Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Pompy ciep?a  

Linki
 • Firma budowlana Krosno
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedmiotem naszej dzia?alno?ci s? kompleksowe us?ugi ogólnobudowlane, które ?wiadczymy na terenie Polski po?udniowo - wschodniej, g?ównie na terenie województwa Podkarpackiego. Jeste?my firm? dzia?aj?c? w bran?y budowlanej od 1990 roku, przez ten czas uda?o nam si? zrealizowa? kilkaset inwestycji, przez co jeste?my uwa?ani za powa?nego partnera w biznesie. Jeste?my otwarci na wszelkie propozycje wspó?pracy. Najwi?kszy nacisk podczas wykonywania poszczególnych zlece? w ramach naszej dzia?alno?ci k?adziony jest na uzyskanie wysokiej jako?ci prac. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której mog? Pa?stwo znale?? dok?adne informacje o us?ugach które ?wiadczymy, portfolio wykonanych prac oraz referencje klientów.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Mar 24, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Pompy ciep?a przekszta?caj? energi? s?oneczn? zgromadzon? w ziemi, w wodzie lub w pod?o?u skalnym w ciep?o do ogrzania domu. Pompy ciep?a mog? korzysta? z trzech podstawowych rodzajów ?ród?a ciep?a : powietrza, gruntu lub wód gruntowych. Najcz?stszym wariantem zastosowania pompy ciep?a w Polsce jest wykorzystanie ciep?a gruntu poprzez tzw. kolektor gruntowy (kolektor ziemny). Pompy ciep?a stanowi? na dzie? dzisiejszy najbardziej energooszcz?dne nowoczesne rozwi?zanie techniki grzewczej. Pompy ciep?a musz? by? prawid?owo dobrane do potrzeb cieplnych budynku. Nowoczesne pompy ciep?a zapewniaj? jednocze?nie ciep?o w pomieszczeniach i ciep?? wod? u?ytkow?. Firma Zinstal z Zielonej Góry montuje i serwisuje pompy ciep?a w ca?ym kraju.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Apr 25, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Grzejniki, pompy ciep?a - Zehnder
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma specjalizuje si? w dostarczaniu produktów z zakresu techniki grzewczej. Zapewniamy idealny klimat pomieszcze? w Twoim domu oraz biurze. Stosujemy nowoczesne rozwi?zania i technologie, zapewniaj?c Wam komfort, zdrowie i energooszcz?dno??. Oferowane przez nas grzejniki oraz systemy dystrybucji ?wie?ego powietrza zapewniaj? dobre samopoczucie w ka?dym pomieszczeniu. Indywidualny kszta?t grzejnika zapewnia oryginalno?? i wyj?tkow? estetyk? ?azienek, pomieszcze? mieszkalnych i u?ytkowych. Ka?dy grzejnik, jaki znajdziecie w naszym asortymencie to produkt pozwalaj?cy zachowa? charakter wn?trza, jego funkcjonalno?? oraz estetyk?. Jeste?my liderem rynku grzejników dekoracyjnych i ?azienkowych. W sk?ad naszego asortymentu wchodz? grzejniki ?azienkowe, dekoracyjne, grzejniki tworzone na miar?, elektryczne i grzejniki kana?owe. Stosujemy rozwi?zania specjalne z ?ukami, fryzami i galeriami sufitowymi.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Grzejniki
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Apr 28, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Sklep e-klimatyzatory.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep internetowy e-klimatyzatory.pl oferuje szeroki wybór urz?dze? renomowanych producentów z bran?y klimatyzacja, wentylacja i ogrzewanie. W naszej ofercie mamy zawsze najnowsze i najbardziej zaawansowane technologicznie produkty firm takich jak LG Electronics, Samsung, Mitsubishi Electric, Fuji Electric, Brink, Enervent, Sial, Aerial, Heater: klimatyzatory split i multi-split, centrale wentylacyjne – rekuperatory, pompy ciep?a, osuszacze i oczyszczacze powietrza, wentylatory, kurtyny powietrza, nagrzewnice przeno?ne, akcesoria do monta?u wentylacji i klimatyzacji. Nasz nowoczesny sklep zawiera dok?adne opisy i tabele z danymi technicznymi. Nasze atuty to wysoka jako??, bardzo atrakcyjne ceny, mi?a profesjonalna obs?uga oraz szybka dostawa.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Rekuperatory

Data dodania: Jun 24, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Zastosuj gruntow? pomp? ciep?a, aby zu?y? nawet o 75% mniej energii
Pompa ciep?a wraz z ogrzewaniem pod?ogowym to nowoczesne i ekologiczne rozwi?zanie. Polecamy je klientom, którzy mog? sobie pozwoli? na nieco wi?ksz? inwestycj?. Jest to oszcz?dny w eksploatacji i pod ka?dym wzgl?dem komfortowy w u?ytkowaniu system ogrzewania. Mimo ogromnej popularno?ci na Zachodzie u nas jeszcze ci?gle kojarzy si? z produktem luksusowym a tym samym dla wi?kszo?ci z nas nieosi?galnym. Tymczasem koszt inwestycji wcale nie jest pora?aj?cy. Obecnie stopa zwrotu wynosi ?rednio 5-6 lat (w porównaniu do pieca gazowego) i b?dzie si? zmniejsza? z ka?dym dniem wraz ze wzrostem cen gazu, oleju opa?owego a nawet drewna. Przy czym komfort u?ytkowania tego systemu grzewczego dodatkowo po??czony z mo?liwo?ci? prawie bez kosztowej klimatyzacji zdecydowanie pozostawia za sob? inne systemy obecne na rynku.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Jul 1, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Witryna internetowa firmy TERMOSPEC której profesj? jest sprzeda?, monta? tak?e obs?uga techniczna systemów cieplnych opartych o pompy ciep?a. Szczególne miejsce w ofercie firmy zajmuje dzia?alno?? z zakresu energii odnawialnej która jest absolutnie sprawdzona, bezawaryjna i ekologiczna. W ofercie firmy dost?pne s? mi?dzy innymi takie akcesoria jak: pompa ciep?a, kominki, kot?y retortowe i wiele innych. Na witrynie za??czony zosta? blankiet, przy pomocy którego mo?liwe jest wykonanie koncepcji instalacji pompy ciep?a równocze?nie z szacunkow? wycen?.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Oct 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Ka?da pompa ciep?a sprzedawana przez nasz? nieszablonowa spó?k? nie jest niezajmuj?ca w swojej budowie lub okropna pod aspektem swojej cechy. Wyprzedajemy wy??cznie wyroby stwierdzone, które cechuj? si? swoj? wytrzyma?o?ci? na przeci??enia jak równie? na ponure uszkodzenia mechaniczne. Pompy ciep?a. Okaza?e i pionierskie pompy ciep?a to baza moralnych, wydajnych i ekologicznych gmachów. Okazuje si?, ?e jest to najwi?cej sprawna i ekologiczna kondycja zagrzewania prze?licznego a tak?e funkcjonalnego domu ? o wiele warto?ciowsza od starszych i zwyczajowych kot?ów konsumuj?cych pot??ne dawki energii.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Oct 18, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Qlip.pl Budownictwo pasywne!
 • ocena:
 • ocena gości:
Qlip.pl to serwis po?wi?cony ekologicznemu budownictwu. Dowiesz si? jak zbudowa? pasywny dom, jak p?aci? mniejsze rachunki za ogrzewanie, pomo?emy ci wybra? odpowiednie materia?y i poka?emy jak by? racjonalnie ekologiczn?! Sprawd? sama! Z naszego serwisu dowiesz si? jak wybudowa? ekologiczny dom, na co zwraca? uwag? przy wyborze projektu, jakie materia?y s? przyjazne ?rodowisku a jakie eko s? tylko z nazwy. Zobaczysz te? szkice koncepcji i zdj?cia gotowych realizacji budowli ekologicznych.
Kategoria:   Budownictwo > Projekty domów
Edukacja Nauka > Ekologia
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Nov 30, 2010 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • kolektory s?oneczne szczecin
 • ocena:
 • ocena gości:
Zaczynaj?c projekt swojego domu, cz?sto si? zastanawiamy w jaki sposób go ogrzewa?. A gdyby tak zdecydowa? si? na kolektory s?oneczne? Do wielu zalet nale?y zaliczy? - bardzo tanie koszty ogrzewana mieszkania oraz podgrzewania ciep?ej wody urzytkowej. Cho? koszty inwestycyjne z kolektorami s?onecznymi kszta?tuj? si? na poziomie 10.000 z?, to pó?niejsze rachunki za ogrzewanie mile zaskakuj?. Zestaw kolektorów zwraca si? po oko?o 3 latach. Nasza firma powsta?a po o by da? Pa?stwu mo?liwo?? taniej instalacji kolektorów s?onecznych. Oferujemy kompleksowe realizacje: sprzeda?, monta?, , dobór urz?dze? oraz instalacj?.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y

Data dodania: Jul 6, 2010 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Kot?y Bia?ystok, Kot?y i Piece Kostrzewa - Milatrans
 • ocena:
 • ocena gości:
Milatrans to ogólnopolski dystrybutor kot?ów z wieloletnim do?wiadczeniem. W ofercie naszego sklepu internetowego, Kotlarnia, na pewno znajd? Pa?stwo co? dla siebie. Oferujemy: piece kostrzewa, kot?y ekonomiczne, kot?y dolnego spalania, kot?y na eko-groszek, w?glowe, tradycyjne i technika grzewcza. W razie potrzeby ch?tnie s?u?ymy pomoc? i fachow? porad?. Ponadto dostarczamy kot?y na terenie ca?ej Polski szybko i sprawnie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Sep 9, 2010 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags