Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe  

Linki
 • Zwrot podatku AustriaJe?li pracowa?e? w UK, Irlandii Po?udniowej, Niemczech, Holandii, Austrii, Norw
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li pracowa?e? w UK, Irlandii Po?udniowej, Niemczech, Holandii, Austrii, Norwegii lub USA, nale?y ci si? zwrot podatku. Zwrot podatku to kwota rz?du kilkuset lub nawet kilku tysi?cy z?otych. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu mo?emy za Ciebie przeprowadzi? ca?? procedur? szybko i sprawnie. Pomagamy tak?e naszym klientom uzyska? zasi?ek rodzinny z Niemiec (Kindergeld).
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zwrot podatku Norwegia
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li pracowa?e? za granic?, najprawdopodobniej nale?y Ci si? zwrot podatku. Wystarczy, ?e z?o?ysz wniosek o zwrot podatku w naszej firmie, a za?atwimy za Ciebie wszystkie formalno?ci. Pieni?dze zostan? szybko przekazane na Twoje konto bankowe lub odbierzesz je w naszym biurze. Realizujemy zwrot podatku z Wielkiej Brytanii, Irlandii Po?udniowej, Niemiec, Austrii, Holandii, Norwegii oraz USA. Pomagamy tak?e uzyska? zasi?ek rodzinny z Niemiec, tzw. Kindergeld.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro ksi?gowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Biuro Rachunkowe, us?ugi ksi?gowe Nysa. W naszej ofercie kadry, ksi?gi rachunkowe, ksi?gowo??, ksi?ga przychodów i rozchodów.
Nasza firma jest licencjonowanym biurem, której celem jest profesjonalne i rzetelne ?wiadczenie us?ug z zakresu ksi?gowo?ci, finansów i spraw kadrowo p?acowych. Specjalizujemy si? w obs?udze ma?ych ?rednich i du?ych (grup kapita?owych) przedsi?biorstw o ró?nym profilu dzia?alno?ci. Mamy du?e do?wiadczenie w prowadzeniu rachunkowo?ci i podatków zdobyte w czasie d?ugoletniej praktyki zawodowej. Dzi?ki wspó?pracy z naszym biurem nasi klienci uzyskuj?: * oszcz?dno?? czasu, * zmniejszenie kosztów, * doradztwo z zakresu podatków, * gwarancj? jako?ci ?wiadczonych us?ug, * terminow? realizacj? zada? Przestrzegamy zasad poufno?ci danych jak równie? przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: Apr 22, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi ksi?gowe Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasze biuro rachunkowe dzia?a od 1998 roku. Us?ugi ksi?gowe prowadzimy dla 120 firm zatrudniamy 16 osób bardzo dobrze wykwalifikowanych. Posiadamy bardzo du?e do?wiadczenie w finansach wspó?pracujemy z ekspertami z dziedziny prawa. Zapewniamy pe?n? obs?uga ksi?gowo?ci firmy, rozwi?zywanie bie??cych i zaleg?ych problemów ksi?gowych, pomoc przy wnioskach kredytowych, wszystkie formalno?ci w Urz?dach. Dla przysz?ych klientów pomoc w za?o?eniu firmy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro Rachunkowe Radom
 • ocena:
 • ocena gości:
Biuro Rachunkowe Jolanta Gudemajer

Nasza firma jest licencjonowanym biurem, której celem jest profesjonalne i rzetelne ?wiadczenie us?ug z zakresu ksi?gowo?ci, finansów i spraw kadrowo p?acowych. Specjalizujemy si? w obs?udze ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw o ró?nym profilu dzia?alno?ci. Mamy du?e do?wiadczenie w prowadzeniu rachunkowo?ci i podatków zdobyte w czasie kilkunastoletniej praktyki zawodowej.

Dzi?ki wspó?pracy z naszym biurem nasi klienci uzyskuj?:

* oszcz?dno?? czasu,
* zmniejszenie kosztów administracyjnych i zatrudniania ksi?gowych,
* doradztwo z zakresu podatków,
* gwarancj? jako?ci ?wiadczonych us?ug,
* terminow? realizacj? zada?

Przestrzegamy zasad poufno?ci danych jak równie? przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro Rachunkowe Kraków - KONTO
 • ocena:
 • ocena gości:
Wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, korzystaj?ca z mo?liwo?ci jakie stwarza firma - sta?ego dost?pu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych. ?wiadczymy us?ugi w zakresie: prowadzenia ksi?g rachunkowych spó?ek i osób fizycznych, prowadzenia ksi?gowo?ci wspólnot i spó?dzielni mieszkaniowych, prowadzenia podatkowych ksi?g przychodów i rozchodów, ewidencji rycza?tu, pe?nej obs?ugi kadrowo-p?acowej, wyprowadzania zaleg?o?ci. Oferujemy mo?liwo?? dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro rachunkowe Warszawa - 7plusplus
 • ocena:
 • ocena gości:
Biuro rachunkowe Warszawa oferuje pe?n? obs?ug? ksi?gow? oraz kadrow? firm dzia?aj?cych zarówno jako osoby fizyczne jak i podmioty prawne. Do?wiadczenie i zaanga?owanie naszych specjalistów w powierzane zadania, gwarantuj? wysok? jako?? us?ug, co za tym idzie, zadowolenie naszych klientów. Biuro rachunkowe warszawa ka?dego klienta traktuje w sposób indywidualny. Zapraszamy!
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro rachunkowe z Lublina
 • ocena:
 • ocena gości:
BBR to biuro rachunkowe oraz biuro audytorskie w Lublinie. Zapewniamy pe?n? realizacj? zada? rachunkowo - ksi?gowych. Badamy sprawozdania finansowe wszystkich jednostek (spó?ki prawa handlowego, s?u?ba zdrowia, szko?y, instytucje). Specjalizujemy si? w projektach na potrzeby unii europejskiej. Zapraszamy do naszego biura w Lublinie przy ulicy Konopnickiej.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nitownice Lobster
 • ocena:
 • ocena gości:
W sprzeda?y firmy FIDI znajdziemy takie narz?dzia pneumatyczne jak nitownice Lobster a tak?e szereg elementów do nitowania: nity w tym nity dr??one. Dost?pne dla klienta s? tak?e nitonakr?tki oraz elemnty wciskane PEM. FIDI Sp. z o.o. po??czy?o w swojej dzia?alno?ci wieloletnie do?wiadczenie z rynku pod nazw? FAR Polska Sp. z o.o. oraz owocn? wspó?prac? przede wszystkim z w?osk? firm? FAR S.r.l.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ksi?gowo?? toru?
 • ocena:
 • ocena gości:
Biuro Ksi?gowe ASTOR Toru? ?wiadczy pe?n? ksi?gowo?? a tak?e prowadzenie spraw p?ac i zwi?zanych z deklaracjami ZUS toru?. Prace te wykonujemy na w?asnym oprogramowaniu, b?d? na ?yczenie klienta na jego oprogramowaniu i w miejscu jego firmy. Oferujemy pomoc dla nowych przedsi?biorców zamierzaj?cych rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz?. Mamy bogate do?wiadczenie zawodowe w bran?y budowlanej i zwi?zane z handlem hurtowym i detalicznym a w tym zwi?zane z eksportem i importem towarów. Serdecznie zapraszamy!
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??

Data dodania: Aug 21, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags