Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : pneumatyka]
Sortuj wg :
 • Pneumatyka
 • ocena:
 • ocena gości:
G?ównymi minusami spr??anego powietrza t?oczonego przez kompresory s?: mikronowe zabrudzenia mechaniczne (py?. rdza), h2o oraz olej który pochodzi z kompresora. Aby uzyska? satysfakcjonuj?ce i trwaj?ce d?ugo pracowanie powietrznych mechanizmów, powinno si? nale?ycie przygotowa? spr??ane powietrze. Firma Air-Com z Wroc?awia zna si? na tym najlepiej. Oferujemy liczne urz?dzenia przygotowania spr??onego powietrza takich jak: kompresory si?owniki, osuszacze spr??onego powietrza, filtry pneumatyczne, zbiorniki pneumatyczne oraz wiele innych elementów armatury powietrznej. Ponadto zajmujemy si? serwisem spr??arek i innych urz?dze? pneumatyki si?owej.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Meble metalowe
Firmy wg bran? > Automatyka

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pneumatyka - narz?dzia fuji
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy wyselekcjonowane i tylko profesjonalne marki narz?dzi, które sprawdzaj? si? w ka?dych warunkach pracy. Nasza dzia?alno?? poparta jest szerok? wiedz? i do?wiadczeniem z zakresu pneumatyki. W trafnym doborze narz?dzi do naszej oferty pomaga nam dobra znajomo?? rynku narz?dzi w Japonii, Tajwanie i w Niemczech. Dzi?ki temu w naszej ofercie znajdziesz przyzwoite narz?dzia za rozs?dn? cen?. Jeste?my bezpo?rednim importerem narz?dzi pneumatycznych z Niemiec, W?och, Japonii i Tajwanu. Mark? wiod?c? s? narz?dzia niemieckiej firmy Pneutrend, której jeste?my wy??cznym przedstawicielem w kraju. Oferta nasza zawiera rownie? produkty innych znanych i cenionych firm m.in. NITTO Kohki, Muraki, Nile, Powasert, Biax, Deprag, Porta, Tecnogi, VGL Professional, Basso, Kuani, Sunmake.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Oct 11, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Delta-Technika: kompresory, spawarki, si?owniki, zgrzewarki, osuszacze
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma prowadzi dzia?alno?? w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, ?wiadczy us?ugi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz zajmuje si? produkcj? si?owników pneumatycznych wg standardu ISO 6431 i ISO 6432. Dzia?alno?? us?ugowa firmy to przede wszystkim serwis kompresorów ?rubowych i t?okowych, narz?dzi pneumatycznych, spawarek transformatorowych i inwertorowych, pó?automatów spawalniczych, urz?dze? prostowniczo-rozruchowych. ?wiadczymy us?ugi monitoringu kompresorów ?rubowych oraz projektowania i wykonania instalacji spr??onego powietrza. Us?ugi serwisowe s? ?wiadczone w siedzibie firmy lub w ramach serwisu mobilnego bezpo?rednio u Klienta. Dzia?alno?? produkcyjna firmy koncentruje si? na si?ownikach pneumatycznych TEKMA i jest prowadzona na bazie komponentów firmy CAMOZZI.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Maszyny
Firmy wg bran? > Automatyka

Data dodania: Oct 11, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pompy hydrauliczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedsi?biorstwo PHS z Wroc?awia zajmuje si? sprzeda?? urz?dze? hydraulicznych i pneumatycznych. We wspó?pracy z firm? Parker Hannifin montujemy pompy z?bate i pompy hydrauliczne. W ofercie mamy tak?e si?owniki, zawory oraz filtry. Budujemy uk?ady hydrauliczne i stacje zasilaj?ce. Zajmujemy si? tak?e diagnostyk? uk?adów hydraulicznych i poszczególnych cz??ci uk?adu. Takie elementy jak rozdzielacz hydrualiczny nie maj? dla nas tajemnic. Postaw na sprawdzon? firm?.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Feb 12, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pneumatyka, Automatyka, si?owniki, zawory, Prema, Norgren - Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedsi?biorstwo zajmuje si? profesjonalnymi us?ugami, handlem oraz doradztwem w zakresie obejmuj?cym: pneumatyk?, hydraulik? si?ow? i automatyk? przemys?ow?.

Firma dzia?a od 1999 roku. Wysoko wykwalifikowana kadra in?ynierska, pozwala na szybkie i efektywne rozwi?zywanie problemów. Wykonuje równie? szeroki zakres us?ug: remonty, modernizacje, serwis i instalacje. Oferujemy równie? us?ug? filtracji oleju hydraulicznego oraz produkcj? zasilaczy hydraulicznych.

Reprezentuje m.in. producentów: C.P.P. Prema S.A., Norgren, Festo, SMC, Pneumax, Rectus, Bosch Rexroth, Ponar Wadowice, Argo - Hytos, Parker.

Biuro wprowadza innowacyjne elementy uk?adów, zajmuje si? projektowaniem, dostarczaniem, serwisem i modernizacj? urz?dze? przemys?owych oraz wykonywaniem elementów specjalnych.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Hydraulika si?owa
Firmy wg bran? > Automatyka
Firmy wg bran? > Maszyny

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Chwytaki - SELLTECH PH
 • ocena:
 • ocena gości:
Selltech to firma dzia?aj?ca na rynku od 1991 roku. Na pocz?tku swojej dzia?alno?ci dostarczali?my towar jako firma Izo-Terma. Specjalizujemy si? w dostawach ?o?ysk i elementów pneumatyki dla firm produkuj?cych obrabiarki do obróbki drewna. Jeste?my dostawcami wyrobów firm/dzia?alno?ci jednoosobowych/przedsi?biorstw SCHUNK oraz SOMMER AUTOMATIC, a naszymi g?ównymi dostawcami s? ASCO-JOUCOMATIC, CAMOZZI, BOSCH-REXROTH, FESTO, NORGREN, PARKER, PNEUMAX, SMC, UNIVER.
Kategoria:   Produkcja Przemys?
Firmy wg bran?

Data dodania: Sep 14, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Air-Com Pneumatyka Automatyka
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Air-Com Pneumatyka – Automatyka s.c jest znana g?ównie ze sprzeda?y wysokiej jako?ci urz?dze? pneumatycznych. Przedsi?biorstwo oferuje szereg kompleksowych us?ug w postaci tworzenia i realizowania projektów oraz serwisu instalacji pneumatycznych. Wspó?pracuje z renomowanymi firmami, m.in. Atlas Copco, Airtec, czy Landefeld. Pe?n? ofert? znajd? Pa?stwo na stronie internetowej Air-Com, na któr? serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Automatyka

Data dodania: Jan 16, 2018 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Osuszacze.eu
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedstawiona strona internetowa to nowoczesny portal, który zawiera liczne informacje zwi?zane z osuszaczami powietrza – ich rodzajami, dzia?aniem, przeznaczeniem i budow?. Szeroki zakres publikowanych materia?ów gwarantuje, ?e ka?dy kto interesuje si? pneumatyk?, znajdzie tutaj co? dla siebie. Serdecznie zach?camy do zapoznania si? ze szczegó?ami.
Kategoria:   Internet > Blogi
Produkcja Przemys? > Automatyka

Data dodania: Oct 27, 2018 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ZaworyZwrotne.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Zach?camy do do??czenia do grona czytelników bloga dost?pnego na podanej stronie internetowej. Publikowane s? tutaj interesuj?ce wpisy zwi?zane z tematem automatyki oraz pneumatyki. U?ytkownicy znajd? tutaj równie? baz? elementów armatury przemys?owej – zaworów zwrotnych, które mo?na naby? w opisanej na stronie firmie. Serdecznie polecamy i zapraszamy.
Kategoria:   Produkcja Przemys?

Data dodania: Jan 31, 2019 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Pneumatyka
 • ocena:
 • ocena gości:
Podstawowa funkcja kompresora sprowadza si? do zwi?kszenia ci?nienia gazu na okre?lonej i zamkni?tej przestrzeni. Je?li powietrze jest prawid?owo przechowywane, jego ci?nienie stopniowo wzrasta — pozwala to na wytworzenie mocy, której pó?niej u?ywa si? mi?dzy innymi w przemy?le. Spr??one powietrze ma wiele zastosowa?. S?u?y w przekszta?caniu sk?adu chemicznego, na przyk?ad przy produkcji nawozów, albo mo?e zosta? wykorzystane do celów przemys?owych — mi?dzy innymi w procesie produkcji. Najpopularniejsze zastosowanie kompresora powietrza zauwa?ane jest przy nast?puj?cych narz?dziach: szlifierki, gwo?dziarki czy pistolety natryskowe.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Automatyka
Produkcja Przemys? > Elektronika

Data dodania: Feb 6, 2012 Trafień: 1 Ocena: 3.00 Głosów: 2

Strony: 1 2 [Następna >]