ocena:
 • ocena gości:
Dlaczego chorzy na hemoroidy wstydz? sie tej choroby? Dlaczego zamiast i?? do specjalisty id? najpierw do apteki? Chcesz sie dowiedzie?? Zapraszamy na nasz? strone internetow?. Znajdziesz na niej informacje na temat tej wstydliwej choroby, poznasz metodologie leczenia hemoroidów. Na stronie przedstawiamy przyk?ady leków zio?owych produkowanych przez polsk? firm? Herbapol z Wroc?awia. Zapraszamy.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna

Data dodania: Mar 7, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Herbata zielona
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li jeste? osob? która dba o zdrowie to w Twojej diecie nie powinno zabrakn?? herbaty zielonej. Wejd? na stron? i przekonaj si?, ?e warto j? pi?. Znajdziesz tu wiele informacji na temat w?a?ciwo?ci, sposobów parzenia jak i dost?pnych na rynku smaków. Herbata zielona w medycynie chi?skiej ma swoje znacz?ce miejsce ju? od ponad tysi?ca lat. Na ca?ym ?wiecie jest znana ze swoich w?a?ciwo?ci.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zdrowie Uroda > Dieta
Zdrowie Uroda > Suplementy diety

Data dodania: Apr 21, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

7. Noni

 • Noni
 • ocena:
 • ocena gości:
Sok Z Egzotycznego Owocu Noni - profilaktyka chorób nowotworowych, regulacja poziomu cukru i nadci?nienia, poprawa przy astmie i alergii, oraz wiele innych.Sok Noni jest to sok z owocu morinda citrifolia rosn?cego na Hawajach oraz Tahiti. Owoc Noni od ponad 2000 lat u?ywany jest do leczenia przez ludno?? Hawajów i Tahiti. Dzisiejsza medycyna jest pod wra?eniem soku z tego ma?ego owoc.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Dieta
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna

Data dodania: Apr 22, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

8. Noni

 • Noni
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my Dystrybutorem Oryginalnego soku Noni. Na blogu tym znajdziecie Pa?stwo odpowiedzi na wszystkie nurtuj?ce was pytania na temat sok Noni, który przez wielu uwa?any jest za jeden z najwa?niejszych darów natury.Sok Noni jest to sok z owocu morinda citrifolia rosn?cego na Hawajach oraz Tahiti. Owoc Noni od ponad 2000 lat u?ywany jest do leczenia przez ludno?? Hawajów i Tahiti. Dzisiejsza medycyna jest pod wra?eniem soku z tego ma?ego owoc
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Suplementy diety calivita - czas zadba? o swój organizm
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep zdrowo i sportowo, oferuje najwy?szej jako?ci suplementy diety firmy Calivita. Czy nie ka?dy chce by? zdrowy i ?y? wiecznie? Z nami pozostaniesz przy zdrowiu bardzo d?ugo, dzi?ki naturalnej suplementacji i profesjonalnej obs?udze. Daj si? sob? zaopiekowa?. Jeste?my profesjonalistami. Napisz do nas maila ze swoimi problemami, a nast?pnego dnia otrzymasz odpowied?. Ponadto na stronie znajdziesz porady, konsultacje, kursy zdrowia, profesjonalnie u?o?one diety, opisy schorze?. Wejd?, a zobaczysz, ?e warto.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zdrowie Uroda > Suplementy diety
Zdrowie Uroda > Dieta

Data dodania: Feb 25, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

10. Bioptron

 • Bioptron
 • ocena:
 • ocena gości:
Oficjalna Promocja Lamp Bioptron od Zepter. Biuro Zepter Medical-Gda?sk, Wielki M?yn 2p.paw.47, Zapraszamy, 0 601 06 05 97.

Ka?dy z nas zna, albo na pewno s?ysza? o leczniczych, uzdrawiaj?cych w?a?ciwo?ciach lamp Bioptron, któr? mo?na kupi? tylko za po?rednictwem przedstawiciela Zepter. W?ród u?ytkowników nie ma niezadowolonego klienta, jak jest to znaczy, ?e ?le si? na?wietla, je?eli w ogóle to robi.
Leczenie lamp? Bioptron wymaga cierpliwo?ci, i systematyczno?ci, jak jej nie mamy, to pozostaj? standardowe rozwi?zania: antybiotyki, albo na stó?.
Choroba, lub dolegliwo?? nie pojawia si? nagle, tylko narasta przez d?ugi okres czasu, a objawy które odczuwany w „finale”, s? skutkami tej choroby. Bioptron powoli dociera do przyczyny choroby, i j? likwiduje, wspó?dzia?aj?c z uk?adem odporno?ciowym cz?owieka, to wymaga wi?cej czasu ni? „antybiotyk” . Zawsze mo?emy si?gn?? po tabletk? przeciwbólow?, co daje z?udne poczucie, ?e „ju? mi lepiej”. Wi?cej przydatnych informacji znajduje si? na stronie: http://www.bioptron-zepter.com.pl/
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zdrowie Uroda > Medycyna
Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Feb 27, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags