Katalog Stron WWW

 
 

Ciep?onet: Ogrzewacze wody, wymienniki ciep?a, pompy ciep?a, kolektory s?oneczne

Opis Ciep?onet: Ogrzewacze wody, wymienniki ciep?a, pompy ciep?a, kolektory s?oneczne Witamy na stronie CIEP?ONET, internetowego dystrybutora produktów firmy GALMET takich jak: ogrzewacze wody, wymienniki ciep?a, pompy ciep?a, kolektory s?oneczne, bufory, oraz kot?y na paliwa sta?e.

Nasza dystrybucja odbywa si? wy??cznie przez Internet co umo?liwia oferowanie produktów w konkurencyjnych cenach. Zapewniamy najszybsz? realizacj? zamawianego produktu przy utrzymaniu najwy?szej jako?ci produktu i bardzo sprawnej procedurze serwisowej i gwarancyjnej.

Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta dlatego realizujemy wszystkie indywidualne zamówienia na zbiorniki i wymienniki specjalne od 5 do 1 500 litrów.

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? handlow?.
Url http://www.cieplonet.pl
Kategoria Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a
Słowa kluczowe Ciep?onet: Ogrzewacze wody   wymienniki ciep?a   pompy ciep?a   kolektory s?oneczne
Data dodania Nov 15, 2010
ID linku 10657
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Ogrzewanie

Zak?ad kominiarski zaprasza do skorzystania ze swoich us?ug - w ofercie inwentaryzacje przewodów wentylacyjnych, czyszczenie kominów, udra?niania przewodów kominowych, eskpertyzy i odbiory. Poznaj ofert? zak?adu kominiarskiego PAL-KOM - Kominiarz Wejherowo, Gdynia, Gda?sk zaprasza do kontaktu. Kominiarz Wejherowo, Gdynia, Gda?sk ?wiadczy swoje us?ugi na terenie woj. pomorskiego - w miastach takich jak ?ukowo, Reda, Rumia, Chwaszczyno czy Trójmiasto!
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Dom Wn?trze > Kominki
Kraje Miasta Regiony > Gda?sk
Graby rosn? na glebach ?yznych i ?wie?ych. Rosn? do wysoko?ci oko?o 25 metrów. Maj? kor? o ubarwieniu zró?nicowanym w zale?no?ci od wieku ga??zi: najm?odsze s? oliwkowo-brunatne, starsze czerwonawe, a najstarsze – szare. Grab nie jest odporny na zimno, mrozy mu szkodz?. Jego drewno jest ci??kie i twarde, dlatego cenione by?o jako surowiec na urz?dzenia. Dzi? cenione jest tak?e jako drewno opa?owe. Dobrze wysuszone pali si? dobrze i d?ugo. Wskutek tego te? u?ytkownicy cz?sto je wybieraj?. Wiedz? o tym pracownicy firmy Drewno Kominkowe, która w swojej ofercie ma wyborne gatunkowo drewno opa?owe. Oprócz grabowego ma tak?e bukowe, brzozowe, d?bowe, olchowe, jesionowe i sosnowe. Prócz sprzeda?y indywidualnych gatunków oferuj? tak?e drewniane miksy. Znaj? si? na swoim fachu, dzi?ki temu swoim klientom mog? doradzi? odpowiedni dla nich wybór. Wspieraj? tak?e w transporcie drewna. Swój towar oferuj? nie tylko w Raszówce, w której maj? siedzib?, ale tak?e w okolicy, w tym tak?e w Lubinie, od którego oddaleni s? o kilka kilometrów. Wi?cej wiadomo?ci o firmie odszuka? mo?na na stronie:
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Dom Wn?trze
Firmy wg bran? > Handel
Naszym g?ównym produktem s? systemy grzewcze sk?adaj?ce si? z Trzech ?róde? Ciep?a, oparte na dzia?aniu Odnawialnych ?róde? Energii. Wszystkie projekty powsta?y w oparciu o wiele lat do?wiadczenia i dzia?ania firmy na terenie kraju oraz poza jej granicami. Jako pierwsi opracowali?my i wprowadzili?my na rynek kominek z p?aszczem wodnym do pracy w uk?adzie zamkni?tym. Inn? innowacj? by?o wprowadzenie systemów Zintegrowanego Ogrzewania, które w tym momencie pojawiaj? si? w ofertach wielu zak?adów.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Hurtownia urz?dze? grzewczych Kot?ohurt zaprasza do wspó?pracy instalatorów i firmy handlowe z ca?ego kraju. Zapewniamy szybk? dostaw? kot?ów, grzejników, kominków, wymienników z naszego stanu magazynowego. Zapewniamy bardzo atrakcyjne warunki handlowe na kot?y Z?biec, Cichewicz, Defro, Ogniwo. Tak?e grzejniki Regulus, piece gazowe Immergas. Zach?camy do sk?adania zapyta?. Kot?ohurt nie prowadzi sprzeda?y detalicznej. Posiadamy ogólnokrajowy zasi?g
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Ogrzewanie > Grzejniki
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
W naszej ofercie znajd? Pa?stwo podziemne i naziemne zbiorniki na gaz p?ynny LPG. Mog? by? one montowane pojedynczo lub w grupach.
Zbiorniki podziemne s? doskona?ym rozwi?zaniem, gdy mamy do czynienia z niewielk? dzia?k? albo je?li dom jest ciasno zabudowany. Tego rodzaju zbiorniki montuje si? w odleg?o?ci 1,5 metra od budynku. Przy konstrukcjach naziemnych dystans ten nie mo?e by? mniejszy ni? 3 metry. Dysponujemy ró?nej wielko?ci zbiornikami na gaz. Wybieraj?c urz?dzenie, nale?y pami?ta?, i? powinno by? ono dostosowane do wielko?ci budynku.
Oprócz wykonania projektu, doradztwa oraz monta?u instalacji, oferujemy te? pe?en serwis. Naturalnie zadbamy o wszelkie formalno?ci niezb?dne do wdro?enia zbiorników na Pa?stwa posesji.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie