Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : serwis komputerowy]
Sortuj wg :
 • IC service - Najta?sze we Wroc?awiu us?ugi informatyczne dla Ciebie i Twojej firmy
 • ocena:
 • ocena gości:
Kompleksowa obs?uga informatyczna klientów indywidualnych oraz firm. Zajmujemy si? praktycznie wszystkim co zwi?zane z infrastruktur? informatyczn? w Twoim domu oraz firmie.
Pocz?wszy od instalacji oprogramowania, konfiguracji sprz?tu sieciowego, uruchamiania serwerów pocztowych, sql, www po zapewnianie im infrastruktury sprz?towej w postaci okablowania strukturalnego i sprz?tu aktywnego. Gwarantujemy profesjonalizm oraz NAJNI?SZE ceny we Wroc?awiu.
Kategoria:   Komputery > Us?ugi komputerowe
Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Mar 30, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Serwis, naprawa - Warszawa, Kraków, Wroc?aw, Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis/Naprawa Autoryzowany, Gwarancyjny i Pogwarancyjny na terenie Polskich miast takich jak -

Warszawa, Kraków, Wroc?aw, Pozna?, Szczecin...
Jest wiele miast w których poszukujemy serwisu jednak nie zawsze potrafimy odszuka? odpowiedniego...

Dodawane serwisy do katalogu s? sprawdzane i opiniowane, dzi?ki czemu mo?na si? dowiedzie? przed oddaniem sprz?tu do naprawy czego mo?emy oczekiwa? i komu tak naprawd? to powierzamy.

Na stronie warszawaserwis.pl znajdziecie Pa?stwo kontakt do wielu dobrych serwisów w których b?dziecie mogli dokona? naprawy swojego ukochanego samochodu, lodówki, komputera i innych rzeczy, które uleg?y uszkodzeniu.

Pozdrawiamy
WarszawaSerwis.pl
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi informatyczne - Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Podejmujemy pe?n? opiek? nad systemami IT naszych Klientów a oferowane przez nas us?ugi informatyczne to min.:
administracja sieci komputerowych, naprawy komputerów i urz?dze? IT, wsparcie u?ytkowników - helpdesk, dostawy sprz?tu i oprogramowania, doradztwo informatyczne, audyt informatyczny,
odzyskiwanie danych, system archiwizacji danych i inne.
W naszej ofercie jest tak?e projektowanie i tworzenie stron internetowych, hosting oraz rejestracja domen.
G?ównym obszrem naszego dzia?ania s?: Warszawa, Nasielsk, Marki, Zielonka, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki ale tak?e inne miasta ( województo mazowieckie ).
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe
Internet > Hosting

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SerwisOnline- Naprawa komputerów
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona SerwisOnline zosta?a stworzona z my?l? o pocz?tkuj?cych u?ytkownikach komputera, którzy chc? pozna? swój sprz?t bardziej od strony technicznej. Dzi?ki tej stronie dowiecie si? w jaki sposób dzia?aj? serwisy komputerowe w Polsce, z jakiego oprogramowania korzystaj?, a tak?e poznacie zasady dzia?ania poszczególnych podzespo?ów komputerowych. Na naszej stronie znajdziesz liczne poradniki komputerowe dzi?ki którym sam b?dziesz móg? sam naprawi? swój komputer oraz nauczysz si? w jaki sposób nale?y diagnozowa? problem.
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Sprz?t komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Serwis komputerów i laptopów
 • ocena:
 • ocena gości:
Pocz?tki firmy wywodz? si? z gie?dy elektronicznej we Wroc?awiu. Firma zosta?a zarejestrowana w po?owie 2005 r., a z pocz?tkiem 2006 r. zosta? otwarty sklep i punkt serwisowy w budynku na targu w Jelczu-Laskowicach.
W zwi?zku z du?? dost?pno?ci? na gie?dach elektronicznych sprz?tu uszkodzonego i ,,niesprawdzonego" od pocz?tku rozwijali?my serwis inwestuj?c w niezb?dn? wiedz? i sprz?t. Do?wiadczenie zdobywali?my w sposób bezbolesny dla klientów przywracaj?c do pe?nej sprawno?ci du?? ilo?? uszkodzonego sprz?tu sprowadzanego z zachodu. Pozwoli?o nam to stopniowo poszerza? ofert? us?ug serwisowych dla klientów zapewniaj?c im wysok? jako?? i skuteczno?? napraw przy korzystnej cenie.
Z ko?cem 2007 r. zaniechali?my utrzymywania stanowisk na gie?dach we Wroc?awiu i Sosnowcu-Milowicach. W 2008 r. zlikwidowali?my równie? punkt na targu w Jelczu-Laskowicach przenosz?c si? do lokalu przy ul. Hirszfelda 4/18 o niemal dwukrotnie wi?kszej powierzchni. Zwi?kszona powierzchnia lokalu zosta?a przeznaczona na utworzenie nowych stanowisk serwisowych. W istotny sposób poprawi?y si? warunki pracy, a tak?e znacz?co skróci? si? czas realizacji zlece?.
Obecnie, korzystaj?c z dotacji ze ?rodków Powiatowego Urz?du Pracy w O?awie, zakupili?my stacj? do wymiany uk?adów BGA (ang. Ball Grid Array). Zatrudniamy specjalistów, którzy zdobywali do?wiadczenie w autoryzowanych serwisach obs?uguj?cych naprawy gwarancyjne znacz?cych producentów sprz?tu komputerowego. Mamy dost?p do uk?adów i cz??ci zarówno u?ywanych, pochodz?cych z demonta?u i recyklingu, jak równie? nowych, importowanych z Chin.
Specjalizujemy si? g?ównie w serwisie sprz?towym podzespo?ów komputerowych, ale naprawiamy równie? podzespo?y elektroniczne z innych urz?dze?, a tak?e ?wiadczymy us?ugi informatyczne. Jednocze?nie prowadzimy sklep komputerowy, w którym oferujemy po atrakcyjnych cenach komputery, laptopy, urz?dzenia peryferyjne, podzespo?y, no?niki danych i materia?y eksploatacyjne.
Naszymi klientami s? g?ównie firmy handluj?ce u?ywanym sprz?tem komputerowym oraz ma?e firmy komputerowe, które nie dysponuj? odpowiednim zapleczem serwisowym, aby samodzielnie wykonywa? naprawy sprz?towe. Równie ch?tnie obs?ugujemy klientów indywidualnych. Przy du?ych i regularnych zleceniach zapewniamy mo?liwo?? wynegocjowania korzystnych cen oraz odroczonego terminu p?atno?ci.
Dzi?ki minimalizacji kosztów zarz?du, reprezentacji, obs?ugi biurowej i logistyki, mo?emy oferowa? bardzo konkurencyjne ceny us?ug, mimo inwestycji w zaawansowane technologicznie wysokiej klasy urz?dzenia, u?ywania najwyzszej jako?ci materia?ów i elementów oraz zatrudniania bardzo dobrze wykwalifikowanych i do?wiadczonych serwisantów.
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Sprz?t komputerowy
Komputery > Serwis komputerowy > Odzyskiwanie danych

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Obs?uga informatyczna dla firm, serwis komputerowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy kompleksowe wsparcie informatyczne dla firm i instytucji (outsourcing IT), us?ugi konsultingowe, projektowanie i wdra?anie rozwi?za? IT,prowadzimy serwis komputerów stacjonarnych i przeno?nych, wyposa?ymy serwerownie ( serwery, szafy rackowe, gniazda natynkowe i podtynkowe, kable, patchcordy) dostarczamy sprz?t komputerowy i sieciowy, monitoring IP
Kategoria:   Komputery > Sprz?t komputerowy
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Oct 11, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Treton.pl - Us?ugi Informatyczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma zajmuje si? serwisem komputerowym, napraw?, diagnostyk?, wymian? uszkodzonych akcesoriów i modernizacj? sprz?tu. W ofercie znajduje si? archiwizacja, odzyskiwanie oraz zabezpieczanie danych. Firma ?wiadczy równie? us?ugi w zakresie konfiguracji i diagnostyki po??cze? sieciowych oraz zarz?dzania sieciami komputerowymi. Dzia?alno?? firmy obejmuje rejon Krakowa i okolic. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz ma?ych i ?rednich firm.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pogotowie komputerowe, naprawy komputerów
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy na www.laart.eu, gdzie znajdziesz informacj? na temat domen internetowych, Windows 7, mikroprocesorów oraz mo?liwo?ci naprawy prostych usterek, jakie mog? si? pojawi? w Twoim komputerze. Ponad to w witrynie znajdziesz informacje na temat bankowo?ci elektronicznej i tak?e dowiesz si? jak za?o?y? bankowe konto internetowe. Instrukcja krok po kroku do rozwi?zania ka?dego problemu, jaki mo?esz napotka? podczas u?ytkowania swojego komputera. Zapraszamy
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Komputery > Us?ugi komputerowe
Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Mar 15, 2010 Trafień: 1 Ocena: 3.00 Głosów: 1
 • Mentor IT us?ugi informatyczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Mentor IT Dla firm obejmuje ca?o?ciow? obs?ug? informatyczn? ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Outsourcing IT - Nasze us?ugi informatyczne dla firm to zarówno planowanie rozwi?za? informatycznych wspomagaj?cych biznes, dora?na pomoc w rozwi?zywaniu problemów, jak i d?ugofalowa opieka i serwis. Dostarczamy wdra?amy utrzymujemy. Us?ugi informatyczne pogotowie komputerowe Wroc?aw. Mentor IT s.c. www.mentorit.pl
Kategoria:   Komputery > Us?ugi komputerowe
Komputery > Serwis komputerowy
Komputery

Data dodania: Mar 22, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Serwis komputerowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma O.K - Oprogramowanie Komputerów. Serwis IT. Naprawa w siedzibie firmy (on-site). Stawki godzinowe lub rycza?t. Szybki dojazd. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Warszawie i okolicach. Serwis sprz?tu komputerowego i oprogramowania. Kompleksowa obs?uga informatyczna. Audyt bezpiecze?stwa. Polityka bezpiecze?stwa. Obs?uga firm i klientów indywidualnych. Profesjonalny serwis komputerowy. Audyt informatyczny.
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy

Data dodania: Mar 31, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 [Następna >]