Katalog Stron WWW

 
 

Forum Przyrodnicze

Opis Forum Przyrodnicze Forum Przyrodnicze, Zadania z Chemii i Biologii . Pomoc w nauce .Forum rozwini?te jest na chemie,biologie,fizyke i medycyne .Chcesz i?? na studia Medyczne, chcesz si? dobrze przygotowa? ! Nie masz wyboru do??cz do Nas ju? dzi?. Jeszcze w tym miesi?cy macie okazj? zagra? w konkutsie gdzie mamy dobre nagrody np: ksi??ka biologiczno-chemiczna która kosztuje w sklepie oko?o : 200z? jest to dos?ona BIBLIA!

Nowy Portal przyrodniczy, który pr??nie si? rozwij? i nie traci czasu na zb?dne trele-lele.Jeste?my grup? znaj?cych si? ludzi
Url http://biomist.pl/forum
Kategoria Edukacja Nauka > Ekologia
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Edukacja Nauka > Kursy
Słowa kluczowe forum przyrodnicze   portal przyrodniczy   pomoc   zadania   forum chemiczne   forum biologiczne   portal przyrodniczy
Data dodania Jun 25, 2010
ID linku 7595
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Edukacja Nauka > Ekologia

Wszystkich zainteresowanych alternatywnymi ?ród?ami energii i fotowoltaik? zapraszamy do skorzystania z oferty naszej firmy. Pro Solare specjalizuje si? w monta?u oraz serwisowaniu farm, elektrowni oraz paneli fotowoltaicznych na rzecz Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom Klientów, zapewniamy pomoc od zaprojektowania elektrowni, przez konsultacje, wsparcie przy uzyskiwaniu funduszy na budow?, a? po kompleksow? instalacj?, obs?ug? czy serwis i znacznie wi?cej. Pracujemy na terenie ca?ej Polski, zapewniaj?c równie? rozs?dne warunki finansowe wspó?pracy. Szczegó?y na www.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Firma GEOTAKT z Kielc oferuje us?ugi dotycz?ce ochrony ?rodowiska i geologii. Zapewnia kompetentne podej?cie do u?ytkownika. Opiera prac? na innowacyjno?ci i rzetelno?ci, a zamówienia spe?nia terminowo i w dobrych cenach. Za?og? firmy tworz? profesjonali?ci z wieloletnim do?wiadczeniem, cieszy si? wi?c wielkim uznaniem nabywców. W dzia?alno?ci zachowuje wszelakie procedury bezpiecze?stwa. Oferuje us?ugi z zakresu projektowania, tj. projekty geologiczne, programy gospodarki odpadami i rekultywacji czy dokumentowanie zasobów wód podziemnych. Zajmuje si? równie? dzia?alno?ci? wdro?eniow?, czyli badaniami pod?o?a budowlanego, sondowaniami dynamicznymi, wierceniami, nadzorami rekultywacyjnymi, testowaniem zanieczyszcze? pod?o?a gruntowo-wodnego, ska?e? substancjami ropopochodnymi czy metalami ci??kimi. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Przedsi?biorstwo Intereko Sp. z o.o. jest liderem na rynku opolskim pod wzgl?dem gospodarki odpadami, a tak?e jedyn? na rynku firm? posiadaj?c? pozwolenie na przyj?cie niebezpiecznych odpadów w postaci kondensatorów i transformatorów zawieraj?cych PCB. Firma dzia?a na rynku od 1992 roku. Poprzez lata wypracowa?a sobie najlepsz? reputacj?, dzi?ki czemu obecnie stanowi jedn? z najlepszych firm w województwie opolskim, ?l?skim i dolno?l?skim, która zajmuje si? si? odbiorem, transportem i dalszym zagospodarowaniem odpadów, szczególnie tych niebezpiecznych. Jako jedyni posiadamy obowi?zuj?c? decyzj? na wywóz towarów zawieraj?cych polichlorowanebifenyle (PCB), co umo?liwia nam legalnie eksportowa? ten niezwykle niebezpieczny odpad, celem spalenia go w specjalistycznej spalarni w Belgii lub Niemczech.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Proponowana firma, zajmuje si? sprzeda?? artyku?ów, które wykorzystuj?cych energi? odnawialn?. G?ównymi dystrybuowanymi artyku?ami s? kolektory s?oneczne, które oferowane s? w paru opcjach. Stosuj? one ogrzewanie s?oneczne, które zamieniane jest na ciep?o, na skutek czego mo?liwe jest tanie i ekologiczne ogrzewanie wody w mieszkaniu. Zestawy solarne s? szczegó?owo przedstawione na podanej stronie. S? tam ponad to informacje jak otrzyma? dofinansowanie z Unii Europejskiej na kolektory s?oneczne.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
AGD RTV > Sprz?t AGD
Firmy wg bran? > AGD RTV
Biologiczna oczyszczalnia ?cieków to wspania?a inwestycja. Mo?na j? wybudowa? przy domu, oczyszczalnie ?cieków wyprodukowane s? przy u?yciu stali w?glowej, odporne na dzia?anie ?cieków, niezawodne i dzia?aj? automatycznie. Zamontowane reaktory sekwencyjne zapewniaj? wysok? jako?? us?ugi.Firma Projprzem Eko znana jest w tematyce budowania oczyszczalni ?cieków. Mi?dzy innymi buduje biologiczne oczyszczalnie ?cieków, chemiczne Koch dla ?cieków z myjni wagonów, chemiczne reaktorowe Roch, oraz oczyszczalnie dla zak?adów produkcyjnych i fabryk. Stal w?glowa zapewnia niezawodno?? funkcjonowania.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia