Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Biznes Ekonomia > Consulting  

Kategorie

Jako?? (10)


Linki
 • Sofista.pl - copywriting, naming, artyku?y tematyczne, info prasowe, Cz?stochowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Sofista realizuje us?ugi z zakresu szeroko rozumianego copywritingu. Piszemy artyku?y sponsorowane, tworzymy slogany, przygotowujemy informacje prasowe, tre?ci mailingow, propozycje nazw dla firm oraz wiele innych. Firma rozwija sie dzi?ki Akademickim Inkubatorom Przedsi?biorczo?ci. W bardzo krótkim czasie zdobyli?my wielu uznanych klientów, z którymi stale wspó?pracujemy. Z dnia na dzie? poszerzamy dzia?alno?? oraz zdobywamy nowe do?wiadczenia.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Artyku?y codziennego u?ytku
Biznes Ekonomia > Zarabianie w internecie
Biznes Ekonomia > Consulting

Data dodania: Mar 7, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • FMC Management - FX Konto- Platforma Walutowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Za po?rednictwem FMCM mog? Pa?stwo otworzy? konto na platformie walutowej i uzyska? dost?p do globalnego rynku walutowego. Rol? FMCM jest zapewnienie Pa?stwu niezb?dnej pomocy w zakresie efektywnej realizacji transakcji walutowych jak i d?ugoterminowego, strategicznego zarz?dzania ryzykiem kursowym. FMCM jest podmiotem nadzorowanym przez KNF.

Proponujemy Pa?stwu szeroki wachlarz us?ug zwi?zanych z aktywno?ci? przedsi?biorstwa na rynku walutowym. Przeprowadzanie transakcji na rynku walutowym wi??e si? z ponoszeniem ryzyka kursowego oraz kosztów zwi?zanych tymi operacjami. Oba te elementy mog? jednak zosta? ograniczone, w konsekwencji prowadz?c od wygenerowania znacznych oszcz?dno?ci w przeprowadzaniu operacji walutowych. Korzy?ci wynikaj?ce ze zmniejszenia ryzyka oraz kosztów transakcyjnych , a wi?c realne oszcz?dno?ci finansowe, mog? Pa?stwo osi?gn?? przy wspó?pracy z FMC Management.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • MOVe {New Media Agency}
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja nowych mediów MOVe - W MOVe jeste?my przede wszystkim PASJONATAMI. Do tej pory pracowali?my dla mi?dzynarodowej firmy, ??cz?cej w sobie elementy agencji interaktywnej oraz firmy konsultingowej, sk?d wynie?li?my nasze do?wiadczenie. MOVe to zespó? zapalonych projektantów grafiki, interakcji, u?yteczno?ci oraz ruchu. Specjalizujemy si? w projektach zwi?zanych z ruchem oraz interakcj?.
Kategoria:   Marketing Reklama > Reklama w internecie
Biznes Ekonomia > Consulting
Marketing Reklama > Agencje reklamowe

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Doradztwo finansowe, kredyty i po?yczki, ubezpieczenia, inwestowanie i oszcz?dzanie, lokata w z?ocie
 • ocena:
 • ocena gości:
Four Gates. Fabryka Finansów oferuje nowe spojrzenie na finanse osobiste. Pomagamy zarz?dza? bud?etem domowym i zabezpiecza? finansow? przysz?o?? naszych Klientów. Oferujemy kompleksowe doradztwo kredytowe i ubezpieczeniowe oraz wybór OFE.
Fabryka Finansów pozwala odpowiedzie? na pytania: dlaczego i jak warto oszcz?dza?? Jak zbudowa? kapita? na przysz?o??? Jak stworzy? stabilny bud?et domowy? Posiadamy unikalny produkt na czasy kryzysu w postaci lokaty w z?ocie. Oferujemy kompleksowe doradztwo kredytowe i ubezpieczeniowe oraz wybór OFE. Jeste?my partnerem niemieckiej grupy Four Gates AG, notowanej od 2004 roku na gie?dzie w Hamburgu.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • windykacja nale?no?ci
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? windykacyjno-mediacyjn? zajmuj?ca si? odzyskiwaniem d?ugów.
Windykacj? polubown? prowadzimy w negocjacjach bezpo?rednich co pozwala
skróci? czas odzyskiwania nale?no?ci i zwi?ksza efektywno??
egzekwowanego d?ugu (78%).
Za zlecenie nie pobieramy ?adnych op?at wst?pnych, a naszym
wynagrodzeniem jest prowizja od wyegzekwowanej kwoty (ju? od 5%).
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Consulting

Data dodania: Aug 26, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • infofinanse - kredyty inwestycje podatki, waluty | infofinanse.netportale.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis oferuj?cy informacje ze ?wiata finansów. Codziennie aktualizowane artyku?y. Kredyty, inwestycje, podatki, waluty, banki, oferty, informacje. Darmowy newsletter codziennie rano. Je?li Twój zawód, to bankier. Je?li pracujesz w sektorze finansowym. Ten portal jest skierowany do Ciebie. To prawdziwe centrum info finanse. Je?li potrzebujesz informacji z zakresu: akcje finanse, lub przedsi?biorstwo finanse, albo: kredyty inwestycje podatki - tu znajdziesz wszystko, co Ci potrzebne.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Consulting

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • D4 Konsulting
 • ocena:
 • ocena gości:
D4 dostarcza kompleksowe us?ugi doradztwa biznesowego.
Specjalizujemy si? w obs?udze ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Oferujemy wsparcie w zakresie planowania, wdro?enia i optymalizacji rozwi?za? strategicznych i operacyjnych zapewniaj?cych popraw? efektywno?ci funkcjonowania przedsi?biorstw oraz ich stabilny rozwój.
Doradzamy w zakresie strategii, promocji, ekspansji, komunikacji oraz fuzji i przej??.
Klientami D4 s? firmy polskie chc?ce rozwija? wspó?prac? w zakresie handlu i us?ug na rynkach europejskich, jak równie? firmy zagraniczne zainteresowane wej?ciem oraz rozwojem ich dzia?alno?ci na rynku polskim.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Dotacje dla firm
 • ocena:
 • ocena gości:
Wypatrujesz dotacji dla swojej firmy? Obi?o Ci si? o uszy, ?e s? dost?pne dotacje unijne dla firm, ale nie orientujesz si? jak pozyska? te dotacje? Dowiedzia?e? si? o doradcach unijnych oraz firmach consultingowych zdobywaj?cych dotacje unijne, ale nie rozumiesz gdzie zdoby? rzeczowe us?ugi doradcze? Na stronie www.dotacje-dla-firm.pl znajdziesz informacje o POIG a zw?aszcza dotacje dla firm, jakie mo?e pozyska? Twoja firma. Dowiesz si? te?, jakie organizacje oraz rzeczoznawcy unijni mog? Ci przy tym sprawnie pomóc.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • TopPharm doradztwo farmaceutyczne, rejestracja leków
 • ocena:
 • ocena gości:
Us?ugi rejestracji leków w Polsce i w EU w ramach procedur narodowych i MRP/DCP, rejestracja suplementów diety, wyrobów medycznych, kosmetyków, badanie czytelno?ci ulotki, doradztwo farmaceutyczne, tworzenie dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych. Firm? tworz? byli eksperci Urz?du Rejestracji maj?cy wieloletnie do?wiadczenie w ocenie dokumentacji i rejestracji w procedurach narodowych, MRP, DCP, procedury centralnej. Wiedz? t? uzupe?nia do?wiadczenie nabyte w trakcie pracy w firmach doradczych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting

Data dodania: Nov 13, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • †?umaczenia przysi?g?e j?zyka angielskiego, hiszpa?skiego, portugalskiego
 • ocena:
 • ocena gości:
T?umaczenia ustne i pisemne. Specjalizacja w j?zyku hiszpa?skim, portugalskim, angielskim. T?umaczenia przysi?g?e i specjalistyczne. T?umaczenia biznesowe i doradztwo j?zykowe. Organizacja konferencji, szkole?, eventów. Wysoka jako?? ?wiadczonych us?ug. Przyjmujemy zlecenia z ca?ej Polski. Siedziba Wroc?aw.
Jeste?my m?od? i dynamicznie rozwijaj?c? si? firm?, z sze?cioletnim do?wiadczeniem w t?umaczeniach i doradztwie j?zykowym. Swoj? ofert? wzbogacili?my o kompleksow? obs?ug? firm, instytucji i klientów indywidualnych w zakresie organizacji konferencji, eventów, szkole? i spotka? biznesowych oraz ca?ej gamy us?ug t?umaczeniowych. Dostosowujemy projekty, produkty i us?ugi do wymaga? j?zykowych obowi?zuj?cych na wskazanych rynkach lokalnych. Skupiamy si? przede wszystkim na jako?ci ?wiadczonych us?ug i zapewniamy wysokie standardy poufno?ci.

Zajmujemy si? równie? za?atwianiem spraw urz?dowych, organizowaniem szkole?, obs?ugianiem konferencji, seminariów, eventów, imprez okoliczno?cowych i spotka? integracyjnych, rezerwacj? miejsc noclegowych i wynajmem samochodu.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > T?umaczenia
Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags