Katalog Stron WWW

 
 

Przydomowe oczyszczalnie ?cieków

Opis Przydomowe oczyszczalnie ?cieków Nasz? podstawow? produkcj? i ofert? handlow? s? przydomowe oczyszczalnie ?cieków typu TOPAS. Te ekologiczne oczyszczalnie ?cieków s? produkowane w wielko?ci od 1 do 400 RLM. Pierwowzorem i zarazem punktem wyj?cia do skonstruowania oczyszczalni i opracowania technologii TOPAS , by?y du?e oczyszczalnie ?cieków typu SBR. Oprócz przydomowych (kompaktowych) oczyszczalni typu TOPAS zajmujemy si? budow? i monta?em oczyszczalni powy?ej 400RLM. S? to biologiczne oczyszczalnie ?cieków SBR typu MONOBLOK i FLEXIDIBLOK przeznaczone dla wsi , ma?ych i du?ych miejscowo?ci. Biologiczne oczyszczalnie ?cieków tej wielko?ci ?wietnie zdaj? egzamin przy du?ych obiektach handlowych oraz jako oczyszczalnie osiedlowe i oczyszczalnie dzielnicowe itp.
Url http://www.oczyszczalnie-sciekow.com.pl
Kategoria Edukacja Nauka > Ekologia
Biznes Ekonomia > Tworzywa sztuczne
Budownictwo
Słowa kluczowe Oczyszczalnie przydomowe   przepompownie ?cieków   separatory t?uszczu   oczyszczalnie ?cieków   szamba
Data dodania May 4, 2010
ID linku 6263
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Edukacja Nauka > Ekologia

Firma AM-WIND nale?y do nielicznych na polskim rynku, oferuj?cych sprzeda? elektrowni wiatrowych. Budowa fundamentów pod turbiny wiatrowe jest kolejn? specjalizacj? firmy. Interes zwi?zany z tego typu energetyk? obejmuje równie? doradztwo i pomoc oraz monta? i uruchomienie elektrowni wiatrowych. Dalsza wspó?praca oparta jest na serwisie i monitoringu ju? powsta?ych urz?dze?.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Produkcja Przemys? > Automatyka
Firma GEOTAKT z Kielc oferuje us?ugi dotycz?ce ochrony ?rodowiska i geologii. Zapewnia kompetentne podej?cie do u?ytkownika. Opiera prac? na innowacyjno?ci i rzetelno?ci, a zamówienia spe?nia terminowo i w dobrych cenach. Za?og? firmy tworz? profesjonali?ci z wieloletnim do?wiadczeniem, cieszy si? wi?c wielkim uznaniem nabywców. W dzia?alno?ci zachowuje wszelakie procedury bezpiecze?stwa. Oferuje us?ugi z zakresu projektowania, tj. projekty geologiczne, programy gospodarki odpadami i rekultywacji czy dokumentowanie zasobów wód podziemnych. Zajmuje si? równie? dzia?alno?ci? wdro?eniow?, czyli badaniami pod?o?a budowlanego, sondowaniami dynamicznymi, wierceniami, nadzorami rekultywacyjnymi, testowaniem zanieczyszcze? pod?o?a gruntowo-wodnego, ska?e? substancjami ropopochodnymi czy metalami ci??kimi. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Firma RenCraft ma specjalizowan?, kompleksow? i sprawdzon? ofert? pozwalaj?c? korzysta? z alternatywnych ?róde? energii, ze szczególnym uwzgl?dnieniem energii biomasy. Specjalizujemy si? w wykorzystaniu biomasy jako paliwa w sposób wygodny, nowoczesny i przyjazny ?rodowisku. Dostarczamy rozwi?zania najnowocze?niejszych, zautomatyzowanych kot?owni opalanych biomas?. Oferta adresowana jest przede wszystkim do samorz?dów, instytucji i przedsi?biorstw. Nasze instalacje s? bardzo bezpieczne, nie obci??aj? klimatu emisjami CO2 oraz potencjalnie tworz? rynek zbytu dla pozyskiwanej lokalnie biomasy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Szukasz firmy zajmuj?cej si? us?ugami doradczymi z zakresu ochrony ?rodowiska? Zapraszamy do zaznajomienia si? z propozycj? firmy ECG Orbital Sp. z o.o. Oferujemy: wnioski w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC, testy ha?asu w ?rodowisku - posiadamy certyfikat wdro?onego systemu jako?ci w tym obszarze, screening stanu ?rodowiska, plany rekultywacji zanieczyszczonych gruntów oraz wód, testy emisji zanieczyszcze? emitowanych do atmosfery, realizowanie opracowa? niezb?dnych do uzyskania decyzji porz?dkowych z zakresu ochrony otoczenia, raporty oddzia?ywania na ?rodowisko, przegl?dy ekologiczne oraz audyty ?rodowiskowe, przegl?dy prywatyzacyjne, raporty o bezpiecze?stwie, plany operacyjno-ratownicze i programy zapobiegania awariom. Wi?cej na naszej stronie.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Nowy Portal przyrodniczy, który pr??nie si? rozwij? i nie traci czasu na zb?dne trele-lele.Jeste?my grup? znaj?cych si? ludzi, który umiej? pomaga? i nie zbyt wiele. Nasza strona oferuje Wam przygotowanie do zdania matury z Biologii,Chemii,Fizyki i dosta? si? na studia medyczne, które w tych czasach s? dost?pne dla ludzi. Aktualnie posiadamy system ekopunktów, które s? bardzo popularne w naszym serwisie,oferujemy za punkty nagrody (e-mail,do?adowania a NAWET KSI??KI!!).
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Edukacja Nauka > Kursy