Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : furtki]
Sortuj wg :
 • Kowalstwo artystyczne meble
 • ocena:
 • ocena gości:
Croll-Art to firma, której specjalno?ci? jest kowalstwo artystyczne oraz wytwórstwo stylowych wyrobów kutych. Oferta firmy to bogato zdobione ogrodzenia, bramy przesuwane i uchylne oraz furtki. Croll-Art oferuje tak?e meble metalowe ogrodowe, elementy wyposa?enia wn?trz (karnisze, wieszaki) oraz liczne ozdoby wykonywane technikami r?cznymi (?wieczniki, dekoracje). Firma wykonuje równie? barierki i balustrady balkonowe oraz schody metalowe: kr?cone i podwieszane.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Meble metalowe
Dom Wn?trze > Ozdoby
Dom Wn?trze > Wystrój wn?trz

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • BALUSPAW s.c. Mariusz Klawe Mariusz Kokotkiewicz
 • ocena:
 • ocena gości:
BaluSpaw specjalizuje si? w produkcji por?czy, balustrad, ogrodze? i daszków a tak?e elementów dekoracyjnych i galanterii metalowej ze stali zwyk?ej oraz nierdzewnej we wszelkiego rodzaju budynkach zarówno u?yteczno?ci publicznej jak i prywatnej.Posiadamy szeroki wybór wzornictwa naszych wyrobów, ka?dorazowo dostosowuj?c je ze wzgl?dów u?ytkowych i estetycznych do danego pomieszczenia lub budynku. W galerii mo?na zapozna? si? z nasz? ofert?. Pomimo wysokiego popytu na nasze wyroby, realizacja zamówie? przebiega szybko i prawid?owo, z zachowaniem wszystkich ustalonych z klientem terminów. Gwarantujemy bezp?atny pomiar i pe?ne doradztwo przed podpisaniem umowy oraz staranne wykonanie i fachowy monta? naszych wyrobów.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Ozdoby

Data dodania: Apr 27, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ogrodzenia panelowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Ogrodzeniapanelowe.eu to nowy portal-poradnik dla tych wszystkich, których interesuje temat lub sposób zamontowania ogrodzenia we w?asnym domu,czy obiekcie przemys?owym. Nie musisz korzysta? z us?ug wyspecjalizowanych firm budowlanych i instalacyjnych. Wystarczy odrobina czasu sp?dzona na naszym portalu a mo?esz zrobi? to z sam z pomoc? przyjació? czy cz?onków rodziny. Instalacja krok po kroku,wszystkie dost?pne typy ogrodze? panelowych,tradycyjnych lub siatki ogrodzeniowej. Portal stworzony dla tych którzy chc? si? dowiedzie? jakie typy ogrodze? s? aktualnie popularne jak równie? dla chc?cych zaczerpn?? wiedzy na temat ich instalacji.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane
Dom Wn?trze > Ogrody

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Balustrady Bia?ystok
 • ocena:
 • ocena gości:
ArtForma Design oferuje wysokiej jako?ci wyroby metalowe w?ród których mo?na wymieni? tablice informacyjne i pami?tkowe, ogrodzenia i balustrady oraz wiele wi?cej. Wszystkie nasze produkty wytwarzane s? przez zawodowców z du?ym sta?em pracy w tym zawodzie oraz z najwy?szej klasy materia?ów. Wszystko to sprawia, ?e produkty firmy s? cenione zarówno przez osoby prywatne jak i przedsi?biorstwa, które mia?y okazj? z nami wspó?pracowa?. Je?li szukasz ogrodzenia w Bia?ymstoku, skorzystaj z naszej atrakcyjnej oferty.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: Jan 26, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • METAL-MAX-SARNO bramy gara?owe
 • ocena:
 • ocena gości:
Skorzystaj z profesjonalnych us?ug firmy Metal Max Sarno. Jeste?my firm? rodzinn? z Sosnowca i dzia?amy na rynku od 1998 roku. Zdobyli?my ogromne do?wiadczenie w bran?y i zyskali?my rzesz? sta?ych klientów. Oferujemy metalowe ogrodzenia i bramy i specjalizujemy si? w wyrobach z elementów kutych. Nasza zasobna oferta zawiera przede wszystkim bramy gara?owe i wjazdowe, ogrodzenia, balustrady balkonowe, schodowe, kraty zabezpieczaj?ce a tak?e wszelkie prace z zakresu metaloplastyki. Ch?tnie stworzymy te? prace remontowo-budowlane takie jak stawianie s?upków z klinkieru czy uk?adanie kostki brukowej. Dzia?amy kompleksowo, od wykonania pomiarów i projektu po produkcj? i monta?. Zrealizujemy autorskie projekty naszych klientów. Jeste?my w dodatku autoryzowanym przedstawicielem firmy Tousek. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategoria:   Dom Wn?trze
Firmy wg bran?
Firmy wg bran? > Automatyka

