Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : biuro rachunkowe]
Sortuj wg :
 • Biuro rachunkowe Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
OPTANT jest Biurem Rachunkowym o du?ym do?wiadczeniu specjalizujemy si? w prowadzeniu ksi?gowo?ci firm z kapita?em polskim jak i zagranicznym. Oferujemy us?ugi ksi?gowe w zakresie prowadzenia Ksi?g Rachunkowych, Ewidencji Rycza?towych i Rozchodów, Podatkowych Ksi?g Przychodów oraz prowadzenia rozlicze? kadrowo-p?acowych. ?wiadczymy us?ugi na bardzo wysokim poziomie.
Kategoria:   Firmy wg bran?

Data dodania: Apr 21, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi ksi?gowe Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasze biuro rachunkowe dzia?a od 1998 roku. Us?ugi ksi?gowe prowadzimy dla 120 firm zatrudniamy 16 osób bardzo dobrze wykwalifikowanych. Posiadamy bardzo du?e do?wiadczenie w finansach wspó?pracujemy z ekspertami z dziedziny prawa. Zapewniamy pe?n? obs?uga ksi?gowo?ci firmy, rozwi?zywanie bie??cych i zaleg?ych problemów ksi?gowych, pomoc przy wnioskach kredytowych, wszystkie formalno?ci w Urz?dach. Dla przysz?ych klientów pomoc w za?o?eniu firmy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro Rachunkowe Radom
 • ocena:
 • ocena gości:
Biuro Rachunkowe Jolanta Gudemajer

Nasza firma jest licencjonowanym biurem, której celem jest profesjonalne i rzetelne ?wiadczenie us?ug z zakresu ksi?gowo?ci, finansów i spraw kadrowo p?acowych. Specjalizujemy si? w obs?udze ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw o ró?nym profilu dzia?alno?ci. Mamy du?e do?wiadczenie w prowadzeniu rachunkowo?ci i podatków zdobyte w czasie kilkunastoletniej praktyki zawodowej.

Dzi?ki wspó?pracy z naszym biurem nasi klienci uzyskuj?:

* oszcz?dno?? czasu,
* zmniejszenie kosztów administracyjnych i zatrudniania ksi?gowych,
* doradztwo z zakresu podatków,
* gwarancj? jako?ci ?wiadczonych us?ug,
* terminow? realizacj? zada?

Przestrzegamy zasad poufno?ci danych jak równie? przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro Rachunkowe Kraków - KONTO
 • ocena:
 • ocena gości:
Wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, korzystaj?ca z mo?liwo?ci jakie stwarza firma - sta?ego dost?pu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych. ?wiadczymy us?ugi w zakresie: prowadzenia ksi?g rachunkowych spó?ek i osób fizycznych, prowadzenia ksi?gowo?ci wspólnot i spó?dzielni mieszkaniowych, prowadzenia podatkowych ksi?g przychodów i rozchodów, ewidencji rycza?tu, pe?nej obs?ugi kadrowo-p?acowej, wyprowadzania zaleg?o?ci. Oferujemy mo?liwo?? dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro rachunkowe Warszawa - Biuro rachunkowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Biuro rachunkowe PBR ?wiadczy profesjonalne us?ugi w zakresie rachunkowo?ci i ksi?gowo?ci. Zajmujemy si? wszelkimi rodzajami rozlicze?, prowadzeniem ewidencji, ksi?g rachunkowych i podatkowych oraz obs?ug? kadrowo-p?acow? i prawn?. Przygotowujemy sprawozdania finansowe. Jeste?my firm? nowoczesn? i przyjazn? Klientowi. Wyró?niaj? nas mi?dzynarodowe standardy us?ug. We wspó?pracy z Klientem rozpoznajemy jego aktualne potrzeby oraz stale monitorujemy ich zmian?, oferuj?c elastyczne us?ugi dopasowane do dynamicznie zmieniaj?cego si? otoczenia. Zespó? PBR tworz? osoby posiadaj?ce wykszta?cenie kierunkowe oraz certyfikaty po?wiadczaj?ce zdobyte kwalifikacje. Dzi?ki wsparciu, jakie oferujemy, prowadzenie w?asnej dzia?alno?ci nie b?dzie problemem.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi ksi?gowe Ursynów
 • ocena:
 • ocena gości:
Euro Consulting to biuro rachunkowe ?wiadcz?ce us?ugi ksi?gowe. W ofercie posiada obs?ug? ksi?gowa rycza?tu od przychodów, obs?ug? ksi?gowej ksi?gi przychodów i rozchodów. Firma prowadzi te? monitoring nale?no?ci oraz wsparcie podatnika. Pocz?tki firmy Euro Consulting si?gaj? roku 1990. Od pocz?tku istnienia zajmujemy si? kompleksow? obs?ug? ksi?gow? wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych. Nasz zespó? stanowi? doradcy podatkowi oraz certyfikowani ksi?gowi. Obecnie us?ugi ksi?gowe ?wiadczymy dla przesz?o 600 podmiotów gospodarczych w trzech biurach.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi ksi?gowe Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Pareto - biuro rachunkowe w Poznaniu oferuj?ce profesjonalne us?ugi ksi?gowe i podatkowe. Nasi pracownicy to wykwalifikowani specjali?ci z wieloletnim do?wiadczeniem z zakresu prowadzenia pe?nej i uproszczonej ksi?gowo?ci. Klientami firmy s? ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa o ró?nym profilu dzia?alno?ci. Zapewniamy im profesjonalne doradztwo i skuteczn? obs?ug?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: Aug 26, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ksi?gowo??
 • ocena:
 • ocena gości:
W takim mie?cie jak Zabrze znajduje si? bardzo wiele ró?nych firm, wi?kszo?? firm ma swoje biuro ksi?gowe w budynku, jednak mniejsze firmy nie maj? sensu tworzy? oddzia?u ksi?gowego, przez co korzystaj? z wolno stoj?cych biur ksi?gowych, które równie? mo?na w mie?cie. Biura ksi?gowe s? bardzo pomocne dlatego odwied? nasz? stron? i znajd? biuro ksi?gowe w okolicy dla siebie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: Dec 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro Rachunkowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy pe?en zakres us?ug ksi?gowych dla spó?ek z o.o., fundacji, stowarzysze?, spó?ek jawnych, spó?ek komandytowych oraz spó?ek cywilnych. Zapewniamy rzeteln? obs?ug? ksi?gowo - podatkow? naszych klientów, popart? bogatym do?wiadczeniem zdobytym podczas wspó?pracy z ró?norodnymi podmiotami gospodarczymi. Prowadzimy kompleksow? obs?ug? firm b?d?cych na rycza?cie, ksi??ce przychodów i rozchodów, pe?nej ksi?gowo?ci.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??

Data dodania: Jan 22, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro rachunkowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis Biurarachunkowe to jeden z najobszerniejszych katalogów biur rachunkowych, bieg?ych rewidentów i doradców podatkowych w Polsce. Dodaj swoje biuro do naszego serwisu i b?d? widoczny dla klientów. Posiadamy baz? biur z ca?ej Polski dlatego Ty tez musisz tu by?. Wystarczy wype?ni? prosty formularz aby doda? biuro rachunkowe. Serdecznie zapraszamy do zapoznania do umieszczania wpisów dotycz?ce biur rachunkowych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Data dodania: Mar 2, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >]