Katalog Stron WWW

 
 

Sklep elektryczny Wroc?aw

Opis Sklep elektryczny Wroc?aw Spó?ka Selar jest dystrybutorem artyku?ów elektrotechnicznych ( hurt / detal ) i wykonawc? us?ug w zakresie elektroenergetyki. Dzia?amy na terenie Wroc?awia i okolic (woj. Dolno?l?skie).
Posiadamy w sprzeda?y szerok? gam? materia?ów dla instalatorów oraz tzw. asortyment dla domu. Zapewniamy fachow? obs?ug? i doradztwo wykwalifikowanych instalatorów oraz niskie ceny.
Instalatorzy znajd? w naszym sklepie wszystko, co potrzebne do przeprowadzenia remontu lub wykonania nowej instalacji elektrycznej. Dla sta?ych Klientów przewidujemy rabaty a tak?e kredyt kupiecki i miesi?czne limity zakupów bezgotówkowych.
Url http://www.selar.pl
Kategoria Firmy wg bran? > Elektryczne
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw
Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Słowa kluczowe artyku?y   elektryczne   elektrotechniczne   Wroc?aw   przewody   sklep   kable   oprawy   bezpieczniki   osprz?t
Data dodania Mar 4, 2011
ID linku 13059
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Firmy wg bran? > Elektryczne

Firma Control zajmuje si? dystrybucj? urz?dze? s?u??cych do ewidencji czasu pracy, pomiaru temperatury czy kontroli dost?pu. Jako firma cieszymy si? ogromnym uznaniem w?ród naszych odbiorców.

Specjalizujemy si? równie? w produkcji czujników termicznych, na przyk?ad typu Pt100, jak i we wszelkiego rodzaju urz?dzeniach s?u??cych do pomiaru temperatury w pomieszczeniach, mas spo?ywczych, a tak?e s?u??ce do badania wilgotno?ci. Tego typu urz?dzenia reguluj?ce temperatur? s? szczególnie przydatne w przemy?le i laboratoriach.

Do pomiaru temperatury pos?ugujemy si? specjalnymi czujnikami jak na przyk?ad pt100. Zale?nie od potrzeb tego typu czujniki mog? by? spo?ytkowane do mierzenia ciep?oty substancji mi?kkich typu: w?dliny, ser, suchych gazów u?ywanych w ró?nych dzia?ach techniki, pomiaru cyrkulacji cieczy i substancji pó?p?ynnych w produkcji przemys?owej. Na zako?czenie warto wspomnie? o wa?nej funkcji naszych czujników pt100 wykorzystywanych do pomiaru wilgotno?ci w przestrzeni przemys?owej - niezwykle u?yteczne urz?dzenie w suszarniach drewna i tytoniu.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Elektryczne
Firmy wg bran? > Automatyka
W obecnych czasach dost?p do mediów takich jak radio, Internet czy telewizja nie stanowi ju? najmniejszego problemu. Wi?kszo?? z nas inwestuje w monta? anteny satelitarnej, aby posiada? dost?p do obrazu i d?wi?ku w cyfrowej jako?ci. Jednak tam gdzie to niemo?liwe wci?? stosuje si? anteny naziemne. Dlatego nasz? specjalno?ci? jest równie? monta? anten naziemnych. Kraków to obszar naszej dzia?alno?ci, dlatego dojazd do klienta op?acamy we w?asnym zakresie.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Elektryczne
DAWsystem to ?wietni elektrycy z Krakowa, którzy w swojej ofercie maj?: pomiary elektryczne, monta? instalacji, pod??czenie p?yty indukcyjnej i co najwa?niejsze — pogotowie elektryczne! W razie awarii s? dost?pni 24/7 pod nr tel.: 784368111. Na ich stronie mo?esz tak?e zamówi? darmowe po??czenie, a specjali?ci postaraj? si? oddzwoni? nawet w 15 sekund! Wa?na informacja — wycena jest zawsze gratis!
Kategoria:   Firmy wg bran? > Elektryczne
Firmy wg bran? > Firmy budowlane
Reklama firmy elektrycznej
Nasza firma wykonuje pomiary oraz instalacje elektryczne na terenie ca?ego kraju i we wszelkiego rodzaju zabudowaniach. Mamy ju? prawie sze??dziesi?cioletnie do?wiadczenie w tej dziedzinie, dlatego te? mamy wiele zlece? i musimy wybiera? po?ród tych najlepszych klientów.
Nie jest to oczywi?cie sprawiedliwe, jednak?e staramy si? równie? dba? o renom? zak?adu i co jaki? czas, fundujemy, sponsorujemy prace elektryczne tym aktualnie najbardziej potrzebuj?cym, bo i tacy wci?? mi?dzy nami s? i ch?tnie przyjmuj? pomoc.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Elektryczne
PWSK specjalizuje si? w administracji szeroko rozumianym towarem. Proponuje swoje programy przeznaczone dla magazynów lub wypo?yczalni i dzia?a jako sklep z czytnikami kodów kreskowych czy ich drukarkami wspó?dzia?aj?cych z ich programami. PWSK zajmuje si? równie? ewidencj? czasu pracy pracowników oferuj?c oprogramowanie i oprzyrz?dowanie RFID dla klientów konieczne w wi?kszych oddzia?ach chc?cych zautomatyzowa? proces ewidencji, lub potrzebuj?cych kontroli stanowisk np podczas obchodu stra?ników.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Elektryczne