Katalog Stron WWW

 
 

TUBU zlecenia,praca, biznes plan TUBU

Opis TUBU zlecenia,praca, biznes plan TUBU TUBU to serwis ze zleceniami dla firm oraz osób prywatnych. Zlecenia mo?na dodawa? na okre?lony przedzia? czasowy. W serwisie mo?na umieszcza? oferty pracy. Znajduj? si? tutaj równie? darmowy program wspomagaj?cy tworzenie biznes planu. Serwis ma za zadanie po?redniczy? pomi?dzy potencjalnym zleceniodawc? i zleceniobiorc? ma u?atwi? w znalezieniu kompetentnej osoby w celu wykonania okre?lonego zadania,pracy,zlecenia,us?ugi... ?eby z?o?y? zlecenie nie jest wymagana rejestracja wystarczy wej?? na stron? i nacisn?? przycisk Dodaj zlecenie a nast?pnie wype?ni? formularz im rzetelniej to zrobimy tym wi?ksze prawdopodobie?stwo znalezienia kompetentnego zleceniobiorc?
Url http://www.tubu.pl
Kategoria Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Przetargi
Słowa kluczowe zlecenia   praca   biznes plan   firma   us?ugi   biznes
Data dodania Feb 23, 2011
ID linku 12769
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia

Mamy zaszczyt przedstawi? firm? Ergo Cogito mieszcz?c? si? w Gda?sku. Nasza firma zajmuje si? doradztwem dla firm i indywidualnych przedsi?biorców w zakresie optymalizacji komunikacji wizerunkowej w biznesie. Proponujemy liczne rozwi?zania w zakresie tworzenia wizerunku, polegaj?ce na trafnym doborze s?ów w celu stworzenia twórczych nazw i sloganów dla marek i firm. Stworzenie loga, wizytówki, papieru firmowego, witryny internetowej to dla nas ?aden problem. Anga?ujemy specjalistów semantyków z bardzo du?ym do?wiadczeniem. ?wiadczymy nasze us?ugi w konkurencyjnych cenach. Wi?cej informacji znajd? pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Zapraszamy do zapoznania si? propozycj?, która przygotowa? dla posiadaczy domów jednorodzinnych oraz administratorów budynków nie tylko mieszkalnych, mistrz kominiarski. Swoje us?ugi ?wiadczymy przede wszystkim w okolicach stolicy oraz na obszarze powiatu piaseczy?skiego. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i kompetentnemu podej?ciu do naszej pracy, mo?emy pochwali? si? stale rosn?c? grup? zadowolonych Klientów. Z cz??ci? z nich, na przyk?ad ze spó?dzielniami mieszkaniowymi, ??cz? nas d?ugoterminowe umowy, dla cz??ci Klientów wykonujemy okazyjnie awaryjne interwencje. Przegl?damy dro?no?? kabli wentylacyjnych i kominowych, w razie potrzeby przywracamy prawid?ow? cyrkulacj? powietrza. Wszystkie wiadomo?ci odnajdziecie Pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Oferujemy mo?liwo?? korzystania z wydajnego systemu bilingowego – bez instalowania aplikacji u siebie, bez zakupu licencji i sprz?tu. Umo?liwiamy pe?ny outsourcing procesów bilingowych przy zerowym koszcie wej?cia w inwestycj?. System udost?pniamy zdalnie jako us?ug? profesjonaln? w modelu SaaS. Op?at? za korzystanie z us?ugi jest prowizja uzale?niona od obrotu. Stworzyli?my alternatyw? dla firm, które nie chc? lub nie mog? korzysta? z rozbudowanych i drogich systemów bilingowych. Oferujemy profesjonale naliczanie, fakturowanie, p?atno?ci cykliczne, rozliczania us?ug abonamentowych, rozliczanie op?at miesi?cznych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Odpowiednia forma reklamy jest najlepszym sposobem promocji i wykreowania wizerunku firmy. Wychodz?c na przeciw potrzebom wielu firm, oferujemy szeroko poj?te us?ugi reklamowe. Nasz? specjalno?ci? sta?y si? gad?ety reklamowe, stanowi?ce idealn? form? promocji. Jeste?my m?odym i dynamicznym zespo?em, pe?nym zaanga?owania i pomys?ów. Zawsze dok?adnie poznajemy oczekiwania naszych Klientów, by potem dobra? i zaproponowa? najbardziej odpowiednie gad?ety. Powstali?my z my?l? o ludziach i to w?a?nie ludzie s? nasz? inspiracj? do dzia?ania. Ze wzgl?du na ró?norodno?? ka?dej instytucji, przyjmowane przez nas zlecenia na gad?ety reklamowe traktowane s? indywidualnie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Firmy wg bran?
Hobby Rozrywka
Dekret Consulting na rynku us?ug ksi?gowych dzia?a od 1994 roku. W roku 2001 r. firma przedszta?ci?a si? w spó?ke z o.o.. Zaufa?o nam ponad kilkadzieci?t firm o bardzo ró?norodnym profilu prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej.
Na ?yczenie Pa?stwa mo?emy przedstawi? referencje. Posiadamy uprawnienia Ministerstwa Finansów do us?ugowego prowadzenia ksi?g. Wi?kszo?? pracowników naszego biura legitymuje si? wy?szym wykszta?ceniem ekonomicznym. Specyfik? naszego Biura jest informowanie klientów na bie??co o zmianach w przepisach podatkowych. Nawi?zanie wspó?pracy z nasz? firma ograniczy do minimum Pa?stwa kontakty z Urz?dem Skarbowym i ZUS oraz zmniejszy ilo?? pracy biurowej, a tym samym pozwoli na obni?enie kosztów dzia?alno?ci Pa?stwa firmy co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zaoszcz?dzonego w ten sposób czasu.
Kategoria:   Biznes Ekonomia