Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne  

Linki
 • Korepetycje
 • ocena:
 • ocena gości:
Korepetycje, a w?a?ciwie Gie?da Og?osze? Edukacyjnych to szybko rozwijaj?cy si? serwis dzia?aj?cy na zasadzie Gumtree, z t? ró?nic? i? nie jest tak skomercjalizowany, oraz dotyczy tylko i wy??cznie og?osze? edukacyjnych. Je?li wi?c udzielasz korepetycji, posiadasz szko?? j?zykow?, tudzie? jeste? t?umaczem zapraszam do umieszczenia swojej oferty zupe?nie za darmo. Co dziennie odwiedza nas kilkaset osób, my?l? wi?c i? warto po?wi?ci? kilka minut i doda? og?oszenie
Kategoria:   Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne
Internet > Og?oszenia

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Arkusze maturalne
 • ocena:
 • ocena gości:
MATURALNE.NET to zbiór wszelkich materia?ów dla maturzystów. Kiedy stoisz przed swoim pierwszym powa?nym egzaminem w ?yciu, arkusze maturalne mog? si? wydawa? wielkim wyzwaniem. Dlatego zamieszczamy dziesi?tki arkuszy z poprzednich lat aby za pomoc? treningu ka?dy móg? dobrze si? przygotowa? do testu. Polecamy wszystkim, którym zale?y na miejscu w dobrej uczelni wy?szej. Matura wcale nie musi by? taka straszna!
Kategoria:   Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne
Edukacja Nauka > Opracowania
Edukacja Nauka > Matematyka

Data dodania: Feb 12, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Studia dla Ciebie
 • ocena:
 • ocena gości:
Prezentacje uczelni po??czone z ich stronami internetowymi oraz aktualna, dotycz?ca rekrutacji w roku akademickim 2009/2010 oferta studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.
W serwisie publikowane s? równie? prezentacje pracodawców oraz informacje o praktykach, sta?ach i ofertach pracy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne

Data dodania: Mar 4, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Okna PCV, Okna plastikowe
 • ocena:
 • ocena gości:
OKNA PCV - jak kupi? dobre okna PCV? Wspó?czynnik przenikania ciep?a okna, izolacja akustyczna okna, Klasy okienne A B C czym si? ró?ni?? Wentylacja w oknie - po co? Dlaczego okno pcv nie mo?e by? wy?sze ni? 2,5m? Odpowiedzi na te pytania dotycz?ce okien PCV znajdziesz na naszej stronie. Strona jest na bie??co uzupe?niania nowym materia?em dotycz?cym bran?y okiennej i okien pcv.
Kategoria:   Budownictwo > Okna
Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne
Hobby Rozrywka > Media

Data dodania: Mar 11, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Medytacja
 • ocena:
 • ocena gości:
Serdecznie zapraszamy na forum po?wi?cone : fizyce kwantowej, rozwoju duchowemu oraz medytacji . Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji, które mog? odmienic twoje ?ycie, b?dziesz móg? si? podzielic tak?e sw? opini? .
To jedyne takie forum, ??cz?ce te, przez wielu ludzi owiane tajemnic?, dwa tematy. Je?li masz jakie? pytanie, mo?esz bez problemu zapytac, na pewno zostanie ci udzielona odpowied? ! Zapraszamy !
Kategoria:   Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne
Hobby Rozrywka > Hobby

