Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : energia odnawialna]
Sortuj wg :
 • Grzejniki aluminiowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Ekosklep z urz?dzeniami wykorzystuj?cymi darmow? energi?. Oferujemy m.in. grzejniki aluminiowe, Grzejniki dekoracyjne, Grzejniki konwektorowe, Grzejniki ?azienkowe, Grzejniki p?ytowe, Grzejniki Vertikal, Grzejniki ?eliwne. Oferujemy tak?e regulatory, akumulatory oraz kompletne zestawy. Oferujemy równie? urz?dzenia wykorzystuj?ce energi? s?oneczn? - kolektory s?oneczne, energi? geotermiczn? - pompy ciep?a, enegi? biomasy - kot?y na biomas?. Grzejnik aluminiowy jest bardzo ciekawym rozwi?zaniem do domu poniewa? ma kilka podstawowych naprawd? wa?nych zalet. Prócz tego ?e aluminium jest lekkie posiada równie? inne cechy. Jedn? z tych zalet jest to co wykorzystuj? producenci radiatorów do procesorów i innych elementów. Radiatory maj? za zadanie usun?? ciep?o z nagrzanych elementów. A wi?c dochodzimy do faktu ?e grzejniki aluminiowe dobrze oddaj? ciep?o. Grzejniki aluminiowe s? najcz??ciej na wod? ale tak?e mo?na u?ywa? ich w i instalacji olejowej poniewa? nie ci?gn? du?ej ilo?ci cieczy. Istniej? tak?e wersje tego kaloryfera zasilane z gniazdka sieciowego ale jak wi?kszo?? takich kaloryferów s? takie ?e uwielbiaj? kilowaty wi?c u?ywanie ich jest totalnie bezsensu. Aluminium tez ?adnie wygl?da. ?wietnie si? komponuje w nowoczesnych wn?trzach a w staromodnych ju? troch? gorzej. Zale?y to indywidualnie czy go wybierzemy bynajmniej maj? bardzo dobra jako?? grzania a do tego fajny wygl?d.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Feb 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Energia odnawialna
 • ocena:
 • ocena gości:
De Dietrich - firma skupiaj?ca swoj? uwag? na potrzebach klientów w zakresie nowatorskich rozwi?za? klimatycznych, wytwarzania ciep?ej wody i us?ug, oferuj?c systemy zamiast pojedynczych produktów. W ofercie firmy dost?pne s? mi?dzy innymi systemy solarne oraz wysokiej jako?ci kolektory s?oneczne. Oferta De Dietrich w zakresie techniki solarnej jest niezwykle bogata i dostosowana do ka?dej kieszeni. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy!
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y

Data dodania: Mar 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biogazownie rolnicze
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona zawiera materia?y dotycz?ce biopaliw i odnawialnych ?róde? energii. Biogazownie, plany i pierwsze elektrociep?ownie w Polsce. Projekty, dofinansowania z Unii, program rozwoju biogazowni rolniczych, ich instalacje i pocz?tek dzia?alno?ci.Interesuje Ci? nowoczesne rolnictwo? Strona posiada baz? artyku?ów na temat biogazowni oraz podejmuje w?tek odnawialnych ?róde? energii. W Polsce to ?wie?y i ma?o znany temat. Ekologia, aktualno?ci, ciekawostki. Budowa pierwszych biogazowni, plany na przysz?o??, zalety inwestowania w biogaz.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Data dodania: May 24, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Farmy wiatrowe
 • ocena:
 • ocena gości:
KAZ jest agencj? us?ug in?ynieryjnych, której zakres us?ug obejmuje mi?dzy innymi projekty farm wiatrowych oraz pozyskiwanie nieruchomo?ci gruntowych. Wieloletnie do?wiadczenie firmy w po??czeniu wysokimi kompetencjami pracowników sprawiaj?, ?e us?ugi firmy swoj? na najwy?szym poziomie. Sektor odnawialnych ?róde? energii silnie si? rozwija, jednocze?nie bran?a ta jest do?? m?oda i bardzo trudna. W?a?nie z tych powodów, konsulting i us?ugi in?ynieryjne tej bran?y s? tak poszukiwane. Decyduj?c si? na firm? KAZ zyskujecie Pa?stwo do?wiadczonego partnera, który b?dzie w stanie zaproponowa? Pa?stwu najlepsze rozwi?zania. Inwestycje liniowe z firm? KAZ.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Oct 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • energia odnawialna
 • ocena:
 • ocena gości:
Gramwzielone - elektrownie wiatrowe. Zielona rewolucja na ?wiecie ju? si? rozpocz??a i dociera tak?e do naszego kraju. Jej przebieg na bie??co relacjonuje portal Gramwzielone.pl – najlepsze, kompleksowe ?ród?o informacji na temat ekologicznych i energooszcz?dnych trendów, produktów oraz us?ug takich jak energia odnawialna, kolektory s?oneczne czy biomasa. Skala post?pu w zakresie clean-tech sprawia, ?e ju? teraz czyste technologie staj? si? efektywniejsze od tradycyjnych rozwi?za? opartych na nadmiernej konsumpcji w?gla, gazu czy ropy.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Data dodania: Sep 3, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pozyskiwanie nieruchomo?ci gruntowych
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja us?ug in?ynierskich KAZ posiada w ofercie profesjonalne us?ugi in?ynieryjne oraz konsultingowe w bran?y odnawialnych ?róde? energii. Sektor ten bardzo szybko si? rozwija sprawiaj?c, ?e na nasze us?ugi istnieje coraz wi?kszy popyt, tym samym zdobywamy coraz wi?ksze do?wiadczenie, które przek?ada si? na jeszcze wy?szy poziom oferowanych us?ug. Oferujemy pozyskiwanie nieruchomo?ci liniowych, projekty farm wiatrowych oraz wspieranie inwestycji liniowych. Nie bie??co wspó?pracujemy z najlepszymi w bran?y ekspertami oraz wiod?cymi przedsi?biorstwami. Postaw na elektrownie wiatrowe, skorzystaj z us?ug KAZ.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Oct 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Energia odnawialna - leonardo-energy.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza strona powsta?a z my?l? o wszystkich, którzy poszukuj? rzetelnych informacji na temat innowacji, gospodarki, czy energii odnawialnej. Gwarantujemy, ?e wszystkie artyku?y publikowane na ?amach naszego serwisu to szczegó?owo zredagowane posty, pochodz?ce od najlepszych specjalistów. Na bie??co ?ledzimy pojawiaj?ce si? nowo?ci i w prostym j?zyku t?umaczymy ich dzia?anie. Leonardo-Energy powsta? jako portal informacyjno- edukacyjny, skupiaj?c artyku?y pochodz?ce od najbardziej cenionych ekspertów.
Kategoria:   Internet > Portale

Data dodania: Aug 7, 2018 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li planujesz zamontowa? w swoim domu panele s?oneczne trafi?e? idealnie. Firma Solar-Therm wprowadzi Ci? w temat energii odnawialnej. Odwied? nasz? stron?, na której znajdziesz mnóstwo istotnych informacji na temat baterii s?onecznych, kolektorów solarnych i ogrzewaniu s?onecznym. Je?li nie wiesz jak je zamontowa?, dowiesz si? tego z naszego serwisu. Dowiesz si? tak?e, w jaki sposób takie baterie s?oneczne s? zbudowane, a tak?e w jaki sposób dzia?aj? i wytwarzaj? energi?. Odwied? stron? naszej firmy teraz i dowiedz si? wi?cej na temat baterii s?onecznych! Firma oferuje kolektory w takich miastach jak Warszawa, Radom, Kielce, ?ód? i Lublin.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Nov 24, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • MuoviTech pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?eli funkcjonujesz w bran?y Dolnych ?róde? Zasilania Pomp Ciep?a, zapoznaj si? z bogat? ofert? firmy Mouvitech Polska Sp. z o.o. z Niepo?omic. G?ówna siedziba firmy Mouvitech znajduje si? w Szwecji, a zak?ady produkcyjne znajduj? si? w Finlandii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Proponujemy bogaty wybór produktów z obr?bu systemów przewodów kolektorowych. W sprzeda?y posiadamy sondy pionowe, kolektory poziome, rozdzielacze i komory rozdzielaczowe, z??czki i rury PE, cz??ci instalacyjne i mnóstwo innych produktów. Mamy certyfikaty jako?ciowe na oferowane produkty. Bezustannie troszczymy si? o najwy?szy poziom obs?ugi klienta. S?u?ymy profesjonalnym doradztwem w sferze oferowanego asortymentu. Zapraszamy na stron? www.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Apr 5, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Panele Fotowoltaiczne - ProSolare.eu
 • ocena:
 • ocena gości:
Wszystkich zainteresowanych alternatywnymi ?ród?ami energii i fotowoltaik? zapraszamy do skorzystania z oferty naszej firmy. Pro Solare specjalizuje si? w monta?u oraz serwisowaniu farm, elektrowni oraz paneli fotowoltaicznych na rzecz Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom Klientów, zapewniamy pomoc od zaprojektowania elektrowni, przez konsultacje, wsparcie przy uzyskiwaniu funduszy na budow?, a? po kompleksow? instalacj?, obs?ug? czy serwis i znacznie wi?cej. Pracujemy na terenie ca?ej Polski, zapewniaj?c równie? rozs?dne warunki finansowe wspó?pracy. Szczegó?y na www.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Jun 17, 2015 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0