Data dodania: Feb 19, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SOLIDUS PAK bramy
 • ocena:
 • ocena gości:
Posiadaj?ca swoj? siedzib? w Bia?ymstoku firma Solidus Pak proponuje wykonanie bramy, balustrady, furtki, schodów i innych wyrobów ze stali nierdzewnej. Na ?yczenie Klienta ??czymy metal z innymi towarami takimi jak np. drewno. Ka?da wykonana rzecz zostaje przez nas dok?adnie zabezpieczona przed korozj?. Nasi pracownicy to fachowcy z wieloletnim do?wiadczeniem zawodowym, którzy s?u?? fachowym doradztwem i pomoc? w czasie wyboru najlepszego dla Pa?stwa rozwi?zania. Zapewniamy terminow? realizacj? ka?dego zlecenia oraz konkurencyjne ceny. Wszystkich ch?tnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Zapraszamy tak?e do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której opublikowali?my pe?n? propozycj? i wi?cej informacji o przedsi?biorstwie.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Oct 16, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • marciniakogrodzenia.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Nowoczesne rozwi?zania techniczne to jedno, a zwyk?a wygoda drugie. My staramy si? pogodzi? to wszystko, wykorzystuj?c nasze umiej?tno?ci, kilka lat obecno?ci na rynku, jak równie? mo?liwo?ci zwi?zane z doskona?ym zapleczem technicznym. Nasze produkty, mi?dzy innymi ogrodzenie ?aluzjowe, przygotowane z najwy?sz? dba?o?ci? o bardzo ró?ne Pa?stwa potrzeby, spe?niaj? oczekiwania w wielu ró?nych zakresach. Uniwersaln? ich zalet? jest natomiast korzystna cena wszystkich rozwi?za?.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: May 2, 2017 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • DREWBET ?upane
 • ocena:
 • ocena gości:
Z ogromn? przyjemno?ci? przedstawiamy Pa?stwu firm? Drewbet. Nasze us?ugi ?wiadczymy od 1995 roku. Oferujemy: kostk? brukow?, p?ytk? chodnikow?, p?ytk? a?urow?, galanteri? dekoracyjn?, galanteri? drogowo - budowlan?, betonowe p?ytki ?cienne, pustaki elewacyjne, ogrodzenia ?upane, ogrodzenia drewniane, gara?e, palisady ?upane, podmurówk? systemow?, ogrodzenia betonowe i palisady drewniane. Proponowane przez nas pustaki elewacyjne ?upane stosowane s? g?ownie do wznoszenia ?cian oraz wyko?czenia elewacji w budownictwie wielorodzinnym, jak i obiektach u?yteczno?ci publicznej. Fragmenty pozwalaj? na wykonanie dowolnego kszta?tu w tym wewn?trznych ?cian ro?nego typu budowli. Zatrudniamy tylko odpowiedzialnych pracowników, zatem z ka?dym rokiem aktywno?ci zyskujemy zaufanie wielu setek usatysfakcjonowanych klientów. Wi?cej na stronie.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Nov 25, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Super Ogrodzenia - systemy aluminiowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Super Ogrodzenia to strona internetowa, na której wszyscy poszukuj?cy solidnych ogrodze? dla swoich posesji znajd? to czego potrzebuj?. Oprócz standardowej oferty obejmuj?cej kompletne systemy ogrodze?, obejmuj?ce bramy wjazdowe, furtki, prz?s?a, s?upki zawiera tak?e jedyny w sowim rodzaju konfigurator ogrodze?. Jest to narz?dzie do samodzielnej konfiguracji projektu ogrodzenia z dost?pnych elementów i uzyskania wyceny projektu. Ogrodzenia aluminiowe to produkt odporny na korozj?, trwa?y, wytrzyma?y, a jednocze?nie estetyczny.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Oct 11, 2016 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Systemy ogrodzeniowe Kraków – Pk-inox.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
W sytuacji gdy trzeba ogrodzi? du?? dzia?k? lub przemys?owy teren najlepszym sposobem s? ogrodzenia systemowe. Za rozwi?zaniami systemowymi przemawia przede wszystkim cena i trwa?o??. Nasza firma od lat zajmuje si? monta?em ogrodze? systemowych. Proponujemy klientom panelowe ogrodzenia zgrzewane zgrzewane z ocynkowanych drutów i malowane proszkowo oraz tradycyjne ogrodzenia z siatki ?limakowej z drutów powlekanych lub cynkowanych wiod?cych producentów krajowych. Us?uga monta?u nie ogranicza si? tylko do instalacji systemów ale obejmuje wykonanie podmurówki, osadzenie s?upów a dodatkowo mo?na u nas zamówi? bram? wjazdow?. Solidne wykonanie gwarantuje bezobs?ugowe u?ytkowanie i spokój na wiele lat. Warto zaufa? fachowcom i cieszy? si? trwa?ym ogrodzeniem.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Ogrody
Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: Mar 16, 2017 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0