Data dodania: Mar 26, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Gabinet Terapii Pedagogicznej - MAGIA ORTOGRAFII
 • ocena:
 • ocena gości:
Gabinet Terapii Pedagogicznej MAGIA ORTOGRAFII powstaje z my?l? o dzieciach, rodzicach i nauczycielach, którym nie jest obca problematyka niepowodze? szkolnych.
Dysleksja, dysgrafia i dysortografia to specyficzne trudno?ci w nabywaniu umiej?tno?ci czytania i pisania, które s? podstawowymi umiej?tno?ciami cz?owieka. Trudno?ci w ich nabywaniu cz?sto wspó?wyst?puj? z innymi trudno?ciami w nauce szkolnej. Ka?de dziecko, u którego zauwa?amy symptomy wyst?powania specyficznych trudno?ci w uczeniu si? powinno by? jak najwcze?niej zdiagnozowane i obj?te specjalistyczn? terapi? pedagogiczn?.
Terapia pedagogiczna zmierza do spowodowania okre?lonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiej?tno?ci szkolnych dziecka. Prawid?owe funkcjonowanie analizatorów wzrokowego i s?uchowego oraz prawid?owy rozwój ruchowy jest niezb?dnym warunkiem opanowania przez dziecko umiej?tno?ci czytania i pisania w czasie przewidzianym programem szkolnym. W wyniku zaburze? w funkcjonowaniu analizatorów dziecko mo?e napotyka? na wiele trudno?ci podczas nauki szkolnej m.in. w zakresie wypowiadania si?, czytania, pisania, rysowania a tak?e w nauce innych przedmiotów.
Wychodz?c naprzeciw problemom zwi?zanym ze specyficznymi trudno?ciami w uczeniu si? proponuj? swoj? pomoc w przezwyci??aniu napotykanych trudno?ci. Zach?cam do kontaktu dzieci, rodziców oraz nauczycieli.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Nauczyciele
Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne
Zdrowie Uroda > Psychologia > Psychoterapia

Data dodania: Mar 26, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Angielski24.com - Nauka j?zyka angielskiego
 • ocena:
 • ocena gości:
Chcesz nauczy? si? j?zyka angielskiego? Wejd? na Angielski24.com Znajdziesz tu testy, wypracowania, gramatyk? j?zyka angielskiego, forum, pomoc w nauce angielskiego, s?ownictwo angielskie. Rejestracja oraz korzystanie z portalu jest bezp?atne. Rozpocznij nauk? j?zyka angielskiego ju? dzi? z portalem Angielski24.com ! Zapraszamy! FCE, CAE, CPE, Matura i inne egzaminy
Kategoria:   Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne
Edukacja Nauka > Nauka angielskiego
Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Matura z historii
 • ocena:
 • ocena gości:
II wojna ?wiatowa - historia konfliktu. Bitwy, kampanie, wydarzenia i postacie, które wp?yn??y na dramat lat 1939-45. Matura z historii i j?zyka polskiego, przygotowania do egzaminu dojrza?o?ci dla uczniów liceum i technikum. Liczne serwisy tematyczne dotycz?ce wojny w ró?nych aspektach. Wspó?czesne reminiscencje konfliktu - ksi??ki, filmy, gry komputerowe - recenzje i atrakcyjne konkursy. Ogromna baza danych budowana przez lata i opublikowana w jednym miejscu z przyst?pn? nawigacj? i pi?kn? grafik?.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Nauki humanistyczne
Hobby Rozrywka > Hobby
Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Liczyc.pl - Kalkulatory pensji, kredytowy, oszcz?dno?ci itp.
 • ocena:
 • ocena gości:
Wyliczymy wszystko co jest tylko mo?liwe. W serwisie Liczyc.pl dokonanie oblicze? z ró?nych dziedzin ?ycia jest proste i szybkie przy zastosowaniu nieskomplikowanych kalkulatorów. Narz?dzia, które u?atwi? Wam ?ycie w ogromnym stopniu. Kalkulator kredytowy, pensji netto brutto, oszcz?dno?ci, hipoteczny, rozmiarów ubra?, jednostek miar i mnóstwo dalszych.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne
Biznes Ekonomia > Kredyty

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Portal Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych
 • ocena:
 • ocena gości:
Portal zajmuje si? opisem i analiz? procesów i wydarze?, zwi?zanych z szeroko rozumian? ga??zi? wiedzy, jak? jest geopolityka. Badamy i analizujemy problematyk? przedmiotu, zw?aszcza w odniesieniu do krajów Wspólnoty Niepodleg?ych Pañstw. W przeciwieñstwie do innych organizacji i rz?dów nie promujemy i nie preferujemy okre?lonych systemów politycznych kosztem innych, lecz staramy si? obiektywnie zrozumie? mechanizmy dzia?ania problematyki sprawowania w?adzy w ka?dych warunkach, bez narzucania okre?lonej wizji i baga?u kulturowego.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne
Internet > Aktualno?ci
Prawo Spo?ecze?stwo > Polityka

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags