Katalog Stron WWW

 
 
Opis GABBAR Bart?omiej Rozkoszek Dlaczego zakup ogrodzenia u nas to dobry wybór? Chyba nikomu nie trzeba mówi? o tym, ?e trwa?o?? ogrodze? jest kluczowym aspektem przy ich wyborze. Nasze ogrodzenia wykonywane s? z najwy?szej jako?ci materia?ów i z najwy?sz? staranno?ci? co w zasadzie jest w stanie da? Ci pewno??, ?e pos?u?y ono w Twoim ogrodzie przez wiele lat. Je?li chcia?by? pozna? nasza dok?adn? ofert? to skontaktuj si? z nami telefonicznie.
Url http://gabbar.pl
Kategoria Budownictwo
Słowa kluczowe ogrodzenia gabionowe   kosze gabionowe   producent paneli ogrodzeniowych
Data dodania Sep 22, 2022
ID linku 21837
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo

Biuro projektowe KM- Construction od lat tworzy projekty, które realizowane s? na terenie ca?ego kraju. Nasze biuro znajduje si? w Warszawie, ale zg?aszaj? si? do nas Kontrahenci z ca?ej Polski. W naszym portfolio znajduj? si? projekty in?ynieryjnych konstrukcji stalowych, hal magazynowych, a tak?e pomieszcze? mieszkalnych. Specjalizujemy si? w planowaniu modernizacji istniej?cych ju? budynków. Zdo?amy stworzy? projekt wymiany sufitów, przebi? przez ?ciany, rozbiórki b?d? rozbudowy. Zabezpieczamy oraz wzmacniamy równie? in?ynieryjne konstrukcje stalowe. Sprawdzamy uko?czenie przygotowanego projektu, równie? przygotujemy nale?yte ekspertyzy, opinie techniczne oraz szereg innych dokumentów. Wszelkie potrzebne dane dost?pne s? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo
Biuro Konstrukcyjno-Budowlane EFEKT z Tychów jest powa?nym wspó?pracownikiem oferuj?cym wszechstronne i terminowe wykonywanie projektów konstrukcyjnych (budowlanych, wykonawczych, warsztatowych). Na rynku dzia?a od 2002 roku, przez co dzi? mo?e poszczyci? si? wieloma wykonanymi projektami w zakresie obiektów przemys?owych, magazynowych, handlowych, us?ugowych, u?yteczno?ci publicznej, mieszkaniowych dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Biuro zatrudnia wysoko wykwalifikowan? kadr? in?yniersk?. W zale?no?ci od stopnia z?o?ono?ci konstrukcji, do wylicze? statyczno-wytrzyma?o?ciowych, analiz i optymalizacji u?ywane s? najnowsze programy komputerowe - 2D lub 3D. Do dyspozycji konstruktorzy maj? mi?dzy innymi AutoCAD, Robot, Bocad, Specbud i inne programy. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu zyskanemu podczas realizacji zró?nicowanych dzia?a? projektowych, biuro umo?liwia nale?yte wykonanie powierzonych zlece?, niezawodne pod wzgl?dem rozwi?za? konstrukcyjnych oraz ekonomii inwestycji. Wi?cej informacji o Biurze Konstrukcyjno-Budowlanym EFEKT znale?? mo?na na stronie:
Kategoria:   Budownictwo
Firmy wg bran? > Firmy budowlane
Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym, w którym znajd? Pa?stwo wyroby m.in. firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN. Oferujemy wy??cznie produkty najwy?szej jako?ci, zapewniaj?c przyst?pne i konkurencyjne ceny. Posiadamy szeroki asortyment, w tym rzadko dost?pne u polskich dystrybutorów podk?ady kolejowe. Zapewniamy profesjonaln? obs?ug?, a w przypadku pyta? czy w?tpliwo?ci fachow? pomoc. Po zakupie produktów w naszym sklepie, koszt transportu zostanie obliczony automatycznie na podstawie parametrów zamówienia.
Kategoria:   Budownictwo
Firma Linarem specjalizuj?cej si? w pracach wysoko?ciowych, wykonywanych z zastosowaniem technik linowych w miejscach trudno dost?pnych. Kadr? firmy tworz? wykwalifikowani technicy. Szeroka gama oferowanych us?ug oraz specjalistyczny sprz?t i narz?dzia sprawiaj?, ?e jeste?my w stanie podj?? si? ka?dego zlecenia w obr?bie prac na wysoko?ci oraz prac dekarskich. Dost?p na obiekt technikami linowymi pozwala na znaczne zredukowanie kosztów przedsi?wzi?cia. Us?ugi wysoko?ciowe, odstraszanie ptaków, kolce na go??bie, siatki przeciw ptakom, monta? reklam, od?nie?anie dachów, remonty dachów, monta? zabezpiecze? przed upadkiem.
Kategoria:   Budownictwo
Firma ARGOX od wielu lat zajmuje si? kompleksow? obs?ug? inwestycji budowlanych.
Od pocz?tku 2009 roku poszerzyli?my nasz? dzia?alno?? o certyfikacj? i auditing energetyczny.
?wiadectwa energetyczne budynków wykonywane s? dla obiektów zlokalizowanych na terenie ca?ego kraju. Firma podejmuje si? sporz?dzania certyfikatów energetycznych wszystkich typów budynków. Ka?de ?wiadectwo charakterystyki energetycznej wykonywane jest profesjonalnie, szybko, z pe?n? gwarancj? rzetelno?ci dokumentu.
Wykonujemy równie? audyty energetyczne, stanowi?ce podstaw? do uzyskania premii termomodernizacyjnej, remontowej lub dofinansowania z funduszy unijnych.
List? naszych klientów oraz zdj?cia przyk?adowych obiektów znajd? Pa?stwo na naszej stronie. Tam te? zamie?cili?my listy referencyjne.
Zapraszamy do wspó?pracy.
Nasz adres: Warszawa, ul. Obwodowa 11j, biuro: ul. Rakowiecka 36
Tel. 604 463 707, (22) 743 69 38 , (22) 848 78 36
Kategoria:   Budownictwo
Dom Wn?trze
Biznes Ekonomia > Consulting