Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Internet > Portale  

Linki
 • Filmy dokumentalne i edukacyjne
 • ocena:
 • ocena gości:
Czy jeste? dojrza?ym chrze?cijaninem i czy chcesz dowiedzie? si? wi?cej na temat swojej religii? A mo?e jeste? zdecydowanym ateist? i sceptycznie podchodzisz do wszystkiego co jest zwi?zane z wiar? i chcesz dowiedzie? si? np. tego co sprawia, ?e tak wielu chrze?cijan by?o gotowych odda? ?ycie za wiar?? Je?eli tak to na filmy-dokumentalne.pl znajdziesz wiele odpowiedzi dotycz?cych religii. Jest tu ca?a seria dokumentów zatytu?owana Tajemnice Biblii, która jest po?wiecona m.in. poszukiwaniu archeologicznych i geologicznych dowodów na temat istnienia biblijnych miast – Jerycha czy Sodomy i Gomory b?d? innym znaleziskom takim jak religijne zwoje sprzed czasów Chrystusa. Mo?na tu odnale?? naukowe podej?cie i wyt?umaczenie zagadnie? takich jak Arka Noego czy Arka Przymierza. W filmach nie zapomniano tak?e o porównaniu bliblijnych tekstów z prawdami historycznymi. Czy faktycznie pierwszym królem Izraela by? Dawid? Czy Salomon by? jego nast?pc?? Natomiast niedowiarków powinien zadowoli? film przedstawiaj?cy histori? cz?owieka uwa?anego za cudotwórc?, który ?y? w czasach Chrystusa jednak szybko zosta? zapomniany. To a tak?e du?o du?o wi?cej na filmy-dokumentalne.pl !
Kategoria:   Internet > Portale

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Portal osiedla Osowa Góra w Bydgoszczy
 • ocena:
 • ocena gości:
Dzielnica Osowa Góra w Bydgoszczy dotychczas pozbawiona by?a swojej osiedlowej strony z prawdziwego zdarzenia. T? niew?tpliw? luk? na mapie bydgoskich portali wype?nia serwis osowaonline.pl który stawia sobie za cel jasne, codzienne informowanie tutejszych mieszka?ców o wszystkim, co jest dla nich wa?ne z punktu widzenia dzielnicy. Znale?? wi?c tu mo?na informacje takie jak czas i godziny otwarcia punktów handlowych, przychodni, banków, a tak?e lokalnej gastronomii. Mieszka?cy s? równie? informowani o tym, jakie przedsi?wzi?cia urz?d miasta podejmuje wobec dzielnicy Osowa Góra. Portal po?redniczy równie? w za?atwianiu rozmaitych interwencji zg?aszanych przez osowogórzan, staraj?c si? rozwi?za? ich k?opoty. Przy stronie funkcjonuje forum, na którym mieszka?cy osiedla wymieniaj? si? informacjami, dyskutuj?, a tak?e zg?aszaj? sprawy interwencyjne redakcji serwisu.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Kujawsko-pomorskie
Inne > Strony prywatne
Internet > Portale

Data dodania: Feb 4, 2009 Trafień: 21 Ocena: 1.89 Głosów: 9
Popularny
 • Recenzje i Testy sprz?tu
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis VideoTesty.pl jest pierwszym w Polsce portalem technologicznym przybli?aj?cym swoim u?ytkownikom wiedz? na temat urz?dze? nowych technologii w postaci multimedialnych prezentacji wideo.

Portal VideoTesty.pl ma na celu pomaga? internautom w dokonywaniu w?a?ciwych i ?wiadomych zakupów urz?dze? elektronicznych. Postawiony cel realizujemy mi?dzy innymi poprzez publikacje testów i recenzji poszczególnych modeli urz?dze?, a tak?e dostarczaniu wiadomo?ci na temat nowo?ci rynkowych i informacji bran?owych.

Dodatkowo portal VideoTesty.pl udost?pnia rozwi?zania podstawowych problemów wynik?ych w trakcie codziennego u?ytkowania ?wie?o nabytych produktów oraz dostarcza popularne aplikacje u?atwiaj?ce prac? na tych urz?dzeniach.
Kategoria:   Internet > Portale
Komputery > Sprz?t komputerowy

Data dodania: Feb 4, 2009 Trafień: 1 Ocena: 4.50 Głosów: 2

4. Do Celu

 • Do Celu
 • ocena:
 • ocena gości:
Najwi?ksza wyszukiwarka polskich us?ug i mieszka? w Londynie. DoCelu jest innowacyjn? wyszukiwark?, która zosta?a stworzona w celu ?atwego i szybkiego pozyskiwania informacji o polskich firmach, us?ugach oraz ofertach mieszkaniowych na terenie Londynu. Na naszej stronie znajduj? si? tak?e istotne dla polskich imigrantów wiadomo?ci dotycz?ce lokalnych instytucji, urz?dów skarbowych, us?ug medycznych, o?rodków religijnych etc.
Kategoria:   Internet > Portale
Internet > Og?oszenia

Data dodania: Feb 23, 2009 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ?yczenia
 • ocena:
 • ocena gości:
Zyczonka to jak sama nazwa wskazuje kolekcja ?ycze? na ka?d? okazj?. W naszym serwisie utworzyli?my kilkana?cie grup ?wi?t i na
ka?de z nich wskazali?my odpowiednie zyczonka. Z zasobów sieciowych wybrali?my tylko te wierszyki, które najlepiej trafi? do serc waszych najbli?szych. Sk?adanie ?ycze? to pi?kna polska tradycja, któr? nale?y piel?gnowa? przy ka?dej mo?liwej okazji.
Kategoria:   Internet > Portale
Kultura Sztuka > Sentence, Cytyaty, Aforyzmy
Kultura Sztuka > ?wi?ta i tradycje

Data dodania: Mar 11, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • tick.pl - to si? teraz kupuje!
 • ocena:
 • ocena gości:
Tick.pl jest nowy projektem na polskim rynku portali spo?eczno?ciowych. Wpisuje si? on w zyskuj?cy ostatnio ogromn? popularno?? nurt social shopping. G?ownym celem portalu jest maksymalne u?atwienie procesu zakupów. Wszystko dzi?ki systemowi dynamicznie tworzonych sugesti, generowanych przez ka?dego u?ytkownika podczas dokonywania zakupów przy pomocy portalu.
Kategoria:   Internet > Portale
Kraje Miasta Regiony > Ma?opolskie
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Mar 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Plotkarnia.com - Nowinki i Ciekawostki o S?awnych
 • ocena:
 • ocena gości:
Plotkarnia.com jest to towarzyski i rozrywkowy serwis internetowy, w którym przeczytasz najnowsze plotki, sensacje, skandale, komentarze i fakty z ?ycia Celebrities. Obejrzysz tu tak?e piosenki, teledyski, video i zdj?cia Celebrities zarówno polskich jak i zagranicznych. Serdecznie wszystkich zapraszamy do szczegó?owego zapoznania si? z nasz? stron?!
Kategoria:   Internet > Portale

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • DARMOWE DZWONKI
 • ocena:
 • ocena gości:
DZWONKI MP3 - codziennie nowe darmowe dzwonki dodawane przez naszych u?ytkowników! W serwisie GreenMP3.pl znajdziesz ju? ponad 2000 dzwonków dodanych przez najlepszych u?ytkowników.
Najciekawsze kategorie muzyczne dzwonków jak: techno, dance, rap, disco, filmowe, pop, sygna?y sms i wiele wi?cej. Dodawaj, pobieraj za FREE DZWONKI i wygrywaj co miesi?c odtwarzacz MP3!
Kategoria:   Internet > Portale
Hobby Rozrywka > Konkursy

Data dodania: Apr 19, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • WYSZUKIWARKA MP3
 • ocena:
 • ocena gości:
Wyszukiwarka mp3 - wyszukuje darmowe mp3, mo?esz s?ucha?, pobiera? Swoje ulubione piosenki mp3, tworzy? playlisty ze swoimi przebojami, dzi?ki czemu mo?esz s?ucha? wiele piosenek mp3 po kolei bez ponownego wyszukiwania. W wyszukiwarce boxMP3.eu znajdziesz muzyk? dost?pn? w sieci i nie tylko, sam sprawd?, szukaj ulubionych utworów z gatunku pop. rock, techno, rap, disco, trance, dance. ZAPRASZAMY!
Kategoria:   Kultura Sztuka > Muzyka
Hobby Rozrywka > Hobby
Internet > Portale

Data dodania: Apr 19, 2009 Trafień: 21 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Akordeon-Polski Serwis Akordeonowy-Cyja.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Akordeon to nie tylko instrument czy te? przys?owiowe ,, weso?e drzewo". Akordeon to przede wszystkim narz?dzie dzi?ki, któremu uczucie kumulowane wewn?trz serca muzyka ma szans? wy?oni? si? na zewn?trz. Serwis ??czy ludzi kochaj?cych akordeon- amatorów, samouków, uczniów szkó? muzycznych, dzieci, zawodowców. Tworzymy Polsk?, Internetow? Akordeonistyk?. Mamy szerokie plany, które ju? niebawem si? ziszcz?. Je?li pragniesz ZMIENIA? OBLICZE AKORDEONU, tworzy? z nami serwis znajdziesz miejsce u nas w redakcji Serwisu. A je?li chcesz miec przyjació?- ZNAJDZIESZ ICH TUTAJ!!!

ZAPRASZAMY!!!
Kategoria:   Kultura Sztuka > Muzyka
Internet > Portale
Hobby Rozrywka

Data dodania: Apr 22, 2009 Trafień: 9 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Najlepszy
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags