Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : biznes]
Sortuj wg :
 • forum o biznesie
 • ocena:
 • ocena gości:
Biznesforum.nsv.pl - to nowo powsta?e forum o biznesie, pisaniu biznes planu, zak?adaniu i prowadzeniu w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej, inwestowaniu i pomna?aniu ?rodków pieni??nych. Na forum przeczytasz tak?e o podatkach, odprowadzaniu sk?adek ZUS, uzyskasz tak?e inne porady prawne. Je?li planujesz otwiera? w?asn? firm? lub ju? j? prowadzisz, to jest to foirum dla Ciebie. Ju? wkrótce na forum rusza konkurs, z nagrodami o warto?ci kilku tysi?cy z?, zapraszamy do rejestracji.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Internet > Fora dyskusyjne

Data dodania: Jan 31, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Portal pracy
 • ocena:
 • ocena gości:
Witamy serdecznie. Zapraszamy do serwisu w którym znajdziesz oferty pracy w kraju i zagranic?, baz? CV oraz wiadomo?ci na temat kariery, edukacji, przepisów BHP i emerytur. Dowiesz si? równie? jak korzysta? z dotacji i ulg oraz jakie przys?uguj? Ci prawa w walce z nieuczciwym pracodawc? lub pracownikiem. Wiadomo?ci s? codziennie aktualizowane. To wszystko znajdziesz na naszym portalu pracy. Sprawd? to: www.wortalpraca.pl
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Prawo Spo?ecze?stwo
Produkcja Przemys?

Data dodania: Feb 10, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • abder.pl - katalog firm, katalog produktów i us?ug, b2b
 • ocena:
 • ocena gości:
Abder.pl jest serwisem s?u??cym do reklamowania za darmo produktów i us?ug. Mo?na tak?e zareklamowa? swoj? firm? i doda? wpis do katalogu firm. Do wyszukania produktów i us?ug s?u?? wyszukiwarki, w których mo?emy wybra? parametry szukania takie jak : bran?a, kategoria itp.
Aby zareklamowa? swoj? firm? wystarczy si? zarejestrowa? za darmo. Po tej czynno?ci mo?emy stworzy? wizerunek swojej firmy, dodaj?c lokalizacj?, kontakt, opis, logo firmy. W dalszej czynno?ci mo?emy dodawa? swoje produkty b2b ,oraz us?ugi . Mo?emy porównywa? ceny z konkurencj?, szuka? kontrahentów i klientów . W ?atwy sposób mo?emy wyró?ni? swój produkt na g?ównej stronie serwisu.
Nie zostawaj w tyle, zareklamuj si? i ty.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Internet > Og?oszenia
Marketing Reklama > Reklama w internecie

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Inspiruj?ce artyku?y
 • ocena:
 • ocena gości:
Blog jest starannie prowadzony a wpisy s? przydzielane do osobnych specjalnie tworzonych kategorii tematycznych, dzi?ki którym z ?atwo?ci? mo?na wszystko znale??. Jest to interesuj?ca pozycja, aby odpocz?? sobie i poczyta? przy kawie. Blog gromadzi artyku?u na tematy powi?zane z marketingiem w wyszukiwarkach, g?ównie firmy Google. Pozycjonowanie witryn internetowych to proceder d?ugotrwa?y i nale?y zachowa? stoick? cierpliwo??. Jest to bardzo skuteczna forma promocji w internecie.
Kategoria:   Internet > Blogi
Internet > Strony www

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Intryguj?ce artyku?y
 • ocena:
 • ocena gości:
Zbiór trafnych i praktycznych porad z ro?nych dziedzin. Je?li masz z czym? problem? Zapraszam, by? mo?e rozwi?zanie znajduje si? na tym blogu. Zapraszamy do czytania i dzielenia si? spostrze?eniami. Na blogu znajduj? si? równie? najnowsze aktualno?ci z kraju i ze ?wiata. W pe?ni funkcjonalny blog umo?liwiaj?cy nie tylko przegl?danie i pisanie bloga, ale równie? zak?adanie w?asnego konta u?ytkownika i umieszczenie informacji o sobie, korespondowanie z innymi u?ytkownikami.
Kategoria:   Internet > Blogi
Inne > Strony prywatne

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Inwestforum.pl - Forum o inwestowaniu- Czyl jak zarobiÄ�? Inwestycyjne i ekonomia w najlepsz
 • ocena:
 • ocena gości:
Dowiedz si? w co zainwestowa?, inwestycje i biznes, praca i kariera, prognozy gie?dowe, rynek walutowy. Jedyne takie forum w polskim internecie. Do??cz do naszego grona! grona ludzi przedsi?biorczych. doradzimy Ci w co zainwestowa? aby nie straci?, zdradzimy jaki biznes za?o?y?. Wymie? si? równie? swoimi pogl?dami na temat ekonomi i przedsi?biorczo?ci szeroko poj?tej! zapraszamy do dyskusji!
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy
Internet > Fora dyskusyjne

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Szkolenia finanse
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma prosperuje od 1998 roku. MASTERS Centrum zajmuje si? podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, wspieramy firmy we wdra?aniu ich strategii biznesowych. Firma zatrudnia kreatywnych, posiadaj?cych niespo?yte pok?ady energii, wiecznie m?odych ludzi. Misia naszej firmy to stwarzanie komfortowych warunków do nauki i wymiany do?wiadcze?, dba? o wysoki poziom obs?ugi klientów, pomaga? firmom rozwi?zywa? ich problemy i podnosi? ich pozycj? na rynku.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: May 19, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Informacje gospodarcze
 • ocena:
 • ocena gości:
Porady finansowe dla przedsi?biorców, najnowsze notowania gie?dy, informacje gospodarcze, kursy walut. Doradztwo finansowe to najkorzystniejsze i najlepsze porady w ro?nych sytuacjach finansowych. W co op?aca si? zainwestowa?. Jak zarabia? na inwestycjach. Jak efektywnie dba? o swoje finanse. Pomagamy w wyborze najlepszej oferty, za?atwieniu formalno?ci zwi?zanych z procedurami kredowymi czy inwestycyjnymi.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wp?yw gospodarki na biznes
 • ocena:
 • ocena gości:
Informacje na temat wp?ywu gospodarki na biznes, zale?no?ci gie?dowe, porady dla przedsi?biorców, regulacje prawne, wszystko w jednym miejscu. W jaki sposób nale?y post?powa? z klientami, aby sprzeda? nie stanowi?a problemu, jak rozwija? swoje umiej?tno?ci w zdobywaniu i utrzymywaniu zadowolonych klientów. Poradnik internetu dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Prowadzenie firmy
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis w ca?o?ci po?wi?cony prowadzeniu w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej, publikujemy tutaj porady i wskazówki w prowadzeniu w?asnej firmy, liczymy na Pa?stwa czynny udzia? w jego tworzeniu. Mamy nadzieje ?e znajd? Pa?stwo tutaj pomocne informacje, przydatne w prowadzeniu i rozwoju waszej dzia?alno?ci. Porady biznesowe dla przedsi?biorców, zmiany w prawie, aktualne opinie ekspertów o sytuacji na rynku, porady w co i kiedy warto zainwestowa?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]